Smart Mobility Analytics - data som kan rädda liv

Report this content

Med höga hastigheter ökar risken för allvarliga skador och dödsfall i trafiken. Den nya metoden Smart Mobility Analytics kan genom att använda befintliga data ge en bättre bild av hastigheter och trafikflöden. Det innebär att man kan ta välgrundade beslut för att öka trafiksäkerheten. 

Riskerna i trafiken är väl kända och riksdagen antog Nollvisionen redan 1997 med målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Trafikanterna som använder vägarna har ansvar för att göra det på ett trafiksäkert sätt. De som utformar trafiksystemet har det yttersta ansvaret och de behöver därför ha bra beslutsunderlag när systemet ska utformas på ett trafiksäkert sätt.  

Traditionellt har mätmetoden för trafikhastigheter varit att dra slangar över vägen så att hastighet hos passerande trafik fångas upp i en och samma mätpunkt. Variationer som inbromsningar eller accelerationer längs vägsträckan kommer då inte med.  

– Med Smart Mobility Analytics kan vi få fram information om hastigheter över en längre sträcka och tid. Vi kan beskriva resvanor och trafikflöden mellan destinationer hos en del av trafiken, berättar Erik Hedman, enhetschef för Smart Mobility på Ramboll.  

Med rätt underlag ökar trafiksäkerheten 

Smart Mobility Analytics (SMA) hjälper, genom mätningar och jämförelser av trafikdata, till att hitta trafikjusterande åtgärder anpassade efter verkliga omständigheter i trafiken och miljön. Det går att kartlägga vägar och områden där bilar kör för fort eller för långsamt, för att spåra orsaker till olika trafikhändelser.  

– Eftersom SMA ger ett så precist verklighetsbaserat underlag går det också att hitta rätt åtgärder som ökar trafiksäkerheten. Det kan till exempel ringa in problemorsaker på sträckor som ofta drabbas av köbildning eller andra trafiksituationer som saktar ned trafikflödet, förklarar Erik.   

För att få fram tillförlitligt underlag använder SMA anonymiserade data som redan samlats in från GPS-enheter i fordon och telefoner. Datan kommer från Rambolls samarbetspartners TomTom och Inrix med flera. Alla insamlade data aggregeras till en övergripande nivå, varifrån det går att utläsa tider och platser, hastigheter och val av rutter.  

Mer information än traditionella metoder 

Vid mätningar med slangar över vägen, eller hastighetskameror, är mätpunkten synlig för trafikanterna, vilket kan locka föraren att ändra körstil precis vid mätpunkten. De data som används med SMA har inte påverkan på körbeteendet och det går därför få fram mer rättvisande fakta om körstilar och hastigheter. 

För att göra jämförelser kan SMA mäta rörelser före och efter ett visst datum och klockslag, och därmed analysera nya trafikmönster när något förändras i trafiksystemet. Exempelvis kan hastighetsomskyltningar, nya busslinjer, anlagda cykelbanor eller ombyggda trafikkorsningar vara värda att analysera.  

– Med SMA går det att få en systemövergripande bild av vägnätet som inte har gått att få tidigare. En annan fördel är att det både går att se och bortse ifrån väderförhållanden, som tidigare alltid har varit en osäker variabel vid hastighetsmätningar. Med SMA ser vi hur väder påverkar trafiken utan att mättekniken riskerar att skadas på grund av tung snö, starka vindar eller sönderplogade slangar. Allt det här förbättrar möjligheterna att införa bra trafiksäkerhetsjusteringar i vägsystemet, säger Erik Hedman.  
 

Webbinarium om Smart Mobility Analytics 

Smart Moblility Analytics presenteras och lanseras vid ett webbinarium idag, 19 oktober, kl. 10.00. 
Erik Hedman, enhetschef för Smart Mobility på Ramboll kommer att visa hur analys av trafikdata kan bidra till förståelse av: 

  • Hastigheten på vägnätet, både i realtid och tillbaka i tiden. 

  • Köbildning, trängsel och trafikfarliga vägsträckor 

  • Beteendeförändringar hos trafikanter vid åtgärder i transportsystemet, exempelvis införande av nya hastighetsbegränsningar 

  • Ruttval hos trafikanter – exempelvis hur vägtrafiken omfördelar sig vid tillfälliga vägavstängningar eller öppnande av ny infrastruktur 

På webbinariet deltar även Joakim Ahlberg som är forskningsansvarig för Smart Mobility på Ramboll samt Fredrik Gullberg från Trafikverkets verksamhetsområde Planering/Expertcenter/Samhällsekonomi. 

Webbinariet modereras av Ante Erixon, Head of Business Development, Innovation & Sustainability, Ramboll 

Tid: Tisdag 19 oktober, kl.10.00-11.00 

Till anmälanhttps://register.gotowebinar.com/register/5907865509622233871
 

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Nourani, Content Manager
073-433 20 27
anna.nourani@ramboll.se

Om Ramboll

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsutvecklare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. 

Ramboll har 16.000 experter i 35 länder, 1.900 av dessa arbetar i Sverige.

ramboll.se

Prenumerera

Media

Media