Beslut vid årsstämman 2018

Vid RaySearch Laboratories AB:s (publ) årsstämma den 30 maj 2018 fattades bland annat följande beslut.

Det beslutades att ansamlade vinstmedel, uppgående till 211 283 000 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet.

Det beslutades att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare att gälla till utgången av årsstämman 2019.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med 480 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter.

Det beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Det beslutades att omvälja Carl Filip Bergendal, Johan Löf, Hans Wigzell och Johanna Öberg till styrelseledamöter i bolaget samt att välja Britta Wallgren till ny styrelseledamot och att välja Carl Filip Bergendal till styrelsens ordförande.

Det beslutades att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young till ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. RaySearch marknadsför dosplaneringssystemet RayStation® till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget har nu lanserat nästa generationens onkologiinformationssystem, RayCare*, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch. RaySearchs mjukvara används av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

För mer information om RaySearch, gå till www.raysearchlabs.com.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. 

För mer information, kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Om oss

RaySearch Laboratories AB (publ) has been pushing the limits of advanced cancer treatment since 2000. Using progressive algorithms, RaySearch develops world leading software used by thousands of the most cutting-edge cancer clinics in the world. The algorithms are based upon founder and CEO Johan Löf’s scientific knowledge, acquired during his PhD on radiation treatment of moving tumors at the Karolinska Institute. The treatment planning system RayStation and the OIS RayCare are the result of extensive development during years of research, and today used to improve chances of survival and quality of life for cancer patients. We fight for a world where cancer is conquered.

Prenumerera

Dokument & länkar