Kallelse till årsstämma 2022

Report this content

Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ), org. nr. 556322–6157, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller sedan den 1 mars 2022. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 25 maj 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 17 maj 2022,
  • dels ha anmält sitt deltagande senast tisdagen den 24 maj 2022 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 17 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 19 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, raysearchlabs.com. Vid behov kan detta formulär skickas i pappersformat till aktieägare som så önskar. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 24 maj 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till RaySearch Laboratories AB (publ), "Årsstämma 2022", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast tisdagen den 24 maj 2022.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, raysearchlabs.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast söndagen den 15 maj 2022, till RaySearch Laboratories AB (publ) c/o Styrelsen, Box 45169, 104 30 Stockholm eller via e-post till arsstamma2022@raysearchlabs.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida, raysearchlabs.com och på bolagets huvudkontor, Eugeniavägen 18C, 113 68 Stockholm, senast fredagen den 20 maj 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2.  Val av en eller två personer att justera årsstämmans protokoll.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslaget till dagordning.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021. 
7. Beslut om
       a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och     koncernens rapport över den finansiella ställningen;
       b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
       c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 
10. Val av styrelseledamöter (inkl. styrelsens ordförande) och suppleanter.
11. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
12. Val av revisor.
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

FÖRSLAG TILL BESLUT

VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN (PUNKT 1)

Aktieägare företrädande ca 67 procent av det totala röstetalet i bolaget föreslår att Lars Wollung, eller vid hans förhinder den person som styrelsen istället anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

VAL AV EN ELLER TVÅ PERSONER ATT JUSTERA ÅRSSTÄMMANS PROTOKOLL (PUNKT 2)

Aktieägare företrädande ca 67 procent av det totala röstetalet i bolaget föreslår Ossian Ekdahl, Första AP-fonden och Marcus Neckmar, Andra AP-fonden, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, att justera årsstämmans protokoll. Uppdraget innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (PUNKT 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av personerna som ska justera årsstämmans protokoll.

RESULTATDISPOSITION (PUNKT 7 B)

Eftersom bolaget befinner sig i en kraftig expansionsfas som kräver tillgång till kapital föreslår styrelsen och den verkställande direktören att ingen utdelning lämnas till bolagets aktieägare. De vinstmedel som står till förfogande uppgår till 139 190 000 kronor och föreslås balanseras i ny räkning.

ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER (PUNKT 8)

Aktieägare företrädande ca 67 procent av det totala röstetalet i bolaget, föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter, utan suppleanter.

ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISOR (PUNKT 9)

Ovanstående aktieägare föreslår att:

- arvode till de styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med sammanlagt 2 340 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 840 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna, och

- för utskottsarbete ska arvode utgå med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Revisionsutskottet föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Bolaget har underrättats om att ovanstående aktieägare stödjer revisionsutskottets förslag.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER (INKL. STYRELSENS ORDFÖRANDE) OCH SUPPLEANTER (PUNKT 10)

Ovanstående aktieägare föreslår att Carl Filip Bergendal, Johan Löf, Britta Wallgren, Hans Wigzell, Lars Wollung, och Johanna Öberg omväljs till styrelseledamöter i bolaget samt att Lars Wollung omväljs till styrelsens ordförande.

BESTÄMMANDE AV ANTAL REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER SAMT VAL AV REVISOR (PUNKTERNA 11 OCH 12)

Revisionsutskottet föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter samt att revisionsföretaget Ernst & Young omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (auktoriserade revisorn Anna Svanberg avses vara huvudansvarig revisor). Ovanstående förslag lämnas av revisionsutskottet, då det inte finns någon valberedning i bolaget. Bolaget har underrättats om att ovanstående aktieägare stödjer revisionsutskottets förslag.

GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT (PUNKT 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2021.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER

I bolaget finns vid dagen för kallelsen totalt 34 282 773 aktier, varav 8 454 975 är aktier av serie A med tio röster vardera och 25 827 798 är aktier av serie B med en röst vardera, vilket innebär att det finns sammanlagt 110 377 548 röster i bolaget. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR OCH ÖVRIGT

Fullständiga förslag framgår ovan. Årsredovisningshandlingarna, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framläggs genom att de kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida, www.raysearchlabs.com, senast från och med den 4 maj 2022. Handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Information om föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets hemsida. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets huvudkontor, Eugeniavägen 18C, 113 68 Stockholm.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

********

Stockholm i april 2022

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0)8 510 530 00, johan.lof@raysearchlabs.com  
 
Björn Hårdemark, tillförordnad CFO, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) )709 564 217, bjorn.hardemark@raysearchlabs.com 

Taggar: