Kommuniké från årsstämman 2019

Vid RaySearch Laboratories AB:s (publ) årsstämma idag fattades bland annat följande beslut.

Det beslutades att omvälja Carl Filip Bergendal, Johan Löf, Britta Wallgren, Hans Wigzell och Johanna Öberg till styrelseledamöter i bolaget samt att utse Lars Wollung till ny styrelseledamot och till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet. Det beslutades att ansamlade vinstmedel, uppgående till 214 991 997kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Det beslutades att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter.

Det beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning samt att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young till revisor.

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2 600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com 

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.
 

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com 

Peter Thysell, CFO på RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)70 661 05 59
peter.thysell@raysearchlabs.com

Om oss

RaySearch Laboratories AB (publ) has been pushing the limits of advanced cancer treatment since 2000. Using progressive algorithms, RaySearch develops world leading software used by thousands of the most cutting-edge cancer clinics in the world. The algorithms are based upon founder and CEO Johan Löf’s scientific knowledge, acquired during his PhD on radiation treatment of moving tumors at the Karolinska Institute. The treatment planning system RayStation and the OIS RayCare are the result of extensive development during years of research, and today used to improve chances of survival and quality of life for cancer patients. We fight for a world where cancer is conquered.

Prenumerera

Dokument & länkar