Verifierande resultat i effektstudie av RCD405

Report this content

Respiratorius rapporterar positiva prekliniska resultat från ex vivo effekt­studie med RCD405. Studien har genomförts vid ett kontrakts­laboratorium specialiserat på att utföra effektstudier med hjälp av vävnadsprover, såsom mänsklig lungvävnad.

I studien har RCD405 utvärderats tillsammans med etablerade bronkrelaxerande substanser i luftvägs­vävnad från råtta, hund och människa. I alla experiment observerades en koncentrations­beroende relaxerande effekt av RCD405 efter inducerad kontraktion. I mänsklig luftvägsvävnad var re­laxa­tionen betydande och av samma magnitud som etablerade bronkrelaxerande substanser. Fördelen med RCD405 är dess multifunktionella verkningssätt, vilket framgår av de antiinflammatoriska egen­skaper som har påvisats i LPS-stimulerade humana mononukleära perifera blodceller (PBMC) samt i funktionella enzymanalyser. Baserat på tidigare resultat verkar de vidgande effekterna av RCD405 som observerats vara oberoende av den verkningsmekanism som använts för att inducera kontraktion.

Den övergripande utvecklingen för RCD405 fortskrider enligt plan och med tillfredsställande resultat, inklusive de tidigare erhållna resultaten som indikerar fördelaktiga fysikalisk-kemiska egenskaper hos RCD405, vilket gör det väl lämpat som inhalerat läkemedel i pulverformulering.

”Baserat på de avgörande positiva ex vivo-resultaten är syftet att initiera de regulatoriska toxikologiska inhalationsstudierna, som i sin helhet utgör det sista steget innan det kliniska utvecklingsprogrammet inleds”, säger VD Johan Drott i en kommentar.

Denna information är sådan som Respiratorius är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-12 08:34 CET.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar: