Bokslutskommuniké 2017

1 oktober − 31 december i sammandrag

»       Nettoomsättningen Q4 uppgick till 0,5 MSEK (1,7), en minskning med 70%

»       Totala rörelseintäkter uppgick till 0,7 MSEK (1,8), en minskning med 62%

»       Rörelseresultatet Q4 uppgick till -6,3 MSEK (-4,0)

»       Resultat uppgick till -6,3 MSEK (-4,0)

»       Resultatet per aktie efter utspädning Q4 var -0,11 SEK (-0,08)

»       Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,8 MSEK (-3,3)

»       Soliditeten uppgick till 93% (27)

Väsentliga händelser under Q4

»       European Patent Office (EPO) beviljar patentet för ChloraSolv avseende behandling av sår i Europa.

»       Peter Hentschel väljs in som ny styrelseordförande i RLS Global. Peter Hentschel är för närvarande styrelseordförande i det danska sårvårdsbolaget Reapplix AS. Han var tidigare knuten till SCA Hygiene Products och satt i ledningsgruppen för Mölnlycke Health Care med särskilt ansvar för den globala sårvårdsdivisionen.

»       Karin Eliasson väljs in som ny styrelseledamot. Karin Eliasson är sedan 2014 Group Vice President HR & Sustainability på Autoliv och har genom åren haft en rad uppdrag bl a inom PRI Pensionsgaranti, SCA och Telia Sonera.

»       RLS flyttar sitt kontor till Mölndal, mitt i det kluster som omfattar en rad företag inom Life Science och medicinteknik. Delar av FoU verksamheten flyttas in till BioVentureHub för att dra nytta av infrastruktur och expertis som AstraZeneca har byggt upp i Göteborg.

1 januari − 31 december i sammandrag

»       Nettoomsättningen uppgick till 2,3 MSEK (2,9), en minskning med 19 %

»       Totala rörelseintäkter uppgick till 2,6 MSEK (3,2), en minskning med 20 %

»       Rörelseresultatet uppgick till -19,3 MSEK (-13,7)

»       Resultat uppgick till -19,3 MSEK (-13,8)

»       Resultatet per aktie efter utspädning var -0,33 SEK (-0,28)

»       Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15,9 MSEK (-13,9)

»       Likvida medel vid årets slut uppgick till 44,9 MSEK (1,9)

»       Soliditeten uppgick till 88 % (27)

»       Bolaget har genomfört en riktad och en företrädesemission vilka före emissionskostnader tillfört Bolaget 70,1 MSEK (16,3)

»       Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0) lämnas för verksamhetsåret

Viktiga händelser efter perioden

»       RLS har granskats av Lloyds (LRQA) med avseende på vårt kvalitetssystem och ISO 13485, med gott resultat.

»       LRQA har även gjort en inspektion av RLS för att granska hur beredda vi är på att hantera både sårvårdsprodukter och klass III produkter, utifrån det Medicintekniska direktivet. Även detta har gått bra.

»       Delar av Dossiern rörande CE registreringen av ChloraSolv har lämnats in till Lloyds i Birmingham för granskning och allt ser ut att gå enligt tidigare kommunicerad plan, med ett förväntat godkännande i slutet av året. Vi väntar nu på en första feedback för att ta nästa steg och träffa engelska Läkemedelsverket MHRA. 

»       BTC Speciality Health Pty Ltd, förnyar registreringarna för Carisolv och Perisolv i Australien och New Zeeland och förbereder för lansering första halvan av 2018.

Hela rapporten biläggs i pdf och ligger även på bolagets hemsida: www.rlsglobal.se 

Handelsplats och Certified Adviser

RLS Globals aktier är sedan 17 maj 2017 noterade på Nasdaq First North och handel sker med kortnamn RLS. Bolagets Certified Advisor är Erik Penser Bank.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som RLS Global AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl 8.30.

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen

VD RLS Global AB

e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se

telefon: +46(0)732-748042

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera

Dokument & länkar