Delårsrapport januari – juni 2018

Internationellt avtal bekräftar intresset för RLS hypokloritplattform.

1 januari−30 juni i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,5 MSEK (0,5), en ökning med 5 %.
 • Totala rörelseintäkter uppgick till 0,6 MSEK (0,5), en ökning med 10 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,1 MSEK (-9,7).
 • Resultat uppgick till -11,1 MSEK (-9,8).
 • Resultatet per aktie efter utspädning var -0,19 SEK (-0,18).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,8 MSEK (-8,6).
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till +2,5 MSEK, varav 1,1 MSEK avsåg optionspremier och 1,4 MSEK inlösen av aktier från anställda och fd anställda.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 34,5 MSEK (54,8).
 • Soliditeten uppgick till 86 % (93).

1 april −30 juni i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,4 MSEK (0,3), en ökning med 14 %.
 • Totala rörelseintäkter uppgick till 0,4 MSEK (0,3), en ökning med 16 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,8 MSEK (-5,4).
 • Resultat uppgick till -6,3 MSEK (-5,4).
 • Resultatet per aktie efter utspädning var -0,11 SEK (-0,09).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,9 MSEK (-4,0).

Väsentliga händelser under Q2

 • Karin Fischer rekryteras som ny VD för RLS Global.
 • Fd anställda och anställda förvärvar 462 800 aktier från optionsprogram 2015-2018.
 • På årsstämman den 13 juni beslutas ett nytt teckningsoptionsprogram a 1 000 000 optioner och full teckning skedde inom utsatt tid av anställd personal.
 • Kenth Hanssen avgår som VD den 13 juni och Anders Husmark tar rollen som tillfällig VD.
 • Europerio9, ”Världens största parodkonferens”, pågår under slutet av juni i Amsterdam och REGEDENT presenterar klinisk data för Perisolv i en stor monter, vid föreläsningar samt vid olika möten.
 • Ett exklusivt distributionsavtal tecknas mellan RLS och ett av världens ledande dentalbolag, Straumann, avseende försäljning av Carisolv.
 • Ansökan om att få starta nästa kliniska studie för ChloraSolv lämnas in till Etisk Kommitté samt Läkemedelsverket.
 • Tidigare samarbetspartner, Karin Bergquist, framställer krav på en engångsersättning på 8 Mkr jämte rättegångskostnader som betalning för överlåtelse av uppfinnarrätt. RLS inlämnar svaromål på utsatt tid.

Viktiga händelser efter perioden

 • Sårvårdspatentet, ”dermasolv”, godkänns i Kina.
 • Ytterligare föreläsningar genomförs i Japan under juli för totalt ca 1 200 tandläkare/ tandvårdspersonal. 
 • 6 juli registrerar Bolagsverket 1 000 000 teckningsoptioner förvärvade av de anställda i det nya optionsprogrammet 2018-2021.
 • Aktiekapitalet höjs med 52 291,96 kronor och 462 800 nya aktier registreras när en anställd och fd anställda förvärvar aktier från optionsprogram 2015-2018.
 • Karin Fischer tillträder som VD den 20 augusti.

För frågor hänvisas till

Karin Fischer, VD RLS Global, 0702-48 46 51

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.rlsglobal.se 

Om oss

RLS Global AB har samarbetat med specialister inom tandvård sedan många år tillbaka, utvecklat och lanserat innovativa lösningar för tandvårdspatienter. Vi har nu tagit ytterligare ett steg inom företaget och breddat vårt erbjudande genom att bygga upp ett nytt affärsområde – sårvård. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med sjukvårdspersonal för att utveckla en behandling som hjälper till att leverera den bästa vården för varje patient. Behandlingen är kliniskt bevisad och sparar patienten mycket lidande. Vårt fokus ligger på att ta hand om patienter samt utveckla säkra och effektiva produkter som erbjuder skonsamma behandlingsmetoder. Vi är stolta över att kunna erbjuda minimalinvasiv behandling och förbättra livskvaliteten för patienter över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar