Kallelse till årsstämma i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 juni 2017 kl. 13.00 på Arken Hotel & Art Garden Spa, Nordatlanten 100 i Göteborg.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 juni 2017 dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 1 juni 2017 kl. 17.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 1 juni 2017 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Per telefon 031-780 68 20 eller per e-post till kristina.runge@rlsglobal.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1.      Öppnande av stämman

2.      Val av ordförande vid stämman

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Val av protokollförare

5.      Val av två justeringsmän

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.      Godkännande av dagordning

8.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

9.      Beslut om

a)   fastställande av resultaträkning och balansräkning

b)  dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och

c)   ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

10.    Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

11.    Val av styrelse och revisor

a)     fastställande av antal ledamöter

b)    val av ledamöter och

c)     val av revisor

12.    Beslut att ändra bolagsordningen

13.    Övriga ärenden

14.    Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Advokat Jakob Nortoft föreslås att som stämmans ordförande leda årsstämman.

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Arvoden till styrelse och revisorer (punkt 10)

Bolagets huvudägare, som företräder cirka 50 procent av samtliga röster i bolaget, föreslår oförändrat arvode, det vill säga, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150.000 kronor och till övriga ledamöter ska ett arvode om 50.000 kronor utgå. Det föreslås vidare att styrelseledamot, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning av att det är kostnadsneutralt för bolaget, ska kunna ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från enskild firma eller bolag, under förutsättning av att firman eller bolaget innehar F-skattesedel. På sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar de sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag som styrelseledamots bolag är tvunget att erlägga.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Bolagets huvudägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och föreslår omval av Joachim Cederblad, Jan Fornell, Christer Hägglund och Steve Krognes. Som ordförande föreslås omval av nuvarande ordförande Joachim Cederblad.

Bolagets huvudägare föreslår omval av nuvarande revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, varvid Bo Åsell fortsätter som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens 2§ enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen ny lydelse

2§      Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms Län   

2§       Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkten 12 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 58 734 895 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget. Handlingarna tillhandahålls även på bolagets hemsida www.rlsglobal.se och kopior på handlingarna kan, utan kostnad för mottagaren, översändas till de aktieägare som begär det.

Göteborg i maj 2017

Styrelsen i RLS Global AB (publ)

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen

VD RLS Global AB

e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se

telefon: +46(0)732-748042

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på AktieTorget. Läs mer på www.rlsglobal.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera

Dokument & länkar