Kommuniké från årsstämma i RLS Global AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i RLS Global AB (publ) 

RLS Global AB (publ) höll under tisdagen den 29 maj 2019 sin årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Göteborg varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 30 april 2019 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på bolagets hemsida:

https://rls.global/wp-content/uploads/2018/10/Kallelse_%C3%85rsst%C3%A4mma_RLS_Global_2019.pdf

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den framlagda årsredovisningen

Stämman beslutade att årets resultat skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att för räkenskapsåret 2018 bevilja ansvarsfrihet för var och en av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

Styrelsearvoden

Stämman beslutade i enlighet med bolagets huvudägares förslag att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100 000 kronor och att arvode till övriga ledamöter ska utgå med 50 000 kronor.

Stämman beslutade att utge arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Val av styrelse

Stämman fastställde att bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter samt beslutade om omval av nuvarande styrelseledamöterna Peter Hentschel, Karin Eliasson, Christer Hägglund och Steve Krognes. Som ordförande valdes nuvarande ordförande Peter Hentschel.

Stämman beslutade om omval av nuvarande revisor Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB. Stämman valde vidare att entlediga Bo Åsell som huvudansvarig revisor, och för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utse Ulrika Ramsvik som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission om aktier.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen i bolaget, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får ske av högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tio (10) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest genom villkor 13 kap 5 § första stycket 6.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Samtliga beslut var enhälliga.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North.

För frågor hänvisas till

Karin Fischer, CEO

E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se  

Telephone: +46 (0)702-48 46 51

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på rls.global

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global