Kommuniké från årsstämma i RLS Global AB (publ)

Report this content

RLS Global AB (publ) höll under tisdagen den 26 maj 2020 sin årsstämma för verksamhetsåret 2019 i Göteborg varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 27 april 2020 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på bolagets hemsida:

https://rls.global/financial-information/kallelse-till-arsstamma-i-rls-global-ab-publ/

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den framlagda årsredovisningen

Stämman beslutade att årets resultat skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att för räkenskapsåret 2019 bevilja ansvarsfrihet för var och en av styrelsens leda­möter och den verkställande direktören.

Styrelsearvoden

Stämman beslutade i enlighet med bolagets huvudägares förslag att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100 000 kronor och att arvode till övriga ledamöter ska utgå med 50 000 kronor.

Stämman beslutade att utge arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Val av styrelse

Stämman fastställde att bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter samt beslutade om omval av nuvarande styrelseledamöterna Peter Hentschel, Karin Eliasson, Christer Hägglund och Steve Krognes. Som ordförande valdes nuvarande ordförande Peter Hentschel.

Stämman beslutade om omval av nuvarande revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, att och för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utse Ulrika Ramsvik som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission om aktier

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen i bolaget, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får ske av högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tio (10) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest genom villkor 13 kap 5 § första stycket 6.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Samtliga beslut var enhälliga.

Handelsplats och Certified Advisor

Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Advisor är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se.


För mer information, kontakta:
Karin Fischer, CEO
E-mail:
karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Eva Jagenheim, CFO RLS Global AB
E-mail: eva.jagenheim@rlsglobal.se
Telefon: 0730 23 13 57

RLS Global AB
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Certified Advisor är Redeye Aktiebolag,
telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på
www.rls.global

Prenumerera