Kommuniké från årsstämman i RLS Global AB

RLS Global AB höll den 11 juni 2015 årsstämma i Göteborg. Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning. 

Stämman beslutade, enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att bolaget inte skulle lämna någon utdelning. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

I enlighet med styrelsens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Joachim Cederblad, Rune F Löderup, Jan Fornell och Christer Hägglund. Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Joachim Cederblad.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsearvode för tiden 2015-01-01 till 2015-12-31 föreslås utgå med 300 000 kr, varav till styrelsens ordförande 150 000 kr och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter 50 000 kr.

Valdes revisionsbolaget PwC, med Bo Åsell som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor fram till nästa stämma. Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För ytterligare information kontakta
Kenth Hanssen
VD Rubicon Life Science AB
Tel: 0702-74 80 42
E-mail: kenth.hanssen@rubiconlifescience.se

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science, inriktat på att ta fram vävnads-bevarande produkter och kostnadseffektiva behandlingar som dessutom kan minska behovet av antibiotika. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra Perisolv®, Carisolv® System och Kindersolv™. Bolaget är noterat på AktieTorget. Läs mer på www.rlsglobal.se

Om oss

RLS Global AB har samarbetat med specialister inom tandvård sedan många år tillbaka, utvecklat och lanserat innovativa lösningar för tandvårdspatienter. Vi har nu tagit ytterligare ett steg inom företaget och breddat vårt erbjudande genom att bygga upp ett nytt affärsområde – sårvård. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med sjukvårdspersonal för att utveckla en behandling som hjälper till att leverera den bästa vården för varje patient. Behandlingen är kliniskt bevisad och sparar patienten mycket lidande. Vårt fokus ligger på att ta hand om patienter samt utveckla säkra och effektiva produkter som erbjuder skonsamma behandlingsmetoder. Vi är stolta över att kunna erbjuda minimalinvasiv behandling och förbättra livskvaliteten för patienter över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar