Kommuniké från årsstämman i RLS Global AB

Report this content

RLS Global AB höll den 11 juni 2015 årsstämma i Göteborg. Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning. 

Stämman beslutade, enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att bolaget inte skulle lämna någon utdelning. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

I enlighet med styrelsens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Joachim Cederblad, Rune F Löderup, Jan Fornell och Christer Hägglund. Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Joachim Cederblad.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsearvode för tiden 2015-01-01 till 2015-12-31 föreslås utgå med 300 000 kr, varav till styrelsens ordförande 150 000 kr och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter 50 000 kr.

Valdes revisionsbolaget PwC, med Bo Åsell som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor fram till nästa stämma. Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För ytterligare information kontakta
Kenth Hanssen
VD Rubicon Life Science AB
Tel: 0702-74 80 42
E-mail: kenth.hanssen@rubiconlifescience.se

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science, inriktat på att ta fram vävnads-bevarande produkter och kostnadseffektiva behandlingar som dessutom kan minska behovet av antibiotika. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra Perisolv®, Carisolv® System och Kindersolv™. Bolaget är noterat på AktieTorget. Läs mer på www.rlsglobal.se

Prenumerera

Dokument & länkar