Kommuniké från extra bolagsstämma i RLS Global AB (publ)

Report this content

RLS Global AB (publ) höll under måndagen den 19 augusti 2019 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 29 juli 2019 och den fullständiga kallelsen till stämman. Kallelse till extra bolagsstämma samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på bolagets hemsida:

https://rls.global/invitations/

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission om aktier.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att, med undanröjande av bemyndigande lämnat den 29 maj 2019, bemyndiga styrelsen i bolaget, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får ske av högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tjugo (20) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för extra stämman 19 augusti 2019.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest genom villkor 13 kap 5 § första stycket 6.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Samtliga beslut var enhälliga.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North.

För frågor hänvisas till
Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se  
Telephone: +46 702 48 46 51

About RLS Global
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS Global har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser, telefon +46 8 463 83 00, email: certified adviser@penser.se. Läs mer på www.rls.global