Nyemissionen i RLS Global övertecknades och bolaget tillförs 33,6 Mkr

Teckningsperioden för RLS Globals (”RLS” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) löpte ut den 13 mars 2017 och det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 97,44 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknas 1 187 844 aktier, motsvarande ca 9,5 Mkr utan företräde. Sammantaget tecknades Företrädesemissionen till ca 126 procent. RLS Global tillförs ca 33,6 Mkr före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 23 februari 2017. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Genom Företrädesemissionen kommer RLS aktiekapital att öka med ca 474 032,6 kronor till        6 636 478,5 kronor. Antalet aktier kommer att öka med 4 195 349 till 58 734 895.

Det är mycket glädjande att notera att det varit ett stort intresse för nyemissionen, vilket indikerar att våra aktieägare delar vår syn på potentialen i RLS. Nyemissionen tillför Bolaget 33,6 Mkr för emissionskostnader. Tillsammans med den tidigare genomförda riktade emissionen om 36,5 Mkr, som i huvudsak tecknades av Zebra Holding, tillförs RLS ca 70 Mkr. Efter avdrag för emissionkostnader på ca 2 Mkr tillförs bolaget ca 68 Mkr. De två emissionerna innebär att RLS stärker sin finansiella ställning väsentligt och att vi därmed får resurser att genomföra kommersialiseringen av ChloraSolv. Vi ser en betydande potential i ChloraSolv och känner att det finns ett stort intresse för produkten bland kliniker och potentiella distributörer. Vi räknar med att inom en snar framtid erhålla det första marknadsgodkännandet i Mellanöstern och därmed kunna inleda de första kommersiella leveranserna av ChloraSolv, säger Kenth Hansen, VD i RLS.

När Företrädesemissionen är registrerad kommer BTA att bokas om till aktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på Aktietorget i början av april 2017.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till RLS i samband med nyemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta
Kenth Hanssen, VD RLS Global AB
Tel: +46 732 74 80 42
E-mail: kenth.hanssen@rlsglobal.se

Denna information är sådan information som RLS Global är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2017.

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.rlsglobal.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera

Dokument & länkar