RLS GLOBAL AB (PUBL) Delårsrapport - Januari - September 2019

Report this content

1 juli - 30 september

 • Försäljningen uppgick till MSEK 0,2 (1,0)
 • Resultat före finansiella poster och skatt MSEK -6,1 (-4,9)
 • Resultat per aktie före utspädning SEK -0,11 (-0,08)
 • Kassaflöde från verksamheten uppgick till MSEK 53,7 (28,4)
 • Likvida medel i slutet av perioden var MSEK 53,7 (28,4)
 • Soliditeten var 90% (87)

1 januari - 30 september

 • Försäljning för perioden MSEK 1 (1,5)
 • Resultat före finansiella poster och skatter (EBIT) uppgick till MSEK -17,8 (-15,9)
 • Resultat per aktie före utspädning SEK -0,30 (-0,27)
 • Kassaflöde från verksamheten uppgick till MSEK -19,2 (16,6)
 • Likvida medel i slutet av perioden var MSEK 53,7 (28,4)
 • Soliditeten var 90% (87)

Väsentliga händelser under Q3

 • ChloraSolv registrering i Australien är inlämnad
 • En Produktspecialist anställdes i Augusti för att driva kommersialiseringen av ChloraSolv.
 • En extra bolagstämma hölls i Augusti
 • En riktad nyemission gjordes i september vilken genererade ca MSEK 50 i nytt kapital

Väsentliga händelser efter Q3

 • RLS har lämnat in en ”pre-RFD” ansökan till myndigheterna (FDA) i USA
 • RLS har skrivit avtal med RISE angående nya prekliniska tester
 • Nuvarande affärsmodell utvärderas gällande dentalprodukter
 • RLS siktar på att vara redo för MDR till årskiftet.
 • RLS´s distributör OneMed tecknade kontrakt med flera kommuner

Handelsplats och certified adviser

Aktien är listad på Nasdaq First North sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08 463 83 00,

email: certifiedadviser@penser.se.

För mer information, kontakta:

Karin Fischer, CEO
E-mail:
karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Eva Jagenheim, CFO
E-mail:
eva.jagenheim@rlsglobal.se
Telefon: 0730 23 13 57

Delårsrapporten är bifogad samt tillgänglig på www.rls.global

Offentliggörande

Denna information är sådan information som RLS Global AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl 08.30.