RLS Global AB Delårsrapport januari – juni 2017

Report this content

Under perioden har vi genomfört kompletterande laborativa tester och bolaget har nu svarat på samtliga tilläggsfrågor från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

1 januari 30 juni i sammandrag

(Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)

»       Nettoomsättningen uppgick till 0,5 MSEK (0,7), en minskning med 34 %.

»       Totala rörelseintäkter uppgick till 0,5 MSEK (0,8), en minskning med 39 %.

»       Rörelseresultatet uppgick till -9,7 MSEK (-7,2).

»       Resultatet uppgick till -9,8 MSEK (-7,3).

»       Resultatet per aktie efter utspädning var -0,18 SEK (-0,15).

»       Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8,6 MSEK (-7,5).

»       Likvida medel vid periodens slut uppgick till 54,8 MSEK (4,5).

»       Soliditeten uppgick till 93 % (73).

»       Den riktade emissionen registrerade 3 februari och företrädesemissionen blev registrerad 3 april 2017. Tillsammans tillfördes Bolaget netto 68,0 MSEK.

1 april 30 juni i sammandrag

»       Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,4), en minskning med 27 %.

»       Totala rörelseintäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,5), en minskning med 33 %.

»       Rörelseresultatet uppgick till -5,4 MSEK (-3,7).

»       Resultatet uppgick till -5,4 MSEK (-3,7).

»       Resultatet per aktie efter utspädning var -0,09 SEK (-0,07).

»       Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,0 MSEK (-4,0).

»       Likvida medel vid periodens slut uppgick till 54,8 MSEK (4,5).

»       Soliditeten uppgick till 93 % (73).

 

Viktiga händelser under andra kvartalet

Ekonomi

»       RLS Global AB godkänns för handel på Nasdaq First North och första handelsdagen var 17 maj.

Marknad

Försäljning

»       RLS Global AB ingår ett exklusivt distributörsavtal med Biotech Health (ASX: BTC)* helägda dotterbolag BioImpact Pty Ltd. Avtalet ger BioImpact Pty Ltd. rätt att distribuera sårvårdsprodukten ChloraSolv inom Australien, Nya Zeeland samt utvalda länder i Asien och Stillahavsområdet så snart respektive regulatoriska processer är på plats.

»       THC, RLS Global AB´s  distributör i Japan håller tillsammans med RLS två välbesökta föreläsningar i Tokyo, Japan. Totalt lyssnade mer än 750 personer på professor Peter Lingström, Göteborgs Universitet samt Magnus Olsson från RLS Global, som berättade om den höga svenska tandvårds statusen samt hur Carisolv (karies) och Perisolv (parod) kan bidra till en ytterligare förbättringar. 

*Namnändrat från tidigare Biotech Capital Limited (ASX: BTC)

FoU-projekt 

Patent

»       Inget att rapportera under perioden

Kvalitet

»       RLS fick sitt ISO certifikat förnyat av Lloyds.

Produktion

»       RLS Global AB ingår ett samarbete rörande den framtida produktionen av ChloraSolv med svenska Biora AB, ett helägt dotterbolag inom dental- och läkemedelskoncernen Straumann.

Väsentliga händelser efter perioden

»       Samtliga planerade laborativa undersökningar är genomförda och de aktuella frågorna är besvarade och inlämnade till FDA.

»       Anders Husmark anställdes som affärsutvecklingschef.

»       Regedent tar Perisolv till en ny nivå i och med en fullbokad första internationell kurs i Verona i början av september.

VD-kommentar

Vi fortsätter vårt intensiva arbete att kommersialisera vår unika sårvårdsprodukt ChloraSolv.

Under perioden har vi genomfört kompletterande laborativa tester och bolaget har nu svarat på samtliga tilläggsfrågor från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. 

Vårt senaste svar till FDA lämnades in under augusti och vi arbetar utifrån att vi skall få ett godkännande innan årsskiftet. Det innebär att vi tidsmässigt ligger i linje med vad vi senast kommunicerat till marknaden. Otåligheten över långa handläggningsprocesser delar vi på RLS med våra aktieägare, men första prioritet är att göra rätt i alla led i en process med mycket formalia och stränga krav på produkt- och patientsäkerhet. Detta oavsett om vi har kontakt med läkemedelsmyndigheter i USA, EU eller marknaden i Mellanöstern.

Bolagets starka finansiella bas ger förutsättningar att vara tålmodiga och metodiska vilket är en inställning som kommer gynna både bolaget och aktieägare över tid. Vi får dessutom inte glömma bort alla diabetespatienter med svårläkta sår som i studier och tester, både i Sverige och Mellanöstern, på ett mycket konkret sätt kunnat uppleva ChloraSolv unika egenskaper i den initiala läkningsprocessen. Ur deras och vårt perspektiv finns det bara en väg framåt.

Vi bedömer fortsatt att Mellanöstern blir den första marknaden där ChloraSolv börjar säljas. Dock har vi fått erfara att tillståndsprocessen tagit mycket längre tid än vad vår distributör Equivaa trodde när vi skrev kontrakt för ganska precis ett år sedan. Även på denna stora marknad som omfattar drygt 340 miljoner människor, har krav från myndigheter skärpts när det gäller introduktion av nya preparat/läkemedel. Vi arbetar dock utifrån hypotesen att vi skall få ett godkännande och lyckas få igång försäljningen någon gång innan årsskiftet.

Vi är mitt i rekryteringen av utvalda sårvårdscentra som skall medverka i nästa kliniska studie och intresset är stort att delta. Studien som i huvudsak kommer att genomföras i Sverige kommer att ledas av professor Jan Apelqvist, en av världens mest meriterade läkare och forskare inom sårbehandling. Huvudsyftet med studien är att belysa ChloraSolvs hälsoekonomiska effekter där vi ser att vi kan göra stora besparingar för sjukvården framöver. Vi kommer denna gång att studera flera indikationer och användningsområden för att möjliggöra en breddning av marknaden för ChloraSolv framöver. Vi kommer även att titta vidare på ChloraSolvs förmåga att döda bakterier i såren där vi sedan tidigare sett att ChloraSolv i en pre-klinisk studie, har en mycket god förmåga att döda multiresistenta bakterier.

Även om vi har ett tydligt fokus på ChloraSolv så fortsätter vi att satsa på våra dentala produkter. Under sommaren genomförde vi tillsammans med den japanska distributören THC (Total Health Consulting) en kurs kring produkterna Carisolv och Perisolv inför sammanlagt 750 kliniker. Besöket resulterade också i en order på plats för ca 650.000 kr, varav delar levererades under Q2 och resterade under Q3.

Regedent tar Perisolv till en ny nivå i och med en första internationell  kurs i Verona i början av september. Två av europas ledande parodontologer, Prof. Andrea Pilloni samt Prof. Vincenzo Iorio-Siciliano, bägge med positiva erfarenheter av Perisolv, leder kursen. Utbildningen omfattar både teori och praktiskt handhavande med Perisolv runt tand och implantat. Intresset är stort och kursen blev omgående fulltecknad. Flera utbildningstillfällen är under planering.

Jag ser fram emot att välkomna Anders Husmark som börjar 1 september i rollen som affärsutvecklingschef inom sårdivisionen och kommer få en betydande roll i samband med kommersialiseringen av ChloraSolv. Anders Husmark kommer närmast från Mölnlycke Health Care där han bland annat varit chef för R&D Wound Care, Global Affärsområdeschef för sårvård samt Country Manager Sweden.

I arbetet med att expandera vårt bolag är det dags att byta upp oss till nya lokaler. Vi lämnar Hisingen i Göteborg för att den 1 november flytta till klustret för Life sience och medicinteknik i Mölndal, där vi blir grannar med bland andra AstraZeneca, Dentsply Implants och Wellspect Healthcare. De nya lokalerna är bättre anpassade för vår verksamhet där vi kommer att ha ett eget laboratorium.

Göteborg 31 augusti 2017

Kenth Hanssen

VD, RLS Global AB

Q2 2017

 

 


Risker och osäkerhetsfaktorer

RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknads­relaterade risker, verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker.

Marknadsrelaterade risker

Kundernas villighet att köpa varor och tjänster påverkas bland annat av det allmänna ekonomiska läget, viljan att pröva nya metoder samt deras förmåga att öka effektiviteten. Vidare kan det krävas myndighets-godkännanden för att produkterna skall kunna säljas.

Verksamhetsrelaterade risker

Misslyckanden i FoU-projekt till följd av utebliven effekt, felaktiga metodval eller antaganden, produktions-störningar, förseningar i leveranser och lansering samt missbedömningar av efterfrågan och tillväxttakten, patentintrång samt ej beviljade patentansökningar. I bolaget finns nio anställda och om en eller flera av dessa lämnar RLS skulle det kunna ha en negativ inverkan på dess verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Finansiella risker

Bolaget har ett negativt kassaflöde och är i behov av kapital för att kunna följa befinltig affärplan. Bolagets finansiering sker långsiktigt och med respekt för aktieägarnas önskan att se en stadig värdetillväxt. En investering i RLS Global AB är en risk, men också en möjlighet till god avkastning.

Bolaget har under januari-april tillförts netto totalt 68,0 MSEK i nyemissioner. Det är Bolagets bedömning att detta är tillräckliga finansiella resurser för att genomföra lansering av ChloraSolv samt genomföra kliniska studier inom området svårläkta sår. Därutöver avses emissionslikviden att användas för regulatoriska processer och kommersialisering av ChloraSolv samt förstärkning av Bolagets organisation.

Kommentar till resultat- och balansräkningar

Nettoomsättningen för första halvåret 2017 uppgick till 0,5 MSEK (0,7 MSEK) vilket motsvarar en minskning med ca 34 % jämfört med 2016. Summa rörelseintäkter för året uppgick till 0,5 MSEK (0,8 MSEK) vilket motsvarar en minskning med ca 39 % jämfört med 2016. Orderstock per 30 juni 2017 uppgick till 676 KSEK.

Under första halvåret har Bolaget skrivit av på de immateriella tillgångarna med netto 227 TSEK (186 TSEK).

Rörelseresultatet på -9,7 MSEK (-7,2 MSEK) är lägre än 2016. Detta beror huvudsakligen på att Bolaget har förstärkt organisationen, investerat i studier samt på ett förberedande arbete med kommersialisering av ChloraSolv.

Årets investeringar på 1,5 MSEK avser: Nedlagda FoU-kostnader ChloraSolv 1,1 MSEK, patent 0,4 MSEK.

Den riktade emissionen som registrerades 3 februari med en teckningskurs 8 kr per aktie om totalt 4 565 000 aktier tillförde bolaget 36 520 KSEK och en aktiekapitalhöjning å 515 801 SEK. Företrädes-emissionen, som registrerades 3 april hade teckningkurs 8 kr per aktie och uppgick till totalt 4 195 349 aktier. Tillförde bolaget 33 563 KSEK, före emissionskostnader, och en aktiekapitalhöjning å 474 034 SEK.

Under mars återbetalades kortfristiga lån om 5 MSEK till ALMI Företagspartner.

 

Nästa rapport

Nästa kvartalsrapport lämnas den 30 november 2017.

Övrig information

För ytterligare information om RLS Global ABs verksamhet hänvisas till bolagets hemsida: www.rlsglobal.se

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

Göteborg den 31 augusti 2017

RLS Global AB 

Joachim Cederblad

Styrelseordförande

Jan Fornell                           Steve Krognes                       Christer Hägglund

Styrelseledamot                                          Styrelseledamot                                          Styrelseledamot

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen

VD RLS Global AB

e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se

telefon: +46(0)732-748042

Sammanfattning av finansiell information

RESULTATRÄKNING (KSEK)
APR-JUN 2017 APR-JUN 2016 JAN-JUN 2017 JAN-JUN 2016 JAN-DEC 2016
Nettoomsättning 326 449 479 730 2 873
Övriga intäkter 14 56 23 87 333
Summa rörelseintäkter 340 505 502 817 3 206
Rörelsens kostnader  -5 562 -4 057 -9 951 -7 786 -16 259
Av- och nedskrivningar -134 -116 -268 -227 -514
Rörelseresultat -5 356 -3 668 -9 717 -7 196 -13 667
Finansiellt netto -2 -2 -42 -55 -90
Resultat efter finansiella poster -5 358 -3 670 -9 759 -7 251 -13 757
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0
Periodens resultat -5 358 -3 670 -9 759 -7 251 -13 757
BALANSRÄKNING (KSEK)
NOT       30 JUN 2017        30 JUN 2016       30 JUN 2017       30 JUN 2016       31 DEC 2016
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8 484 6 273 8 484 6 273 7 231
Materiella anläggningstillgångar 185 233 185 233 192
Finansiella anläggningstillgångar 50 50 50 50 50
Summa anläggningstillgångar 8 719 6 556 8 719 6 556 7 473
Omsättningstillgångar
Varulager 1 030 1 038 1 030 1 038 964
Kortfristiga fordringar 1 477 1 329 1 477 1 329 2 069
Kassa och bank 54 839 4 544 54 839 4 544 1 907
Summa omsättningstillgångar 57 346 6 911 57 346 6 911 4 940
Summa tillgångar 66 065 13 467 66 065 13 467 12 413
Eget kapital 1 61 556 9 839 61 556 9 839 3 333
Kortfristiga skulder 4 509 3 628 4 509 3 628 9 080
Summa eget kapital och skulder 66 065 13 467 66 065 13 467 12 413


NYCKELTAL
  APR-JUN 2017  APR-JUN 2016      JAN-JUN 2017              JAN-JUN 2016  JAN-DEC             2016        
Antal aktier vid periodens slut 58 734 895 49 974 546 58 734 895 49 974 546 49 974 546
Genomsnittligt antal aktier 56 637 221 48 412 842 54 416 329 47 892 273 48 725 182
Soliditet (%) 93 73 93 73 27
Avkastning på eget kapital (%) -8 -37 -22 -74 -187
Avkastning på totalt kapital (%) -8 -27 -20 -54 -109
Eget kapital per aktie, SEK 1,14 0,20 0,81 0,21 0,15
Resultat/aktie före utspädning, SEK -0,09 -0,08 -0,18 -0,15 -0,28
Resultat/aktie efter utspädning, SEK -0,09 -0,07 -0,18 -0,15 -0,28
P/E-tal Neg Neg Neg Neg Neg
NOT 1. Eget kapital (KSEK)
       30 JUN 2017       30 JUN 2016       30 JUN 2017       30 JUN 2016  31 DEC 2016
Eget kapital vid periodens ingång 67 014 13 497 3 333 2 728 2 728
teckningsoptioner 0 0 0 50 50
Nyemission 0 -14 70 082 15 587 15 617
Emissionskostnader -100 26 -2 100 -1 275 -1 305
Periodens resultat -5 358 -3 670 -9 759 -7 251 -13 757
Eget kapital vid periodens utgång 61 556 9 839               61 556 9 839 3 333
Kassaflödesanalys (KSEK)
 APR-JUN 2017    APR-JUN 2016    JAN-JUN  2017    JAN-JUN 2016    JAN-DEC 2016     
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 957 -3 995 -8 570 -7 465 -13 898
Kassaflöde från investeringsverksamheten -888 -669 -1 480 -884 -2 088
Kassaflöde från finansierings-verksamheten -100 12 62 982 11 362 16 362
Periodens kassaflöde -4 945 -4 652 52 932 3 013 376
Likvida medel vid periodens början  59 784 9 196 1 907 1 531 1 531
Likvida medel vid periodens slut 54 839 4 544 54 839 4 544 1 907

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen

VD RLS Global AB

e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se

telefon: +46(0)732-748042

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Under perioden har vi genomfört kompletterande laborativa tester och bolaget har nu svarat på samtliga tilläggsfrågor från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.
Kenth Hanssen, VD RLS Global AB