RLS Global är godkänt för handel på Nasdaq First North-första handelsdag är onsdag 17 maj 2017

 RLS Global AB (publ) (”RLS” eller ”Bolaget”) har ansökt om och godkänts för handel på Nasdaq First North. Första dag för handel i bolagets aktie på Nasdaq First North är onsdag den 17 maj 2017. Handel i Bolagets aktie på AktieTorget kommer att upphöra och sista dag för handel på AktieTorget är den 16 maj 2017.

 RLS kommer fortsatt att handlas under kortnamnet RLS med nuvarande ISIN-kod SE0005190725. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet. 

Med anledning av listningen på Nasdaq First North har Bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på RLS hemsida. I bolagsbeskrivningen återfinns ny information om Bolagets re-gulatoriska processer. 

Regulatoriska processer 

I USA har Bolaget en pågående dialog med FDA och har inlämnat en s.k. 510 (k) ansökan avseende ChloraSolv. 510(k) är en regulatoriskt sett enklare registrering jämfört med en PMA-registrering. En PMA-registrering innebär dock att produkten får en högre klassificering, vilket stärker mark-nadspotentialen. RLS Global utvärderar möjligheten att även ansöka om PMA-registrering av Chlo-raSolv. Bolagets nuvarande målsättning är att erhålla ett FDA-godkännande före utgången av 2017. 

För den europeiska marknaden pågår en process avseende CE-märkning för ChloraSolv. Bolaget bedömer att en fullständig dossier för ChloraSolv kan inlämnas innan årsskiftet. Därefter fortgår läkemedelsverkets granskning. Bolaget bedömer att CE-märkning kan förväntas tidigast vid halv-årsskiftet 2018. 

Tillsammans med Bolagets distributör i Mellanöstern, Equivaa, har tester med ChloraSolv gjorts där ett flertal patienter med svårläkta diabetessår har behandlats med ChloraSolv under studielika former. Med utgångspunkt i de tester som genomförts förs en dialog med registreringsmyndighet-erna i Kuwait, Saudi Arabien och Bahrain med målsättning att erhålla ett lokalt marknadsgodkän-nande i närtid.

Kommentar från VD, Kenth Hansen 

Listningen på Nasdaq First North är ett viktigt steg i utvecklingen av RLS Global. Vi har tidigare i år genomfört en större kapitalisering och har därmed de finansiella resurser vi behöver för att ta vår innovativa sårvårdsprodukt, ChloraSolv, genom de regulatoriska processerna med målsättning om en bredare marknadslansering under 2018. Dessförinnan räknar vi med att kunna lansera ChloraSolv i Mellanöstern. Vi har pågående processer med myndigheterna i tre länder i Mella-nöstern och räknar med att kunna marknadsregistrera ChloraSolv inom kort. 

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North.

Denna information är sådan information som RLS Global är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017 kl 16.00.

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen

VD RLS Global AB

e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se

telefon: +46(0)732-748042

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på AktieTorget. Läs mer på www.rlsglobal.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera

Dokument & länkar