Rubicon Life Science AB (publ) företrädesemission övertecknad

Rubicon Life Science (Orasolv Products unä) styrelse har med stöd av erhållna bemyndiganden genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det stora intresset för bolaget har lett till att nyemissionen övertecknats, vilket medför att de garantiåtaganden som har ingåtts inte behöver utnyttjas. Emissionen tillför bolaget ca 8,5 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader.

”Det är glädjande att konstatera det stora intresset för Rubicon Life Science och den satsning bolaget gör. Jag tolkar det som ett kvitto på att vi har en hållbar affärsstrategi. Nu kan arbetet att bygga ett starkt och lönsamt bolag intensifieras. Att det dessutom skett ytterligare spridning av aktien är mycket positivt. Det här kommer att bli ett spännande år!”, säger VD Fredrik Florberger.

Bolagets aktiekapital ökas med 333 332 SEK från 500 000 SEK till 833 332 SEK. Antal aktier i bolaget ökar med 29 501 011 från 44 251 517 till 73 752 528. Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,011 SEK. Första handelsdag på AktieTorget är beräknad till torsdag 3 maj 2012. Handelsbeteckningen kommer att vara RLS. ISIN-kod för aktien är SE0004490712.


För ytterligare information kontakta

Fredrik Florberger
VD Rubicon Life Science AB
Tel: 0704-58 09 74
E-mail: fredrik.florberger@rubiconlifescience.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera

Dokument & länkar