Fler cancerfall i gruppen kvinnor med svår sömnapné

Report this content

Gruppen kvinnor med svår sömnapné tycks ha förhöjd risk att drabbas av cancer, visar en aktuell studie. Något orsakssamband påvisas inte, men länken mellan nattlig syrebrist hos kvinnor och större cancerrisk är ändå tydlig.

– Det är rimligt att anta att sömnapné är en riskfaktor för cancer, eller att båda sjukdomarna har gemensamma riskfaktorer som exempelvis övervikt. Däremot är det mindre sannolikt att cancer leder till sömnapné, konstaterar Ludger Grote, professor och överläkare inom sömnmedicin, samt sisteförfattare till studien.

Forskningen, publicerad i European Respiratory Journal, bygger på analyser av registeruppgifter om totalt cirka 20 000 vuxna patienter med sömnapné, som finns samlade i en europeisk databas. Omkring två procent av dem hade också en cancerdiagnos.

Hög ålder var som väntat förknippat med högre cancerrisk, men när materialet justerats för ålder, kön, BMI, rökning och alkoholintag framkom ändå att sämre syreintag nattetid kunde kopplas till högre cancerfrekvens. Kopplingen gällde främst kvinnor, hos män var sambandet svagare.

Fördjupade studier behövs

– Våra resultat talar för två- till trefaldigt ökad risk för cancer bland kvinnor med mer uttalad sömnapné. Det går inte säkert att säga vilka orsaker som finns bakom sambandet mellan sömnapné och cancersjukdom, men indikationen gör att vi måste fördjupa studierna, säger Ludger Grote. 

Ludger Grote är adjungerad professor i lungmedicin, med inriktning sömnmedicin, vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Han är också överläkare och medicinskt ansvarig vid den sömnmedicinska enheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Sjukdomen sömnapné är välkänd hos allmänheten och förknippas med snarkning, dagtrötthet och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, främst hos män. Vår forskning öppnar för ett nytt synsätt, att sömnapné möjligtvis kan vara förenad med förhöjd cancerrisk och då företrädesvis hos kvinnor, säger Ludger Grote. 

Tänkbara orsaker

Tidigare studier har visat att personer med sömnapné oftare än andra har en cancerdiagnos i sjukdomshistorien. Forskningen på området växer, samtidigt som könsaspekterna varit föga beforskade.

– Framför allt har man fokuserat på cancerformen malignt melanom. Ett nytt område kan nu bli bröstcancer eller livmodercancer. Kanske finns det en samverkan mellan kvinnliga könshormoner och stressaktivering, framkallad av nattlig syrebrist vid sömnapné, som kan trigga cancerutveckling eller försvagning av kroppens immunförsvar, säger Ludger Grote. 

Titel: Cancer prevalence is increased in females with sleep apnoea: data from the ESADA study; https://erj.ersjournals.com/content/53/6/1900091 

Kontakt: Ludger Grote 0709 79 81 11; ludger.grote@lungall.gu.se 

Bild: Ludger Grote (foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet)

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031 786 49 76, 0705 30 19 80
margareta.g.kubista@gu.se


Sahlgrenska akademin är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är rimligt att anta att sömnapné är en riskfaktor för cancer
Ludger Grote, professor i sömnmedicin