Starkt stöd för att kadmium ger upphov till åderförkalkning

Report this content

Flera internationella studier visar att exponering för kadmium via till exempel miljön kan ge upphov till åderförkalkning. Kopplingen får nu ytterligare stöd av studier vid Sahlgrenska akademin, där höga halter av kadmium påvisas i åderförkalkande plack som sparats i en biobank.

Åderförkalkning är en bidragande orsak till stora folksjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Med åderförkalkning menas att pulsåderväggen bygger upp plack - en lokal förtjockning som bland annat innehåller fett, och som när de blir inflammerade och brister ger upphov till blodproppar som i sin tur kan orsaka till exempel en hjärtinfarkt.

Stora vetenskapliga studier i bland annat USA visar att hjärt- och kärlsjukdomar har en koppling till höga kadmiumnivåer i blod och urin. Djurförsök talar också för att kadmium kan orsaka åderförkalkning.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i studier på 4 500 medelålders män och kvinnor djupare undersökt sambandet mellan åderförkalkning och kroppens kadmiumnivåer. Studierna, som genomförts i samarbete med forskare från Malmö Högskola och Lunds universitet, visar att en ökad exponering för kadmium också ökar risken för plack i halspulsådern. Resultaten kvarstod även efter att ha justerats för andra kända riskfaktorer som rökning, högt blodtryck, kolesterol och diabetes.

Sedan många år finns en biobank vid Sahlgrenska Universitetsjukhuset som samlar plack och frysta blodprover från hundratals patienter. Genom analyser av detta material visar Björn Fagerberg och hans forskarkollegor att kadmiumhalten i plack var 50 gånger högre än i blodproverna.

– Tillsammans ger dessa studier ett starkt stöd till hypotesen att kadmium bidrar till uppkomsten av hjärt-kärlsjukdom. Resultaten understryker vikten av att intensifiera arbetet med att minska befolkningens exponering för kadmium, säger Björn Fagerberg, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Som exempel på åtgärder för att minska exponeringen för kadmium anger Göteborgsforskarna behovet av att förbättra kosten genom att skydda åkrarna från kadmiumföroreningar och intensifiera insatserna mot rökning (som medför en kraftig exponering av kadmium).

Exponering för kadmium via kosten, sker framför allt via fullkornsprodukter, potatis och rotfrukter. Enligt Göteborgsforskarna överväger dock nyttan med fullkornsprodukter risken med kadmiumintag.

Artikeln Is Cadmium Exposure Associated with the Burden, Vulnerability and Rupture of Human Atherosclerotic Plaques? publicerades i tidskriften PLOS One den 27 mars 2015.

Länk till artikel: http://www.gu.se/forskning/publikation/?publicationId=215087

Artikeln Cadmium exposure and atherosclerotic carotid plaques –Results from the Malmö diet and Cancer study publicerades i vetenskapliga tidskriften Environmental Research i november 2014.

Länk till artikel: http://www.gu.se/forskning/publikation/?publicationId=211347

FAKTA KADMIUM
Kadmium är en giftig, cancerogen tungmetall som används i bland annat plaster, batterier och färgpigment. Kadmium har också spridits via gruvbrytning och olika industriella processer. En kraftig exponering av åkermark skedde under 1900-talet via användningen av kadmiumhaltigt mineralgödsel. Åkerjordens kadmiumhalt varierar över landet och påverkas både av nedfall från förbränning och olika typer av gödsel.

Kadmium ansamlas i njurar, lever och andra organ och utsöndras mycket långsamt. I Sverige är exponeringen för kadmium låg jämfört med andra länder.

Kontakt:
Björn Fagerberg, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
0706 883 387
bjoern.fagerberg@wlab.gu.se

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare engagerade i nationella och internationella samarbeten för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa. 

Taggar:

Prenumerera

Citat

Resultaten understryker vikten av att minska exponeringen för kadmium.
Björn Fagerberg, forskare vid Sahlgrenska akademin