Utbildning i psykisk ohälsa avgörande för om chefer arbetar förebyggande

Report this content

Chefer som fått utbildning i psykisk ohälsa, och där arbetsplatsen gör generella informationsinsatser, är avsevärt mer benägna att arbeta förebyggande på området gentemot sina medarbetare, visar en studie. Detta oavsett chefernas egna erfarenheter av psykisk ohälsa, och organisationens storlek.

– Det är viktigt att organisationer bedriver generella preventiva och informativa åtgärder, och att man hjälper chefer att få kunskaper om depression och ångest, säger Monica Bertilsson, universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och korresponderande författare bakom studien. 

Psykisk sjukdom utgör den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Enligt Arbetsmiljölagen har chefen ansvar för de anställdas hälsa och säkerhet, att förebygga ohälsa och även ett långtgående ansvar vid rehabilitering. Trots detta har få studier undersökt chefers preventiva arbete för att förebygga vanlig psykisk sjukdom som depression och ångest hos sina medarbetare.

Den aktuella studien, publicerad i Journal of Occupational and Environmental Medicine, bygger på en webbaserad enkät till 4 737 chefer, rekryterade via Medborgarpanelen hos Laboratory of Opinion Research, Göteborgs universitet, samt Helix Competence Center vid Linköpings universitet. Av 3 358 svarande (71 procent) kom 2 921 att ingå i studien. För att inkluderas krävdes svar på frågorna om preventiva åtgärder, samt att chefsrollen omfattade underställd personal.

Utbildning och information avgörande

Hälften av cheferna i studien, 50 procent, hade under de senaste två åren sett över medarbetares arbetsuppgifter och arbetssituation för att förebygga psykisk ohälsa hos sina medarbetare. 57 procent av cheferna hade initierat samtal i ämnet för att öka förståelsen för ångest och depression. Oftast hade det skett i enskilda medarbetarsamtal, men också i hela arbetsgruppen.

De två viktigaste variablerna för om chefer genomfört översyner och samtal, eller inte, var om de fått chefsutbildning som inkluderat kunskaper om depressions- och ångestproblematik, samt om deras organisation genomfört generella informationsinsatser om psykisk ohälsa. Dessa faktorer påverkade mer än om chefen hade arbetsmiljöansvar, och överskuggade även skillnaden mellan kvinnliga och manliga chefer.

– Sannolikheten för att en chef faktiskt ska genomföra förebyggande samtal om ångest och depression är 84 procent högre om chefen arbetar i en organisation som erbjuder generella insatser, exempelvis stressrådgivning och föreläsningar om depression och ångest, jämfört med om organisationen inte gör det, konstaterar Monica Bertilsson.

Beskrivs som starka siffror

I organisationer som genomfört generella insatser var det också 79 procent högre sannolikhet att cheferna såg över medarbetarnas arbetsuppgifter och arbetssituation, i syfte att förebygga psykisk ohälsa. I gruppen chefer som fått chefsutbildning som inkluderat kunskap om depression och ångest var sannolikheten för översyn 56 procent högre, och för samtal 61 procent högre, jämfört med chefer som inte fått sådan kunskap via en chefsutbildning.

– Det är lätt hänt att tänka sig att större organisationer gör mer, men storleken har vi tagit hänsyn till och justerat för i studien. Likaså har vi justerat för chefers egna erfarenheter av psykisk ohälsa hos sig själva eller i sin omgivning, samt om de under sitt yrkesliv har vårdat personer med psykisk ohälsa. Det är alltså inte den typen av kunskaper som avgör om man arbetar preventivt eller inte, säger Monica Bertilsson.

– Studien är enkätbaserad och den bygger på ett stort material och många variabler, kontrollerade för varandra, vilket gör resultaten väldigt starka. En svaghet är att det inte är ett slumpmässigt urval, men jämfört med andra studier är den bredare, med deltagarna från vitt skilda branscher och både privat och offentlig sektor, avslutar hon.

Titel: Determinants of Managerial Preventive Actions in Relation to Common Mental Disorders at Work, A Cross-Sectional Study Among Swedish Managers; https://journals.lww.com/joem/Fulltext/2019/10000/Determinants_of_Managerial_Preventive_Actions_in.10.aspx 

Kontakt: Monica Bertilsson 0766 18 68 57; monica.bertilsson@socmed.gu.se 

Bild: Monica Bertilsson (foto: Cecilia Hedström)

Taggar:

Prenumerera

Media

Media