Scandics företrädesemission övertecknad

Ej för spridning, offentliggörande eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering hos United States Securities and Exchange Commission eller genom tillämpning av ett undantag från registreringskraven i enlighet med vid var tid gällande United States Securities Act från 1933. Emittenten av värdepappren avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av teckningsrätterna eller aktierna i USA.

Scandic Hotels Group AB (publ) (”Scandic” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”), i vilken teckningsperioden löpte ut den 17 juni 2020, har fulltecknats. Den slutliga sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 86 907 312 aktier, motsvarande cirka 98,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 1 365 606 aktier har tilldelats de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och tillför Scandic cirka 1 765 MSEK före emissionskostnader.

Utfallet visar att 86 907 312 aktier, motsvarande cirka 98,5 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 1 365 606 aktier som ej tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de principer som anges i prospektet. Intresset för Företrädesemissionen har varit stort och som ett resultat av detta blev Företrädesemissionen övertecknad med 51,6 procent. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden har behövt utnyttjas.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker omkring den 24 juni 2020 genom utskick av avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant omkring den 29 juni 2020, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Företrädesemissionen tillför Scandic cirka 1 765 MSEK före emissionskostnader. Till följd av Företrädesemissionen kommer Scandics aktiekapital att öka med 22 068 229,50 SEK till totalt 47 814 498,25 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 88 272 918 aktier till 191 257 993 aktier.

Nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 25 juni 2020, och de nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 29 juni 2020. De aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 6 juli 2020.

Rådgivare

Goldman Sachs International och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, agerar Joint Bookrunners, och Vinge och Nord Advokater agerar legala rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Goldman Sachs International, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, agerade Joint Financial Advisers till Scandic avseende Bolagets finansieringsalternativ.

För mer information, kontakta:

Jan Johansson, CFO
Email: jan.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 705 75 89 72

Henrik Vikström, Director Investor Relations
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 52 80 06

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020 kl. 08.00 CEST.

Viktig information

Detta meddelande innehåller inte, eller är inte en del av, ett erbjudande om försäljning av, eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA, i någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller i någon annan jurisdiktion.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, inom USA utan registrering eller tillämpning av undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Alla offentliga erbjudanden av värdepapper i USA kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och dess ledning samt finansiella rapporter. Detta meddelande lämnas inte i, och meddelandet får inte distribueras eller skickas till USA.

Detta meddelande är inte ett prospekt i Prospektförordningens mening. Varje förvärv av värdepapper i Scandic i Företrädesemissionen bör endast göras på grundval av den information som finns i det formella prospekt som upprättats i samband med Företrädesemissionen och som godkändes av Finansinspektionen den 1 juni 2020 (”Prospektet”) och det tilläggsprospekt som upprättades i enlighet med artikel 23 i förordning Prospektförordningen och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 10 juni 2020 (”Tilläggsprospektet”) samt eventuella tillägg eller ändringar av detta. Prospektet och Tilläggsprospektet avseende Företrädesemissionen innehåller detaljerad information om Scandic och dess ledning samt finansiella rapporter och annan finansiell information. Prospektet och Tilläggsprospektet är tillgängligt på Scandics kontor på adressen ovan.

Erbjudanden till allmänheten är tillåtna i Sverige, Danmark, Norge och Finland från och med dagen för Prospektets godkännande av den behöriga myndigheten i Sverige och de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater i EES har notifierats i enlighet med Prospektförordningen (”Prospektets offentliggörande”), till och med likviddagen.

I andra länder inom EES, samt innan Prospektets offentliggörande, riktar och adresserar sig detta meddelande och erbjudande endast till personer i medlemsstater inom EES som är ”Kvalificerade investerare” i enlighet med artikel 2(1)(e) i Prospektförordningen. Värdepapperen är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer att riktas till Kvalificerade investerare. Personer som inte är Kvalificerade investerare får inte förlita sig på eller åberopa detta meddelande i någon medlemsstat inom EES.

Med ”Prospektförordningen” avses den vid var tid gällande Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i den relevanta Medlemsstaten.

Detta meddelande är endast avsett för distribuering till och riktar sig endast till personer som (i) har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom artikel 19(5) i den den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) (”enheter med hög nettoförmögenhet, ej registrerade organisationer etc”) i Ordern, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka detta meddelande, till den del det utgör en inbjudan eller uppmaning att delta i en investeringsaktivitet (enligt avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med en emission eller försäljning av värdepapper eller i övrigt, lagligen får delges till eller bringas att kommuniceras till eller som annars kan motta detta meddelande på grund av att avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 inte är tillämplig (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta meddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera eller förlita sig på information i detta meddelande. En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer.


Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar