Beslut om återköp av aktier

Styrelsen för Semcon AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2018 fattat beslut om återköp av högst 200 000 stamaktier.

Syftet med styrelsens beslut är att förbättra bolagets kapitalstruktur. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under perioden från och med den 7 december 2018 fram till årsstämman 2019. Sammantaget får högst 200 000 stamaktier förvärvas. Förvärv ska ske över Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet och betalning ska erläggas kontant. Tillämpliga bestämmelser i Nasdaq Stockholms regelverk ska tillämpas.

Semcon innehar för närvarande 631 953 egna aktier, motsvarande 3,5 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Informationen är sådan som Semcon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 december, 2018 kl. 16.30 (CET).


För mer information, vänligen kontakta:

Björn Strömberg, finanschef, Semcon
Tel: +46 (0) 70-835 44 80 Email: bjorn.stromberg@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2017 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Taggar:

Prenumerera