BESLUT VID SEMCONS ÅRSSTÄMMA 2019

Report this content

Semcons årsstämma hölls onsdagen den 24 april 2019 på Semcons huvudkontor i Göteborg. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:  

Fastställande
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna 3,00 kronor i vinstutdelning. Totalt uppgår aktieutdelningen till 52,3 Mkr. Resterande disponibla vinstmedel, cirka 245 Mkr, beslutades att överföras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen blir den 26 april 2019 och utbetalning beräknas ske den 2 maj 2019.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapssåret 2018.

Styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen fortsatt ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde Tore Bertilsson, Jeanette Saveros och Karl Thedéen till styrelseledamöter. Eva Elmstedt och Carl Backman valdes till nya styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Tore Bertilsson.

Arvode åt styrelsen och revisorer
Stämman beslutade om att ett sammanlagt arvode om 1 785 000 kronor ska utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna varav 625 000 kronor till styrelsens ordförande och 290 000 kronor till respektive övrig stämmovald ledamot. Särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott. Stämman beslutade även att arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Revisorer
Stämman valde Ernst & Young Aktiebolag som registrerat revisionsbolag fram till slutet av nästa årsstämma.

Ersättning till ledande befattningshavare
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande att emittera nya aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 811 253 stamaktier för att möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Teckningskursen ska motsvara bedömt marknadsvärde.

Bemyndigande att förvärva och överlåta aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av stamaktier över börsen inom gällande kursintervall eller genom riktat förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett pris motsvarande börskursen med tillägg av högst 20 procent för att dels förbättra bolagets kapitalstruktur eller möjliggöra användandet av stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många stamaktier att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman bemyndigade även styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ej över börsen, för användning som likvid vid förvärv. Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela det antalet stamaktier i bolaget som bolaget innehar. Vederlaget ska motsvara bedömt marknadsvärde.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2019, kl. 17.00.


För mer information, vänligen kontakta:

Tore Bertilsson, styrelseordförande, Semcon AB
Tel: 031-721 03 06

Björn Strömberg, finanschef, Semcon AB
Tel: 031-721 03 06

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Taggar:

Prenumerera