Bokslutskommuniké 2017

Vi avslutar 2017 med ett resultatmässigt bra kvartal. Trots en negativ kalendereffekt med en arbetsdag mindre jämfört med motsvarande period året innan förbättras lönsamheten. Resultatförbättringen är en följd av våra insatser med att öka produktiviteten i verksamheten och en positiv utveckling när det gäller försäljningen av Semcons koncepterbjudanden. 

Under fjärde kvartalet påbörjades flera nya projekt inom uppkopplade produkter och fabriker. Med Semcons breda och djupa kunskap från projekt i flertalet branscher och samarbeten med forskningsinstitut besitter vi såväl strategisk höjd som spjutspetskompetens för framtiden. Under fjärde kvartalet initierade vi bland annat ett samarbete med Volvo Bil för att ta fram ett koncept för en autonomiserad logistikkedja med förarlösa bilar.

Genom kombinationen av Semcons mångåriga erfarenhet av produktutveckling och ett digitalt erbjudande i framkant skapar vi en attraktiv position i branschen. Detta får även positiva följdeffekter för Semcon som arbetsgivare, tillsammans med ett antal varumärkesstärkande åtgärder för att öka attraktionskraften. I slutet av januari i år prisades Semcon för Årets varumärkesresa i Sverige. Ett arbete som kommer att fortsätta i syfte att attrahera de bästa i vår bransch.

Det är positivt att marginalförstärkande åtgärder börjar ge resultat i affärsområdet Engineering Services, som når en rörelsemarginal i fjärde kvartalet på 9 procent. Affärsområdet Product Information avslutar året med ett lägre resultat jämfört med fjärde kvartalet föregående år. Även om flera nya samarbeten initierats, inte minst inom digitala informationslösningar, har detta inte fullt ut kompenserat för lägre volymer i pågående kunduppdrag. Första kvartalet 2018 innehåller en arbetsdag mindre jämfört med samma period föregående år då även produktionsvolymerna i affärsområdet var på en hög nivå.

Vår styrka att skapa utmärkta kundupplevelser med smart teknik utgör en bra grund för såväl eftertraktade erbjudanden som en attraktiv arbetsplats. Med en marginalförstärkning i avslutningen av föregående år går vi in med bra fart i det nya året. Ett antal åtgärder har genomförts för att åstadkomma en positiv resultatutveckling 2018 som i första kvartalet innehåller en arbetsdag mindre jämfört med 2017. Efterfrågan på Semcons tjänster är god och vårt arbete med ständiga förbättringar fortsätter när det gäller affärsutveckling, produktivitet och kostnadseffektivitet för att öka vår lönsamhet.

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella ställning föreslår styrelsen en höjd utdelning till 2,50 kr per aktie och en extra utdelning på 1,00 kr per aktie. Förslaget innebär att den stabila finansiella ställningen bibehålls samtidigt som det finns utrymme att växa genom strategiska förvärv.

Fjärde kvartalet

 • Rörelsens intäkter uppgick till 473 Mkr (467) och den organiska tillväxten blev 1 procent 
 • Rörelseresultatet uppgick till 37 Mkr (32), vilket gav en rörelsemarginal på 7,7 procent (6,9) 
 • Resultat efter skatt uppgick till 28 Mkr (21) 
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,55 kr (1,16)

Januari-december

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 762 Mkr (1 756) och den organiska tillväxten blev 0 procent 
 • Rörelseresultatet uppgick till 95 Mkr (95), vilket gav en rörelsemarginal på 5,4 procent (5,4) 
 • Resultat efter skatt uppgick till 72 Mkr (68) 
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,00 kr (3,75) 
 • Soliditeten uppgick till 61 procent (45)
 • Avkastning på sysselsatt kapital blev 14 % (13)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2,50 kr (2,25) per aktie och en extra utdelning om 1,00 kr (-) per aktie, sammantaget 3,50 kr (2,25) per aktie.


För mer information, vänligen kontakta:

Björn Strömberg, Finanschef, Semcon
Tel: +46 (0) 70-835 44 80 Email: bjorn.stromberg@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2017 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vår styrka att skapa utmärkta kundupplevelser med smart teknik utgör en bra grund för såväl eftertraktade erbjudanden som en attraktiv arbetsplats.
Markus Granlund, vd och koncernchef