DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2017

Tredje kvartalet är, som tidigare kommunicerats, resultatmässigt svagt på grund av semesterperioden och att det dessutom är en arbetsdag mindre jämfört med föregående år. Vi har under kvartalet fortsatt vår förflyttning mot mer värdebaserade erbjudanden och internationella leveranser vilket ger Semcon en bra marknadsposition.

Vårt erbjudande där vi levererar digitala strategier och utveckling av nästa generations smarta uppkopplade produkter har genererat ett stort intresse. Semcon har under året fått förtroendet att leverera digitaliseringsstrategier till nya och befintliga kunder i olika branscher som kommer leda till attraktivare och mer användarvänliga produkter. Kombinationen av vår strategiska höjd och långa produktutvecklingserfarenhet som vi erhållit genom samarbetet med tusentals kunder i ett flertal branscher och länder gör oss till en attraktiv och strategisk samarbetspartner.

Produktinformationens betydelse för användarupplevelsen av en produkt och för våra kunders eftermarknad är central. Vi har under kvartalet utökat vårt samarbete med en kund inom telekomindustrin som tydligt ser nyttan av att höja kvaliteten, öka den digitala distributionen och effektivisera framtagandet av sin produktinformation. Vi kan stolt konstatera att vi är en internationellt ledande aktör när det gäller att optimera våra kunders eftermarknadsaffär.

Vår användarfokuserade produktutveckling fortsätter att vinna priser och i augusti utsågs Semcon till vinnare av NES-priset 2017. Kampanjfilmen för smarta uppkopplade produkter har också blivit utnämnd till Sveriges näst bästa reklamfilm 2017, vunnit Svenska Designpriset samt prisats internationellt. Vi har även i september varit värd för forskningsprojektet Born to Drive som visat hur bilar kan transporteras förarlöst genom logistikkedjan. Projektet är ett samarbete mellan teknikbolag, myndigheter, komponenttillverkare och Volvo Cars. Våra kunder har dessutom visat sin uppskattning för Semcon som leverantör genom att Semcon i oktober tilldelades Stora Leverantörspriset.

Vårt främsta mål är att stärka marginalen ytterligare genom att bli en än mer attraktiv arbetsgivare, förbättra produktivitet och kostnadseffektivitet oavsett affärsmodell och accelerera vår strategiska förflyttning genom att öka försäljningen av Semcons koncepterbjudanden. Trots att även fjärde kvartalet innehåller en arbetsdag mindre, jämfört med föregående år, så förväntar vi oss en resultatmässigt stark avslutning på 2017.

Tredje kvartalet
• Rörelsens intäkter uppgick till 367 Mkr (383) och den organiska tillväxten till -4 procent
• Rörelseresultatet uppgick till 9 Mkr (16), vilket gav en rörelsemarginal på 2,4 procent (4,2)
• Resultat efter skatt uppgick till 6 Mkr (12)
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,35 kr (0,67)

Januari–september
• Rörelsens intäkter uppgick till 1 289 Mkr (1 289) och den organiska tillväxten till 0 procent
• Rörelseresultatet uppgick till 59 Mkr (63), vilket gav en rörelsemarginal på 4,5 procent (4,9)
• Resultat efter skatt uppgick till 44 Mkr (47)
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,45 kr (2,59)
• Soliditeten uppgick till 61 procent (51)

Intäkter och resultat
Tredje kvartalet
Rörelsens intäkter uppgick till 368 Mkr (383). Justerat för valutakurseffekter, förvärv och avyttringar minskade intäkterna med 4 %. Kvartalet innehöll en arbetsdag mindre jämfört med föregående år, vilket svarade för cirka 2 % av de minskade intäkterna. Rörelseresultatet uppgick till 9 Mkr (16), vilket gav en rörelsemarginal på 2,4 % (4,2). Kalendereffekten har påverkat resultatet negativt med cirka 6 Mkr jämfört med föregående år. Finansnettot uppgick till - Mkr (-) vilket gav ett resultat före skatt på 9 Mkr (16). Kvartalets skattekostnad uppgick till -2 Mkr (-4). Resultat efter skatt uppgick till 6 Mkr (12) och resultat per aktie efter utspädning blev 0,35 kr (0,67).

Januari–september
Rörelsens intäkter uppgick till 1 289 Mkr (1 289) och den organiska tillväxten till 0 %. Perioden innehöll en arbetsdag mindre jämfört med föregående år. Inom Product Information har nya affärer, till bland annat telekomsektorn, inte fullt ut kunnat kompensera den reducerade omfattningen av partnerskapet med Jaguar Land Rover i Storbritannien. Rörelseresultatet uppgick till 59 Mkr (63), vilket gav en rörelsemarginal på 4,5 % (4,9). Kalendereffekten under perioden har påverkat resultatet negativt med cirka 6 Mkr jämfört med föregående år. Engineering Services redovisar en resultatförbättring medan Product Information redovisar ett sämre resultat. Föregående år ingick positiva engångsposter om 7 Mkr i Product Informations resultat. Finansnettot uppgick till -1 Mkr (-1) vilket gav ett resultat före skatt på 58 Mkr (62). Periodens skattekostnad uppgick till -14 Mkr (-15). Resultat efter skatt uppgick till 44 Mkr (47) och resultat per aktie efter utspädning blev 2,45 kr (2,59).

Finansiell ställning
Januari–September
Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 42 Mkr (8). Investeringar i hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och utrustning uppgick till 7 Mkr (30). Koncernens likvida medel uppgick till 88 Mkr (56). Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 369 Mkr (257) per den 30 september. Det egna kapitalet uppgick till 528 Mkr (638) och soliditeten till 61 % (51). Under andra kvartalet har en utdelning till aktieägarna utbetalts om 40 Mkr (22). Koncernens nettokassa (nettolåneskuld) uppgick till 84 Mkr (-133).

Medarbetare
Antal medarbetare den 30 september var 2 082 (2 036) och antal medarbetare i tjänst var 2 017 (1 914). Inom respektive affärsområde var antalet medarbetare följande: Engineering Services 1 451 (1 455) och Product Information 631 (581).

Informationen är sådan som Semcon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 13.00 CET.

Kontaktperson
Björn Strömberg, Finanschef, Semcon AB. 031-721 03 06
bjorn.stromberg@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Taggar:

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar