KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SEMCON AB (PUBL).

Report this content

AKTIEÄGARNA I SEMCON AB (PUBL), ORG. NR. 556539-9549, KALLAS TILL ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2018 KL. 15.00 I BOLAGETS LOKALER PÅ LINDHOLMSALLÉN 2 I GÖTEBORG.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per torsdagen den 19 april 2018, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 19 april 2018 kl. 16.00. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt. Anmälan kan göras skriftligen till Semcon AB, att: Annika Tedenhag, 417 80 Göteborg, per e-post till annika.tedenhag@semcon.com eller per telefon 0736-84 07 99. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 19 april 2018. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

FULLMAKT
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast den 19 april 2018 under ovanstående e-post eller postadress och bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets hemsida www.semcon.com och kan även beställas på adress och telefonnummer som gäller för anmälan till stämman enligt ovan.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
I bolaget finns 18 112 534 aktier och röster. Samtliga aktier är stamaktier. Bolaget innehar per dagen för kallelsen 441 675 egna aktier. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i anslutning därtill redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen, anförande av koncernchefen och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag
 12. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
 14. Fastställande av arvode åt styrelsen
 15. Fastställande av arvode åt revisorer
 16. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 17. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
 18. Beslut om valberedning
 19. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
  A. Beslut om inrättande av långsiktigt prestationsrelaterat aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner,
  B. Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna stamaktier till deltagare i programmet
  C. Beslut om aktieswapavtal med tredje part
 20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
  A. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
  B. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
 21. Övriga frågor
 22. Stämmans avslutande 

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2017, utgörs av Ulf Gillberg (JCE Group Aktiebolag) ordförande i valberedningen, Mats Andersson (Nordea Investment Funds), Claes Murander (Lannebo Fonder) och styrelsens ordförande Tore Bertilsson (adjungerad ledamot), vilka tillsammans representerar cirka 36,8 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Tore Bertilsson som ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning
Styrelsen föreslår att en vinstutdelning på 3,50 kronor per aktie ska utgå och att övriga till stämmans förfogande stående vinstmedel ska överföras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 27 april 2018. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB den 4 maj 2018.

Punkt 12 – Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 13 – Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 14 – Fastställande av arvode åt styrelsen
Valberedningen föreslår, likt föregående år, att ett sammanlagt arvode om 1 720 000 kronor ska utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 280 000 kronor till respektive övrig stämmovald ledamot. Valberedningen föreslår vidare att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott.

Punkt 15 – Fastställande av arvode åt revisorer
Valberedningen föreslår att arvode åt bolagets revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 16 – Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår omval av Tore Bertilsson, Marianne Brismar, Jan Erik Karlsson, Jeanette Saveros och Karl Thedéen som styrelseledamöter.
De föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget förutom Tore Bertilsson som inte anses vara oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget då han är styrelseledamot i ett företag som är en större aktieägare i bolaget samt Jan Erik Karlsson som inte anses vara oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget då han är rådgivare till en större aktieägare i bolaget. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.semcon.com. Yttrandet innehåller även en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Punkt 17 – Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
Vid årsstämman 2017 valdes Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med av valberedningen erhållen rekommendation från styrelsen.

Punkt 18 – Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår, likt föregående år, att bolaget ska ha en valberedning, att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter, dock att bolaget ska svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete, samt i övrigt en valberedningsprocess med följande huvudsakliga innehåll: Valberedningen ska bestå av tre eller, i visst fall, fyra ledamöter. Härutöver ska styrelsens ordförande vara adjungerad ledamot. Baserat på ägarstatistik per den 31 augusti ska styrelsens ordförande kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna och erbjuda dem att utse en ledamot vardera. Om någon avstår övergår rätten till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men tidigare än två månader före årsstämman, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna framställer önskemål om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att antingen utse en ytterligare ledamot eller, om valberedningen så beslutar, utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren. Avgår ledamot eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningens ordförande utan onödigt dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot, ska - förutsatt att antalet av aktieägare utsedda ledamöter av valberedningen därigenom kommer att understiga tre – andra större aktieägare erbjudas att utse en ledamot till valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de röstmässigt största aktieägarna som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter samt styrelsens ordförande såsom adjungerande ledamot. Valberedningen ska utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. I valberedningens uppdrag ingår bl.a. att lämna förslag till (i) ordförande vid årsstämma, (ii) styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, (iii) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna, (iv) arvodering av revisor, (v) val av revisor samt (vi) arvodering av valberedningens ledamöter och valberedningsprocess i övrigt. Valberedningen ska förse bolaget med sådan information som krävs för att bolaget ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 19 – Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman fastställer riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare med följande huvudsakliga innehåll: Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor i övrigt som fordras för att behålla och rekrytera ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Totalersättningen – som utgörs av olika komponenter och kan bestå av fast lön, bonus, deltagande i aktierelaterade incitamentsprogram, pensionsförmåner samt övriga ersättningar och förmåner – ska vara skälig, konkurrenskraftig och marknadsmässig och ska bestämmas med beaktande av bl.a. prestation, position och betydelse för koncernen. Fast lön ska utgå för fullgjort arbete och ska normalt omprövas kalenderårsvis. Bonus får erbjudas, men ska primärt vara baserad på resultat och bonusmål, fastställas per verksamhetsår och maximalt uppgå till 9 månadslöner. Ledande befattningshavare får ges rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar under vissa villkor genom löne- eller bonusavstående. Pensionslösningar ska vara premiebaserade. Uppsägningstid om lägst 6 och högst 12 månader ska gälla vid uppsägning från ledande befattningshavares sida. Uppsägningstid om högst 12 månader ska gälla vid uppsägning från bolagets sida. Uppsägningslön och avgångsersättning får sammanlagt inte överstiga 12 månadslöner. Härutöver får andra ersättningar och förmåner som bidrar till att underlätta möjligheterna att fullgöra arbetsuppgifterna lämnas. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 20 – Beslut om inrättande av långsiktigt prestationsrelaterat aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inklusive beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna stamaktier till deltagare i programmet m.m.

Bakgrund och motiv till förslaget
Motivet till förslaget, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är i huvudsak att styrelsen i Semcon vill skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera ledande befattningshavare och nyckelpersoner till Semconkoncernen genom att öka aktieägandet bland dessa. Anställdas aktieägande i Semcon kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, öka samhörighetskänslan med bolaget (med dotterbolag) samt skapa ett koncernövergripande fokus. Mot bakgrund av detta bedöms ett beslut om inrättande av långsiktigt prestationsrelaterat aktiesparprogram i enlighet med förslaget (”Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018”), få en positiv påverkan på Semconkoncernens fortsatta utveckling och därmed vara till fördel för såväl aktieägarna som de anställda i Semconkoncernen som deltar i programmet.
Årsstämman 2015 och 2017 beslutade att införa Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015 respektive Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2017, vilka avslutas 2019 respektive 2021. Villkoren för Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018 motsvarar villkoren som för Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2017, med undantag för att cirka 22 ledande befattningshavare och nyckelpersoner kommer att erbjudas deltagande i programmet (i jämförelsen med program 2017 då cirka 40 ledande befattningshavare och nyckelpersoner erbjöds att delta). Det är alltjämt styrelsens uppfattning att programmets utformning stödjer motivet. Mot denna bakgrund och då investeringstiden i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015 har löpt ut och investeringstiden i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2017 löper ut juni 2018, föreslår styrelsen i Semcon AB att ett nytt aktiesparprogram inrättas i enlighet med nedanstående villkor.
Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018 kommer att omfatta maximalt 180 000 stamaktier motsvarande maximalt 0,99 procent av antalet utgivna aktier och röster vid tidpunkten för årsstämman. Sammanfattningsvis kan konstateras att cirka 25 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Semconkoncernen kommer att erbjudas deltagande i programmet genom investering under en 12-månadersperiod från det att programmet implementeras. Deltagande förutsätter en egen investering motsvarande ett belopp om högst 10 procent av deltagarens bruttolön för köp av stamaktier. Under förutsättning att de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år, kommer den anställde vederlagsfritt att tilldelas motsvarande antal stamaktier (”Matchningsaktier”) samt – förutsatt att nedan uppställda prestationskrav är uppfyllda – ytterligare två till fyra stamaktier (”Prestationsaktier”) för varje inköpt aktie.
De villkor som uppställs, i tillägg till kravet på att den anställde ska behålla de köpta aktierna under tre år, för tilldelande av Prestationsaktie baseras på följande:
Semcons genomsnittliga årliga procentuella ökning av vinst per aktie (”EPS”) ska mellan 2017 och 2020 vara minst 5 procent. Basvärdet för beräkningen av ökningen av EPS ska utgöras av EPS för 2017. Maximalt antal Prestationsaktier kommer att tilldelas om den genomsnittliga ökningen av EPS är lika med eller över 20 procent. Ingen tilldelning av Prestationsaktier enligt denna punkt kommer att ske om den genomsnittliga årliga ökningen av EPS är lika med eller mindre än 5 procent. Matchningen av Prestationsaktier vid en genomsnittlig årlig ökning av EPS mellan 5 och 20 procent ska vara linjär.
I enlighet med tidigare bemyndigande från årsstämman till styrelsen har Semcon tidigare förvärvat egna stamaktier över Nasdaq Stockholm för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna inom ramen för Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015. Mot bakgrund av att tilldelning inom Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015 kommer att ske till ett lägre antal stamaktier än det antal stamaktier som totalt återköpts i syfte att överlåtas till deltagarna kommer samtliga återköpta aktier inte att användas för fullgörande av förpliktelser gentemot deltagarna under programmet. Härutöver har Semcon sedan föregående årsstämma i enlighet med dess bemyndigande förvärvat egna aktier över Nasdaq Stockholm för att förbättra bolagets kapitalstruktur. Det sammanlagda befintliga innehavet av egna stamaktier som Semcon innehar bedöms kunna täcka de stamaktier som behövs för fullgörandet av förpliktelser under tidigare beslutade Prestationsrelaterade Aktiesparprogram 2015 och 2017 samt det Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018 som nu föreslås.

Säkringsåtgärder och finansiering
Styrelsen har beaktat olika säkringsmetoder för överlåtelse av stamaktier till anställda under Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018; såsom överlåtelse av egna stamaktier och ett aktieswapavtal med tredje part.
Styrelsen anser att överlåtelse av egna stamaktier är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för att överlåta stamaktier under Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018.
Bolagets nuvarande innehav av egna stamaktier uppgår till 441 675 stamaktier, vilka kommer att användas för Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015, Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2017 och Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018, se vidare under rubriken ”Förslag till beslut” nedan.
Då kostnaderna i samband med ett aktieswapavtal väsentligt överstiger kostnaderna för överlåtelse av egna stamaktier, föreslås som huvudalternativ att den finansiella exponeringen och leveransen till deltagarna i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018 säkras genom överlåtelse av egna aktier.

Kostnader
Preliminär kostnadsberäkning för Prestationsrealterat Aktiesparprogram 2018 baseras på antagandet om en 100-procentig anslutning till programmet, en bedömd personalomsättning bland deltagarna om 5 procent per år samt att varje deltagare gör en egen investering motsvarande sitt högsta tillåtna belopp. Värdet av Matchningsaktierna och Prestationsaktierna har beräknats baserat på en aktiekurs om 55 kronor (motsvarande aktiekursen per 19 mars 2018) vid programmets införande med avdrag för nuvärdet av uppskattad utdelning avseende räkenskapsåren 2018-2020. Beräknade sociala avgifter har baserats på en antagen genomsnittlig aktiekurs vid tilldelning om 73 kronor, innebärande en årlig kursuppgång om 10 procent.
Den sammanlagda effekten på resultaträkningen beräknas uppgå till ca 2 till 8 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter och administrationskostnader, ojämnt fördelat över åren 2018-2022. Effekten är beroende av tilldelning av Prestationsaktier där 8 miljoner kronor avser beräknad kostnad vid full tilldelning av Prestationsaktier och 2 miljoner kronor avser beräknad kostnad utan tilldelning av Prestationsaktier. Kostnaderna ska ses i relation till de totala lönekostnaderna under år 2017 för de bolag som idag ingår i Semconkoncernen, vilka uppgick till 1 132 miljoner kronor inklusive sociala avgifter.
Av ovan nämnda sammanlagda kostnader uppskattas kompensationskostnader, motsvarande värdet på stamaktier som överlåts till anställda, till ca 1 till 5 miljoner kronor. Härutöver har administrationskostnader uppskattats till maximalt [1] miljon kronor. Kostnaden för sociala avgifter beräknas uppgå till mellan [1 till 3] miljoner kronor.
I den mån ett aktieswapavtal kommer att ingås för att säkra åtagandena i programmet beräknas kostnaderna stiga med ca 1 miljon kronor.

Utspädning och effekter på nyckeltal
Det finns 18 112 534 utgivna aktier i bolaget. Per den 19 mars 2018 2018 innehade bolaget 441 675 egna stamaktier, vilket är tillräckligt för att täcka bolagets fullgörande av Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2015, Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2017 och Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018.
Av de totala 180 000 stamaktier som erfordras för Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018 kan samtliga stamaktier överföras vederlagsfritt till anställda, vilket kan komma att orsaka en utspädning av vinst per aktie om 0,99 procent. Utspädningseffekten av stamaktierna är oberoende av aktiekursen vid matchningstillfället då de överlåts vederlagsfritt till den anställde.

Förslagets beredning
Detta förslag har utformats av styrelsen med stöd av externa rådgivare och vissa större aktieägare har informerats. Förutom de tjänstemän som berett frågan för styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018 deltagit i utformningen av villkoren. Vd har inte deltagit i frågans beredning.

FÖRSLAG TILL BESLUT

A. Beslut om inrättande av Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018 omfattande tilldelning av högst 180 000 stamaktier, enligt i huvudsak följande riktlinjer:
1) Cirka 22 nyckelpersoner inom Semconkoncernen, med undantag för vad som anges i punkt 3) nedan, kommer att erbjudas deltagande i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018.
2) Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 10 procent (kategori 2 nedan) respektive 5 procent (kategori 1 nedan) av fast bruttolön för köp av stamaktier på Nasdaq Stockholm under en 12–månaders period från det att programmet implementerats. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen eller motsvarande anställning inom Semconkoncernen förelegat under hela denna treårsperiod, kommer den anställde vederlagsfritt att av Semconkoncernen tilldelas ett motsvarande antal Matchningsaktie samt – förutsatt att prestationskraven enligt punkten 4 uppfylls – ytterligare två till fyra Prestationsaktier för varje inköpt aktie enligt följande:
Kategori 1: Cirka 15 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner bl.a. inom ledningsgrupper för Semconkoncernens affärsområden kan få rätt till ytterligare matchning av högst två Prestationsaktier för varje inköpt aktie.
Kategori 2: Cirka 7 ledande befattningshavare i Semcons koncernledning kan få rätt till ytterligare matchning av högst fyra Prestationsaktier för varje inköpt aktie.
Styrelsen eller den/de styrelsen därtill utser ska utse vilka chefer och andra nyckelpersoner i Semconkoncernen och vilka ledande befattningshavare bl.a. inom ledningsgrupper för Semconkoncernens affärsområden som ska erbjudas rätt att delta i programmet (Kategori 1). Styrelsen ska utse vilka ledande befattningshavare i Semcons koncernledning som ska erbjudas rätt att delta i programmet (Kategori 2).
Styrelsen ska ha rätt att tillåta förtida matchning, dvs. matchning trots att treårskravet avseende innehavsperiod eller anställning inte uppfyllts, dock endast i ”good leaver-situationer”.
3) Deltagande i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018 inte är lämpligt. Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018.
4) Villkoren för tilldelande av Prestationsaktier under Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018 baseras på följande:
Semcons genomsnittliga årliga procentuella ökning av vinst per aktie (”EPS”) ska mellan 2017 och 2020 vara minst 5 procent. Basvärdet för beräkningen av ökningen av EPS ska utgöras av EPS för 2017. Maximalt antal Prestationsaktier kommer att tilldelas om den genomsnittliga ökningen av EPS är lika med eller över 20 procent. Ingen tilldelning av Prestationsaktier enligt denna punkt kommer att ske om den genomsnittliga årliga ökningen av EPS är lika med eller mindre än 5 procent. Matchningen av Prestationsaktier vid en genomsnittligt årlig ökning av EPS mellan 5 och 20 procent ska vara linjär.
5) Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen bedöma om betydande förändringar skett i bolaget, koncernen eller på marknaden. Om styrelsen finner att så är fallet ska styrelsen kunna besluta om att reducera antalet Prestationsaktier som tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen finner lämpligt för samtliga eller vissa av de som omfattas av programmet.
6) Antalet Matchningsaktier och Prestationsaktier ska omräknas i händelse av mellanliggande fondemission med utgivande av nya aktier, sammanläggning eller uppdelning (split)och/eller andra liknande åtgärder.
7) Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018 inom ramen för angivna huvudsakliga riktlinjer.
8) Beslut enligt denna punkt A ska vara villkorat av att stämman antingen beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten B nedan eller beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut enligt punkten C nedan.

B. Beslut om bemyndigande för styrelsen om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018
För att kunna tilldela Matchningsaktier och Prestationsaktier enligt villkoren för Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018 föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av högst 180 000 egna stamaktier på följande villkor.

 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast deltagare i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018 och dotterbolag inom Semconkoncernen ha rätt att förvärva aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta stamaktier till sina anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018. Förvärv ska ske vederlagsfritt. 
 • Deltagarna i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018 och dotterbolag inom Semconkoncernen ska, vid ett eller flera tillfällen, utöva sina rättigheter att förvärva aktier under den period då deltagare i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018 har rätt att erhålla stamaktier i enlighet med villkoren för Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018.
 • Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa en kostnadseffektiv lösning för fullgörande av bolagets förpliktelser enligt villkoren för Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018.
 • Om en sammanläggning eller uppdelning (split), fondemission med utgivande av nya aktier och/eller annan liknande åtgärd vidtas före det att överlåtelse sker, ska det antal aktier som får överlåtas minskas eller ökas så att de efter ifrågavarande åtgärd motsvarar en oförändrad andel av bolagets aktier.

C. Aktieswapavtal med tredje part
För den händelse erforderlig majoritet för beslut inte kan uppnås under punkten B ovan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget ska kunna ingå ett aktieswapavtal med tredje part för att säkra leverans av aktier till deltagarna i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018, varvid tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta stamaktier i bolaget till anställda som omfattas av Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018. Tredje parts förvärv av aktier ska ske via Nasdaq Stockholm.

Punkt 21 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Motivet till förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vill skapa en kostnadseffektiv och flexibel möjlighet att erlägga betalning för förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av stamaktier i bolaget på följande villkor:

 1. Nyemission får endast ske för att möjliggöra användandet av stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
 2. Nyemission ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 3. Nyemission får ske av sammanlagt högst 1 811 253 stamaktier i bolaget.
 4. Teckningskursen per aktie ska motsvara stamaktiens bedömda marknadsvärde i anslutning till nyemissionen.
 5. Betalning för tecknade stamaktier i bolaget ska erläggas med apportegendom.
 6. Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för nyemissionerna.

Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan antalet aktier och röster i bolaget öka med 1 811 253, vilket motsvarar en utspädning om ca tio procent av nuvarande aktier och röster. 

Punkt 22 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Motivet till förslagen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att styrelsen vill skapa en kostnadseffektiv och flexibel möjlighet att (i) förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom öka aktievärdet och (ii) erlägga betalning för förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.

A. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av stamaktier i bolaget på följande villkor:

 1. Förvärv får ske endast i syfte att (i) förbättra bolagets kapitalstruktur och (ii) möjliggöra användandet av stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
 2. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm eller genom riktat förvärvserbjudande till samtliga ägare av stamaktier i bolaget.
 3. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många stamaktier i bolaget att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.
 4. Förvärv på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för stamaktien i bolaget, eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs, och förvärv genom förvärvserbjudande ska ske till ett pris per aktie som högst motsvarar börskursen för stamaktien i bolaget vid tidpunkten för erbjudandet med tillägg av högst tjugo procent.
 5. Betalning för förvärvade stamaktier ska erläggas kontant.
 6. Vid förvärv ska tillämpliga bestämmelser i Nasdaq Stockholms regelverk iakttas.
 7. Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för förvärven.

B. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om överlåtelse av stamaktier i bolaget på följande villkor:

 1. Överlåtelse får ske endast för att använda stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.
 2. Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela det antal stamaktier i bolaget som bolaget innehar.
 3. Överlåtelse ska ske till ett pris per aktie motsvarande stamaktiens bedömda marknadsvärde i anslutning till överlåtelsen.
 4. Betalning för stamaktier ska erläggas med apportegendom.
 5. Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelserna.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut om förslaget i punkt 20 A krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst hälften av såväl de vid stämman angivna rösterna. För giltigt beslut enligt punkt 20 B krävs att förslaget biträds av en majoritet om minst nio tiondelar av de vid stämman angivna rösterna. För giltigt beslut enligt 20 C erfordras en majoritet av mer än hälften av de vid stämman angivna rösterna. För giltigt beslut enligt punkterna 21 samt 22 A respektive B krävs att förslagen biträds av en majoritet om minst två tredjedelar av de vid stämman angivna rösterna.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

REDOVISNINGSHANDLINGAR OCH FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG M.M.
Årsredovisningen med revisionsberättelse för 2017, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, valberedningens fullständiga förslag, styrelsens fullständiga förslag och styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § respektive 19 kap. 22 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.semcon.com från 23 mars 2018. De hålls också tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Styrelsen för Semcon AB (publ)
Göteborg i mars 2018

Informationen är sådan som Semcon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 20 mars, 2018 kl.12.00 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:

Carin Wiberg, chefsjurist, Semcon
Tel: 031-721 03 06
Email: carin.wiberg@semcon.com

Sofia Lindqvist, ansvarig investerarrelationer, Semcon
Tel: 0704-160 551
Email: sofia.lindqvist@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2017 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Taggar: