Kraftigt förbättrat resultat första halvåret

Delårsrapport januari-juni 2012: Under det andra kvartalet har den positiva trend som vi såg under det första kvartalet fortsatt vilket medfört ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. Vårt fokus mot fler marknader och lönsammare affärsmodeller ger resultat både för Semcon och våra kunder. Vi ser fortsatt positivt på utvecklingen för 2012 även om konjunkturutsikterna är osäkra.


Andra kvartalet

• Rörelsens intäkter uppgick till 642 Mkr (609) och den organiska tillväxten blev 5 % 

• Rörelseresultatet uppgick till 31 Mkr (-12) vilket gav en rörelsemarginal på 4,8 % (-2,0) 

• Resultat efter skatt uppgick till 21 Mkr (-10) 

• Resultat per aktie efter utspädning blev 1,14 kr (-0,58)

Januari-juni

• Rörelsens intäkter uppgick till 1 327 Mkr (1 205) och den organiska tillväxten blev 10 % 

• Rörelseresultatet uppgick till 103 Mkr (30) vilket gav en rörelsemarginal på 7,8 % (2,5) 

• Resultat efter skatt uppgick till 71 Mkr (18) 

• Resultat per aktie efter utspädning blev 3,92 kr (0,97) 

• Soliditeten uppgick till 41 % (33)

• Räntabiliteten på genomsnittligt eget kapital blev 27,4 % (9,7).

Intäkter och resultat

Andra kvartalet

Rörelsens intäkter ökade med 33 Mkr jämfört med föregående år och uppgick till 642 Mkr (609). Efterfrågan har varit fortsatt god och försäljningen i lokala valutor ökade med 5 %. Kvartalet innehöll en arbetsdag mindre än samma period föregående år och sex färre jämfört med årets första kvartal. 

Rörelseresultatet har förbättrats med 43 Mkr och uppgick till 31 Mkr (-12) vilket gav en rörelsemarginal på 4,8 % (-2,0). Resultatförbättringen hänför sig främst till den ökade försäljningen och en högre beläggningsgrad. Föregående år belastades även kvartalet av kostnader av engångkaraktär på -31 Mkr avseende reserveringar för Saab Automobile AB.

Finansnettot uppgick till -2 Mkr (-3) vilket gav ett resultat före skatt på 29 Mkr (-15). Kvartalets skattekostnader uppgick till -8 Mkr (4). Resultat efter skatt uppgick till 21 Mkr (-10) och resultat per aktie efter utspädning blev 1,14 kr (-0,58).

Januari-juni

Rörelsens intäkter ökade under perioden med 122 Mkr jämfört med föregående år och uppgick till 1 327 Mkr (1 205). Försäljningen i lokala valutor ökade med 10 %. 

Rörelseresultatet har förbättrats med 73 Mkr och uppgick till 103 Mkr (30) vilket gav en rörelsemarginal på 7,8 % (2,5). Resultatförbättringen hänför sig främst till den ökade försäljningen och en god beläggningsgrad. I första kvartalet resultatfördes en större vinstavräkning om 5 Mkr i ett projekt inom affärsområdet Automotive R&D. Föregående år belastades resultatet även av kostnader av engångskaraktär om -31 Mkr. 

Affärsområdena visar följande rörelsemarginal exkluderat kostnader av engångskaraktär; Automotive R&D 5,9 % (1,3), Design & Development 9,9 % (8,7) och Informatic 10,3 % (10,3). 

Finansnettot uppgick till -3 Mkr (-5) vilket gav ett resultat före skatt på 100 Mkr (24). Årets skattekostnader uppgick till
-29 Mkr (-7). Resultat efter skatt uppgick till 71 Mkr (18) och resultat per aktie efter utspädning blev 3,92 kr (0,97).

Personal och organisation

Antal anställda var den 30 juni 2 987 (2 804). Antal medarbetare i tjänst var 2 883 (2 719). Jämfört med årsskiftet den 31 dec 2011 har antalet anställda ökat med 62 personer. Inom respektive affärsområde var antalet anställda följande: Automotive R&D 1 742 (1 592), Design & Development 777 (793) och Informatic 468 (419).

Framtidsutsikter

Första halvåret har börjat bra med förbättrat resultat jämfört med föregående år. Bolaget ser positivt på utvecklingen för 2012 även om konjunkturutsikterna är osäkra. 


Intäkter per bransch jan-juni 2012 

Finansiell ställning

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 59 Mkr (8) och koncernens likvida medel uppgick till 46 Mkr (33). Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 265 Mkr (140) per den 30 juni. Koncernens kreditavtal har förlängts ytterligare ett år och består av en checkräkningskredit på 150 Mkr (150) samt en låneram (”Revolving credit facility”) på 32,8 miljoner Euro (32,8) som löper till juli 2013. En option finns att innan förfallodagen göra om låneramen till ett tre-årigt lån.

Investeringar i hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och utrustning uppgick till 9 Mkr (9). Det egna kapitalet uppgick till 511 Mkr (390) och soliditeten till 41 % (33). Koncernens nettolåneskuld har minskat med 135 Mkr och uppgick till 178 Mkr (313). Skuldsättningsgraden uppgick till 0,3 ggr (0,8).

Soliditet (%)

Markus Granlund, VD Semcon AB, 031-721 03 11
Björn Strömberg, Finanschef Semcon AB, 031-721 03 05
Anders Atterling, IR-chef Semcon AB, 0704-47 28 19

Semcon är en global partner inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har närmare 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingen­jörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,5 miljarder kronor och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland

Taggar:

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Under det andra kvartalet har den positiva trend som vi såg under det första kvartalet fortsatt vilket medfört ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. Vårt fokus mot fler marknader och lönsammare affärsmodeller ger resultat både för Semcon och våra kunder. Vi ser fortsatt positivt på utvecklingen för 2012 även om konjunkturutsikterna är osäkra.
Koncernchef Markus Granlund