SEMCON DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

Report this content

Fortsatt förbättrad rörelsemarginal

Kommentar från koncernchef Markus Granlund:
Genom vårt fokus på ständiga förbättringar i alla dimensioner ökar vi rörelseresultatet i första kvartalet och stärker rörelsemarginalen från 8,5 procent till 9,1 procent.

Genomförda effektiviseringar, produktivitetsökningar och prishöjningar tillsammans med god efterfrågan på bland annat våra digitala tjänster har bidragit till förbättrad lönsamhet. Vår ambition att åstadkomma en högre grad av branschdiversifiering ger också resultat. Andelen av koncernens totala försäljning till industri- och life science-kunder är nu större än omsättningen mot fordonsindustrin.

Teknik och digitalisering berör alla vilket gör att vi på Semcon är mer relevanta än någonsin för fler kunder och branscher. Digitaliseringen skapar också stora möjligheter för en hållbar utveckling. Vårt engagemang i Fossilfritt Sverige genom digitaliseringskonsulternas färdplan är ett viktigt initiativ där vi inledde ett samarbete under kvartalet. Ett flertal nya strategiskt viktiga ramavtal har tecknats i inledningen av året däribland ett ramavtal med DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Vi är också medgrundare till initiativet AI Innovation of Sweden, som ska accelerera forskning och innovation inom området.

Omstruktureringen av nya affärsområdet Engineering & Digital Services har genomförts enligt plan. Syftet är att vara bättre rustade för snabba teknikskiften, nya kundbehov och föränderliga användarbeteenden. Vi har nu en ännu bättre plattform för att utveckla vårt digitala erbjudande, men också att öka vår interna potential och effektivitet. Rensat för omstruktureringskostnader är affärsområdets rörelseresultat i stort sett på samma nivå som föregående år. Tillväxten har påverkats negativt av den pågående kompetensväxlingen mot ett mer digitalt fokus. Successivt förväntas dock tillväxten öka i takt med att omställningen får genomslag.

Digitaliseringen genomsyrar också affärsområdet Product Information, vilket tillsammans med nya strategiskt viktiga affärer har bidragit till ett fortsatt förbättrat resultat. Kundnöjdheten är hög och vårt erbjudande att bidra med stort värde inom bland annat kundernas eftermarknadsaffär genom kostnadseffektiva produktinformationslösningar är attraktivt. Vi förväntar oss att den positiva utvecklingen fortsätter under 2019.

Andra kvartalets rörelseresultat kommer belastas av kostnader av engångskaraktär relaterade till omstruktureringen av affärsområdet Engineering & Digital Services med cirka fyra miljoner kronor samt att kvartalet innehåller en arbetsdag färre jämfört med samma period föregående år. Omstruktureringen förväntas ge en marginellt positiv effekt på resultatet för helåret 2019. De totala årliga besparingarna förväntas uppgå till cirka 10 miljoner kronor med full effekt 2020.

Vi har etablerat oss på en högre lönsamhetsnivå och skapat en bra bas med stark finansiell ställning som ger goda förutsättningar för ökad tillväxt och fortsatta resultatförbättringar. Samtidigt som vi fortsätter att utveckla vår kultur och interna arbetsmiljö för att attrahera och inspirera medarbetare.

Första kvartalet

  • Rörelsens intäkter uppgick till 483 Mkr (468) och den organiska tillväxten blev 1 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 44 Mkr (40), vilket gav en rörelsemarginal på 9,1 procent (8,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till 33 Mkr (30)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,83 kr (1,68)


Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019, kl. 08.00.


För mer information, vänligen kontakta:

Björn Strömberg, finanschef, Semcon
Tel: +46 (0) 70-835 44 80 Email: bjorn.stromberg@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media