Semcon delårsrapport januari-mars 2020

Report this content

Starkt kvartal trots förändrat marknadsläge

Första kvartalet 

  • Rörelsens intäkter uppgick till 491 Mkr (483) och den organiska tillväxten blev 1,3 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 50 Mkr (44), vilket gav en rörelsemarginal på 10,2 procent (9,1)
  • Resultat efter skatt uppgick till 38 Mkr (33) 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,14 kr (1,83)

Kommentar från koncernchef Markus Granlund:

Året inleddes på samma sätt som 2019 avslutades – med ytterligare resultatförbättring och en rörelsemarginal över tio procent. Ökad efterfrågan på produktinformationslösningar inom service och eftermarknad, framgångsrik förflyttning mot nya teknikområden, ökad branschdiversifiering tillsammans med tidigare genomförda effektiviseringsåtgärder var starkt bidragande orsaker till ett bra resultat för det första kvartalet. I dessa osäkra tider är det tillfredsställande att vi i inledningen av året har ett bra kassaflöde och att koncernens nettokassa ökar även efter genomfört förvärv. Rullande tolv månader har vi uppnått ett resultat i linje med vårt finansiella mål på 8 procents rörelsemarginal.  

Efterfrågan på digitala eftermarknadslösningar var fortsatt stark i inledningen av året som en konsekvens av att våra kunder bland annat förbättrar och effektiviserar sin serviceaffär. Affärsområdet Product Information ökar sitt rörelseresultat kraftigt i kvartalet jämfört med samma period föregående år och når en rörelsemarginal på 15,9 procent. I mars genomfördes också förvärvet av det digitala utbildningsföretaget Xtractor med kunder inom bland annat offentlig sektor, vilket stärker vårt eftermarknads- och produktinformationserbjudande ytterligare. Förvärvet förväntas ge en positiv effekt på såväl affärsområdets rörelsemarginal som på Semcons vinst per aktie för 2020. 

Våra kunders behov av tjänster inom produktutveckling och produktionsoptimering genom exempelvis digitalisering, elektrifiering och autonoma applikationer var på bra nivåer i inledningen av året. Efterfrågan på affärsområdet Engineering & Digital Services erbjudanden har varit särskilt god från framförallt branscher såsom Life Science och offentlig sektor medan orderläget från fordonsindustrin är på väsentligt lägre nivåer jämfört med tidigare. Trots förändrade marknadsförutsättningar och en inbromsning i slutet av kvartalet, på grund av covid-19, når affärsområdet en rörelsemarginal på 9,2 procent.  

Det förändrade marknadsläget med lägre efterfrågan från fordonsindustrin och ökad osäkerhet inom tillverkningsindustrin, som covid-19 har orsakat, har vi främst hanterat genom korttidspermittering av personal, ytterligare effektiviseringar och uppskjutna investeringar. Vi har snabbt ställt om till distansarbete och ett ökat digitalt arbetssätt på samtliga geografiska marknader, vilket har genomförts med bibehållen produktivitet i verksamheten. Vi ser dock att vissa projekt som avslutats med kort varsel påverkar en del kompetenser och positioner långsiktigt, vilket medfört att vi under april genomfört omstruktureringar i framförallt Göteborg, Stockholm och Södertälje där vi reducerat antalet medarbetare med cirka 150 personer. Omstruktureringen för med sig en engångskostnad som uppgår till cirka 30 miljoner kronor, vilket kommer belasta det andra kvartalet 2020. Åtgärderna innebär en acceleration av vår strategiska kompetensväxling och branschdiversifiering.

Semcon har en bra position och en stark finansiell ställning, vilket är viktigt i den svagare marknad vi nu ser framför oss. Det som skiljer den här krisen från tidigare kriser är att vi befinner oss i en tid då samtliga våra kunder påverkas av betydande teknikskiften och är i behov av specialistkompetens för att inte riskera sin konkurrenskraft. Vi fortsätter vår strategiska förflyttning med att stärka vår position inom nya teknikområden, effektivisera verksamheten ytterligare och samtidigt åstadkomma en ännu bättre branschdiversifiering för att ta marknadsandelar inom strategiskt prioriterade områden.

 

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020, kl. 08.00.


 


För mer information, vänligen kontakta:

Björn Strömberg, finanschef, Semcon
Tel: +46 (0) 70-835 44 80 Email: bjorn.stromberg@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media