SEMCON DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

Report this content

Väsentligt förbättrat resultat

Tredje kvartalet

  • Rörelsens intäkter uppgick till 410 Mkr (405) och den organiska tillväxten blev 1,6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 32 Mkr (18), vilket gav en rörelsemarginal på 7,8 procent (4,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till 24 Mkr (14)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,34 kr (0,76)

Januari-september

  • Rörelsens intäkter uppgick till 1 369 Mkr (1 353) och den organiska tillväxten blev 0,6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 93 Mkr (79), vilket gav en rörelsemarginal på 6,8 procent (5,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 68 Mkr (60)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,86 kr (3,33)

Kommentar från koncernchef Markus Granlund:

Vårt ständiga fokus på att stärka lönsamheten ger önskad effekt. Tredje kvartalets resultat och rörelsemarginal är väsentligt högre jämfört med samma kvartal 2018. Främsta skälen till resultatförbättringen utgörs av en stark tillväxt inom nya teknikområden, fortsatt branschdiversifiering med högre arvoden som följd, positiva effekter av genomförda effektiviseringar samt att kvartalet innehöll en arbetsdag mer jämfört med samma period föregående år. Rullande 12 månader uppgår nu rörelseresultatet till 134 Mkr med en rörelsemarginal på 7,2 procent.

Affärsområdet Product Information är en av de största och ledande leverantörerna i världen inom digitala produktinformationslösningar. Våra leveranser möjliggör att kunden får ut större effekt av sin service- och eftermarknadsaffär med hjälp av egenutvecklade mjukvaru- och informationslösningar som skapar ökad kundnöjdhet, kundlojalitet, högre återköpsfrekvens och sänker dessutom våra kunders kostnader.

Product Information har en organisk tillväxt på 12 procent och ett dubblat rörelseresultat under årets tre första kvartal jämfört med samma period föregående år. En bidragande orsak till den fina resultatutvecklingen är affärsområdets stora andel långsiktiga helhetsåtaganden där vi skapar stort värde för våra kunder. Det möjliggör att vi kan leverera effektiva lösningar med en stabilare affärsmodell över tid.

Affärsområdet Engineering & Digital Services, med spetskompetens inom bland annat AI, automatiserad produktion, tjänstefiering och uppkopplade produkter och system, mer än fördubblar rörelseresultatet i kvartalet. Vi ser nu tydliga positiva lönsamhetseffekter som en följd av genomförda åtgärder under första halvåret. Den starka resultatförbättringen har även åstadkommits trots viss kompetensomställning den senaste tiden, vilket påverkat tillväxten negativt. Efterfrågan ökar dock stadigt på kompetenser mot nya teknologier där senaste exemplet är ett elektrifieringskonsortium i Brasilien.

Intresset för våra erbjudanden mot järnvägsindustrin och delar inom offentlig sektor tilltar. Vi ser fram emot att växa vår affär i de segmenten där vi kan addera nya perspektiv och effektiva framtidssäkra lösningar. Vår allt större differentiering mellan branscher och vår internationella bredd gör att vi har etablerat en stabil grund för lönsam tillväxt.

Det är ingen tvekan om att investeringsbehovet är fortsatt stort hos våra kunder. Att göra rätt investeringsprioriteringar är viktigare än någonsin när teknikskiften sker i allt högre hastighet. Semcons unika erbjudanden och förmåga att hjälpa våra kunder med den för många helt avgörande transformationen gör mig stolt. Vi skapar hållbara lösningar som är bra för planeten, slutanvändarna och våra kunder.

Trots något osäkrare marknadsläge, förväntar vi oss fortsatta resultatförbättringar i slutet av året tack vare genomförda effektiviseringar tillsammans med en stark efterfrågan på Semcons värdeskapande erbjudanden.


Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019, kl. 08.00.


För mer information, vänligen kontakta:

Björn Strömberg, finanschef, Semcon
Tel: +46 (0) 70-835 44 80 Email: bjorn.stromberg@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media