FORTSATT STARKT TILLVÄXTFOKUS – 45% TILLVÄXT I Q3

Report this content

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, STARK Film, Magoo, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se samt på bolagets IR-sida hos Spotlight Stock Market.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 45% till 15 267 (10 557) Tkr
 • Operativt rörelseresultat (EBITA) uppgick till -4 458 (145) Tkr
  • EBITA har belastats med betydande engångskostnader hänförliga till förvärv, integration och utvinnande av synergier under kvartalet
 • Operativ rörelsemarginal uppgick till -29,2% (1,4%)
 • Resultat före skatt uppgick till -8 846 (-571) Tkr
  • Resultat före skatt har belastats med en icke-kassaflödespåverkande Goodwill-nedskrivning om -3,4 Mkr avseende Oddway, till följd av samgåendet mellan STARK och Oddway
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,45 (0,01) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,82 (-0,06) Kr

Perioden, 1 jan – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 8%, till 45 924 (42 488) Tkr
 • Operativt rörelseresultat (EBITA) uppgick till -5 373 (2 048) Tkr
  • EBITA har belastats med betydande engångskostnader hänförliga till förvärv, integration och utvinnande av synergier under perioden
 • Operativ rörelsemarginal uppgick till -11,7% (4,8%)  
 • Resultat före skatt uppgick till -11 131 (-181) Tkr
  • Resultat före skatt har belastats med en icke-kassaflödespåverkande Goodwill-nedskrivning om -3,4 Mkr avseende Oddway, till följd av samgåendet mellan STARK och Oddway
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,53 (0,13) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till -1,05 (-0,08) Kr

Viktiga händelser under perioden

 • SMG förvärvade STARK Film, ett internationellt prisbelönt filmproduktionsbolag med kunder som Volvo Trucks, Ericsson, Autoliv, Irisity och Dassault Systems, vilket väntas bidra med 14-16 Mkr i omsättning och 1,4-2 Mkr i EBITA på årsbasis
 • SMG förvärvade Magoo, en animationsstudio specialiserad på 3d design & animation samt visuella effekter (VFX), vilket förväntas bidra med 12-14 Mkr och en EBITA på 1,5-2 Mkr på årsbasis
 • Bond Street Film förvärvade Klapp&Co, en digitalbyråverksamhet som skapar ett nytt affärsområde inom digital design, app- samt webbsideutveckling och förväntas bidra med 4-5 Mkr i omsättning och ca 10% rörelsemarginal (EBITA) på årsbasis
 • SMG avyttrade aktier i Unlimited Stories för minst 1,6 Mkr
 • SMG ökade antal aktieägare och tillfördes minst 3 000 nya aktieägare genom avtal om ägarspridning med Dividend Sweden
 • STARK Film vann order värd 2 Mkr från ett svenskt multinationellt företag
 • Oddway startade dotterbolag i Dubai och vann en ny kund i regionen
 • Bond Street vann affärer värda 2 Mkr, varav ett löpande avtal värt 1 Mkr per år
 • Magoo anlitades för att göra avancerad 3d-animation samt visuella effekter till nästa säsong av den populära TV-serien Ture Sventon, en affär värd minst 1,5 Mkr
 • Bond Street vann ramavtal med Frilans Finans, Sveriges största organisation för egenanställda samt uppdrag värda 1,8 Mkr

Verkställande direktörens kommentar

Vårt fokus på tillväxt har varit stort senaste kvartalen. Tredje kvartalet ökade omsättningen med 45% jämfört med samma period föregående år, från 10,6 Mkr till 15,3 Mkr. Rörelseresultatet (EBITA) minskade till -4,5 Mkr (0,9 Mkr). Vi har haft mycket direkta och indirekta kostnader av engångskaraktär som hänför sig till förvärv, integrationer och utvinnandet av synergier under kvartalet. Dessa belastar tillfälligt EBITA under Q3 och står för en stor del av resultatminskningen jämfört med föregående år. Synergierna vi realiserar nu kommer att minska flera kostnadsposter väsentligt från 2022 och ska bidra till lönsamhetsmålet i vår tidigare publicerade tillväxtplan. Exempel på synergier inkluderar lokalhyra, administration, redovisning och annan overhead.

Då vi växt delvis genom förvärv blir även tredje kvartalet, under semestertider, säsongsmässigt svagare. På motsvarande sätt väntas säsongsmässigt starkare kvartal, när verksamheten inte har sommaruppehåll, bli starkare resultatmässigt. När vi tack vare tillväxtsatsningarna nu i ökande grad följer vår tillväxtplan på omsättningsnivå räknar vi med att verksamheten kommer återgå till att generera positiva EBITA-resultat framgent. Årets fjärde kvartal har börjat starkt och vi jobbar ständigt på förbättringar för att skapa oss bästa förutsättningar för ett stabilt 2022.

Förvärvet av STARK den 1 september stärker vårt erbjudande både på gruppnivå och lokalt i Göteborg. Vi får en rad långsiktiga och stora kunder, fantastiska nya kollegor och möjligheten att erbjuda nya och befintliga kunder fler tjänster med gruppens samlade expertis. Då STARK och Oddway går samman inom kort skriver vi ned återstående Goodwill som hör till Oddway, för att inte ha två Goodwill-poster kopplade till samma bolag. I samband med att bolagen går ihop kommer David Stenberg, tidigare VD för Oddway, att lämna bolaget. 

Framöver kommer vårt fokus på lönsamhet att öka i befintliga verksamheter. Därutöver för vi intressanta dialoger kring fler värdeskapande förvärv. Jag ser framför mig att vi med nästa förvärv når tillväxtplanen och utvärderar idag tre möjliga målbolag. För att inte tappa fokus på befintliga verksamheter ser vi att själva integrationen av nästa förvärv sker först när vi har en stabil lönsamhet. Det hoppas jag kunna informera om mer specifikt i kommande rapporter.

Organiskt har SMG vunnit två nya kunder inom vårt prioriterade område Gaming samt utfört en rad projekt åt vår återkommande kund Paradox Interactive. Den nya globala streamingaktören vi påbörjat samarbete med har vi gjort en rad lyckade projekt ihop med och samarbetet ser ut att fortsätta även 2022. Många av våra myndighetskunder har haft restriktioner och policies att inte beställa inspelad film så länge restriktionerna låg kvar. Vi märker till följd av detta hur många kunder inom både offentlig och privat sektor har ett uppdämt behov av produktioner. Nu när restriktionerna släppts och försiktigheten successivt minskar har även möjligheten för internationella inspelningar öppnat upp sig för framförallt STARK. Vi har redan gjort inspelningar i flera länder och hoppas att detta ska fortsätta växa och närma sig nivåer före pandemin.

Vi planerar för att under första halvåret 2022 minska antal varumärken och samla vår gemensamma kraft och expertis i en gemensam varumärkesplattform. Färre namn kommer skapa större möjligheter till interna synergier samt externa sälj och marknadsföringsmöjligheter. Vilket ytterligare möjliggör för oss att tydligt ta positionen som våra kunders förstahandsval som kreativ produktionspartner, med målet att ha branschens nöjdaste kunder. Kort sagt har mycket på kort tid fallit på plats både vad gäller management, gemensam säljkraft, tillväxt och vi står nu bättre rustade för ett ökat lönsamhetsfokus.

Vill även passa på att hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna till SMG! Ser fram emot en fortsatt ökad handel och likviditet i aktien nu när antal ägare ökat betydligt.

Peter Söderlind,

VD

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Rapportkalendarium

Rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på www.spotlightstockmarket.com.

Bokslutskommuniké för perioden 1 oktober – 31 december 2021 kommer att publiceras den 28 februari 2022.

Vänligen observera att rapportkalendarium kan komma att justeras, exempelvis till följd av förvärv.

Stockholm den 25 november 2021,

Styrelsen,

Shortcut Media AB (publ.)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Söderlind

VD

Shortcut Media Group

peter.soderlind@shortcutmedia.se

Tel: 072-375 75 10

Shortcut Media AB (publ)

Ynglingagatan 15

113 47 Stockholm

Tel: 08-588 969 95

E-post: info@shortcutmedia.se

www.shortcutmedia.se

Prenumerera

Citat

Årets fjärde kvartal har börjat starkt och vi jobbar ständigt på förbättringar för att skapa oss bästa förutsättningar för ett stabilt 2022.
Peter Söderlind, VD, Shortcut Media Group.