Årsstämma i AB SKF

Report this content

Göteborg, 27 mars 2018: Aktiebolaget SKF höll på tisdagen den 27 mars 2018 årsstämma i Göteborg.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 5 kronor och 50 öre per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 29 mars 2018.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2018 enligt följande:

a) ett fast arvode om 7 040 000 kronor, att fördelas med 2 070 000 kronor till styrelseordföranden och med 710 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter; samt

b) ett arvode för kommittéarbete att fördelas med 240 000 kronor till revisionskommitténs ordförande, med 170 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén, med 140 000 kronor till ersättningskommitténs ordförande samt med 110 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén.

En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är dock att ledamoten dels är vald av stämman, dels inte är anställd i bolaget.

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Hock Goh, Nancy Gougarty, Alrik Danielson, Ronnie Leten och Barb Samardzich samtidigt som nyval skedde av Hans Stråberg och Colleen Repplier.

Hans Stråberg valdes till styrelsens ordförande.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen samt styrelsens förslag till beslut om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2018. Programmet omfattar högst 225 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier. Under programmet kan högst 1 000 000 aktier i SKF, motsvarande cirka 0,2 % av det totala antalet utestående aktier, tilldelas. Det antal aktier som kan komma att tilldelas baseras på genomsnittlig TVA-tillväxt under perioden 2018-2020 jämfört med faktiskt TVA år 2017.

Stämman godkände det förslag som lagts fram rörande valberedning.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2017 uppgick
till SEK 77 938 miljoner kronor och antalet anställda var 45 678.
www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Prenumerera