SKF Bokslutskommuniké 2014

Alrik Danielson, vd och koncernchef:
”Efterfrågan låg i linje med våra förväntningar för kvartalet med tillväxt, mätt i volym, på strax under 2%. Vår industriverksamhet tog viss fart medan vår fordonsverksamhet, som förväntat, saktade in något. Geografiskt visade Asien återigen starkast tillväxt och Nord- och Latinamerika utvecklades väl, medan Europa var fortsatt oförändrat.
   Speciellt glädjande var vårt kassaflöde för kvartalet, vilket efter investeringar och före
finansiella poster var mycket starkt på 2 miljarder kronor, med både lägre kundfordringar och lagernivåer. Vi behöll fokus på marknaden med en hög aktivitetsnivå och många nya affärer samt flera kundutmärkelser.
   Vi arbetade även med att färdigställa den nya förenklade, effektiva och mer kundfokuserade strukturen för industriverksamheten. Detta skedde genom en sammanslagning av våra två industriaffärsområden och gäller från 1 januari 2015. Sammantaget med rationaliseringen av koncernstabsfunktionerna så uppskattar vi en minskning av antalet tjänstemän med runt 1 500 globalt, vilket ger en väsentligt högre produktivitet på tjänstemannasidan. Med vår förenklade struktur är jag övertygad om att vi blir ännu bättre och snabbare på att skapa konkurrenskraftiga produkter och tjänster med kundernas applikationer i fokus.
   Blickar vi framåt fortsätter vi att uppleva volatilitet på marknaden. Sekventiellt räknar vi med en relativt oförändrad efterfrågan för koncernen. På kort sikt är det dock svårt att förutspå vilka effekter som de låga mineral- och oljepriserna, såväl som de senaste valutarörelserna, med en starkare dollar, har på efterfrågan.
   Till slut vill jag tacka Tom Johnstone för hans hjälp och support under det gångna kvartalet.”


Nyckeltal
Q4 2014 Q4 2013 2014 2013
Försäljning, Mkr 18 499 16 430 70 975 63 597
Rörelseresultat, Mkr 1 608 -1 547 7 801 3 693
Rörelseresultat exkl. engångsposter, Mkr 2 078 1 803 8 291 7 568
Rörelsemarginal, % 8.7 -9.4 11.0 5.8
Rörelsemarginal exkl. engångsposter, % 11.2 11.0 11.7 11.9
Resultat före skatt, Mkr 1 293 -1 760 6 668 2 821
Nettoresultat, Mkr 881 -2 043 4 750 1 044
Resultat per aktie, kr 1.84 -4.57 10.10 2.00

I rörelseresultatet för Q4 ingår engångsposter på totalt -470 Mkr (-3 350), varav -250 Mkr avser nedskrivningar och andra engångskostnader, och -220 Mkr avser omstrukturering. Helårsresultatet inkluderar engångsposter på -490 Mkr (-3 875). Siffran för 2013 innehåller en avsättning för betalning till EU-kommissionen på 3 000 Mkr.

Försäljningsförändring år-över-år, i kronor, hänför sig till: Volym Pris/mix Struktur Valuta effekt Totalt
Kvartal 4 2014,% 1.8 1.0 0.9 8.9 12.6
Helår 2014, % 3.3 0.6 3.7 4.0 11.6

Försäljningen under fjärde kvartalet i lokal valuta exklusive struktur ökade med 1% i Europa, med 2% i Nordamerika, med 4% i Latinamerika och 8% i Asien, medan den minskade med 5% i Mellanöstern och Afrika. Tillverkningsnivån under fjärde kvartalet var relativt oförändrad jämfört med föregående år.

Försäljningen för helåret i lokal valuta och exklusive struktur ökade jämfört med förra året med 1% i Europa, 3% i Nordamerika, 1% i Latinamerika, 10% i Asien och 9% i Mellanöstern och Afrika. Tillverkningsnivån under hela året var något högre jämfört med föregående år.

Förslag till utdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå en oförändrad utdelning på 5,50 kronor per aktie för årsstämman.

Marknadsutsikter för första kvartalet 2015
Efterfrågan jämfört med första kvartalet 2014
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen, högre i Asien och relativt oförändrad i Europa, Nordamerika och Latinamerika. Den förväntas bli relativt oförändrad för Automotive Market och Specialty Business samt något högre för Industrial Market.

Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2014
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen samt i Europa och Latinamerika och något högre i Asien och Nordamerika. Den förväntas bli relativt oförändrad för Industrial Market och Automotive Market samt något högre för Specialty Business.

Tillverkning
Tillverkningen förväntas vara högre år över år och jämfört med fjärde kvartalet.

Göteborg, 28 januari 2015

Aktiebolaget SKF
       (publ)

En telefonkonferens kommer att hållas den 28 januari kl. 14.00:
Tel. 08 5065 3938

All information angående SKFs Bokslutskommuniké 2014 finns på SKFs webbplats:
investors.skf.com/kvartalsrapportering

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2015 cirka kl 13.00.

För ytterligare information, kontakta:
MEDIA HOTLINE:  tel: 46 31-337 2400

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 1994, mobile: 46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Citat

Efterfrågan låg i linje med våra förväntningar för kvartalet med tillväxt, mätt i volym, på strax under 2%. Vår industriverksamhet tog viss fart medan vår fordonsverksamhet, som förväntat, saktade in något. Geografiskt visade Asien återigen starkast tillväxt och Nord- och Latinamerika utvecklades väl, medan Europa var fortsatt oförändrat.
Alrik Danielson, vd och koncernchef