SKF Halvårsrapport 2019

Fortsatt goda marginaler trots minskad efterfrågan

Göteborg, 17 juli 2019

Alrik Danielson, Vd och koncernchef:

”På en marknad med lägre efterfrågan har vårt fokus att hålla kostnaderna under kontroll gett resultat. Rörelseresultatet under andra kvartalet uppgick till 2 539 miljoner kronor inklusive kostnader för omstrukturering och nedskrivningar på 317 miljoner kronor. Den redovisade rörelsemarginalen låg på 11,3% (12,9% föregående år) med en underliggande rörelsemarginal på 12,7%, exklusive kostnader för omstrukturering och nedskrivningar. Det andra kvartalet var det sjätte i följd som vi låg på över 12%.

Försäljningen uppgick till 22,5 miljarder kronor, en minskning i organisk försäljning med 1,6% jämfört med föregående år. Försäljningen var relativt oförändrad i Europa, något lägre i Asien och Nordamerika och betydligt högre i Latinamerika.

Kostnadsbesparingar och försäljningspriser hade en positiv inverkan på vårt rörelseresultat. En negativ inverkan hade däremot kostnader för omstrukturering och nedskrivningar på 317 miljoner kronor. Kassaflödet från verksamheten låg i linje med föregående år.

Industriverksamheten hade ännu ett starkt kvartal med en rörelsemarginal på 13,9% (14,7% föregående år) och en organisk tillväxt på 0,6% (10,7% föregående år). Den underliggande rörelsemarginalen var högre än förra året beroende på kostnader för omstruktureringar och nedskrivningar som påverkade det redovisade resultatet negativt. Försäljningen i Europa, Asien och Nordamerika var relativt oförändrad, men ökade i Latinamerika.

Fordonsverksamheten stod för en rörelsemarginal på 4,8% (8,7% föregående år). Vi hade en negativ organisk tillväxt på 6,8% (+5,2% föregående år) med avsevärt lägre försäljningsvolymer i Nordamerika och Asien, lägre i Europa och betydligt högre i Latinamerika.

Under andra kvartalet fortsatte vi att investera i regionalisering och automatisering av vår tillverkning runtom i världen. I juni tillkännagav vi en investering på 450 miljoner kronor i spårkullager. Investeringen stöder våra ambitioner att kunna arbeta i hela värdekedjan i Asien, där vår globala produktutveckling för spårkullager är placerad.

Under andra kvartalet förvärvade vi också RecondOil, ett startup­bolag inom cleantech­industrin som har utvecklat en unik kemisk filtrerings­ och reningsprocess som resulterar i en kraftig minskning av förbrukningen av smörjvätska och olja. Förvärvet av RecondOil sammanfaller strategiskt med vårt Rotating Equipment Performance erbjudande och stöder vår ambition att hjälpa våra kunder att minska miljöpåverkan från deras egna verksamheter.

När vi nu går in i tredje kvartalet 2019 förväntar vi oss volymer som är något lägre för koncernen, relativt oförändrade för industriverksamheten och lägre för fordonsverksamheten.”


Nyckeltal, Mkr  Kv2 2019  Kv2 2018  Halvår 2019 Halvår 2018
Försäljning 22 488 22 620 43 766 43 180
Rörelseresultat*   2 539 2 925 5 197 5 550
Rörelsemarginal*, %  11,3 12,9 11,9 12,9
Resultat före skatt  2 261 2 783 4 703 5 208
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 1 448 2 182 2 132 2 441
Resultat i kronor per aktie efter skatt 3,32 4,25 7,09 8,02

*Inklusive omstruktureringar och nedskrivningar

Försäljningsförändring år-över-år, %, Kv2  Organisk  Struktur  Valuta  Totalt 
SKF-koncernen -1,6 -2,6 3,5 -0,7
Industri 0,6 -3,8 3,8 0,6
Fordon -6,8 0,2 3,0 -3,6


Försäljningsförändring år-över-år, %, Halvår  Organisk  Struktur  Valuta  Totalt 
SKF-koncernen -0,7 -2,6 4,6 1,3
Industri 1,7 -3,6 4,8 2,9
Fordon -6,3 0,0 4,1 -2,2


Organisk försäljningsförändring per region år-över-år, %, Kv2 Europa  Nordamerika  Latinamerika  Asien  Mellanöstern och Afrika
SKF-koncernen -1,7 -3,2 8,8 -2,2 -5,4
Industri +/- +/- ++ +/- ---
Fordon -- --- +++ -- +++


Organisk försäljningsförändring per region år-över-år, %, Halvår Europa  Nordamerika  Latinamerika  Asien  Mellanöstern och Afrika
SKF-koncernen -0,5 -1,7 5,4 -1,2 -6,8
Industri + +/- ++ +/- --
Fordon -- --- +++ -- +++

Marknadsutsikter och prognos

Efterfrågan för kv3 2019 jämfört med kv3 2018
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något lägre för koncernen, relativt oförändrad för industriverksamheten och lägre för fordonsverksamheten. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad i Asien, något lägre i Europa och Nordamerika och något högre i Latinamerika.

Prognos för kv3 2019

  • Finansnetto: -245 miljoner kronor
  • Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas att vara cirka +130 miljoner kronor jämfört med kv3 2018, baserat på valutakurser per 30 juni 2019.

Prognos för 2019

  • Skattenivå exklusive effekter av avyttrade verksamheter: cirka 28%
  • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: cirka 2 800 miljoner kronor

En telefonkonferens kommer att hållas den 17 juli kl. 09:00, tel: 0850692180 (Conf ID: 3588786)

Webbplats: http://investors.skf.com/sv/resultatcenter

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 08:00.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2018 uppgick till SEK 85 713 miljoner kronor och antalet anställda var 44 428. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Media

Media

Citat

På en marknad med lägre efterfrågan har vår strävan att hålla kostnaderna under kontroll gett resultat.
Alrik Danielson