SKF Halvårsrapport 2020: Fortsatt mycket starkt rörelseresultat, trots kraftigt minskad efterfrågan

Göteborg, 21 juli 2020

Alrik Danielson, Vd och koncernchef:

”Vi har levererat ännu ett mycket starkt rörelseresultat, trots att försäljningen sjönk med 25% under det andra kvartalet. Detta har gjort att vi kan fortsätta bygga ett starkare SKF genom fortsatt höga investeringsnivåer i våra fabriker och nya kunderbjudanden, samtidigt som vi drar nytta av nya arbetssätt. I juni tillkännagav vi också att vår egen tillverkning ska vara koldioxidneutral 2030.

Den organiska försäljningen minskade med 25% till 16,6 miljarder kronor. Försäljningen minskade med omkring 30% i både Europa och Nordamerika medan försäljningen i Asien var 10% lägre jämfört med förra året. Försäljningen fortsatte att påverkas av både restriktioner införda av myndigheter och av en lägre underliggande efterfrågan.

Vi fortsätter att förbättra vår kostnadsflexibilitet och trots den markant minskade efterfrågan lyckades vi uppnå en justerad rörelsemarginal för andra kvartalet på 9,4% (12,7% förra året), med en justerad rörelsevinst på 1,6 miljarder kronor. Jämförelsestörande poster, inklusive omstruktureringskostnader och kundförlikningar, uppgick totalt till 896 miljoner kronor.

Industriverksamheten redovisade en justerad marginal på 14,0% (15,7%), trots en minskad organisk försäljning på 17%. Fordonsverksamheten, som fortsatte att vara påverkad av kundernas nedstängningar och en lägre underliggande efterfrågan, levererade en justerad marginal på -8,4%, till stor del drivet av ett tapp på 45% i den organiska försäljningen.

Vi har fortsatt att minska kostnaderna och anpassa storleken på verksamheten, med ambitionen att bli ännu mer flexibla och att stödja kunderna på ett ännu bättre sätt. Investeringar i att modernisera och automatisera våra fabriker, såväl som att öka vår regionala tillverkningskapacitet, fortsatte. Under kvartalet tillkännagav vi ytterligare en investering på 400 miljoner kronor i vår kullagerfabrik i Xinchang, Kina.

Våra ansträngningar under årets första sex månader att minska de fasta kostnaderna har beklagligt nog inneburit en minskning av 1 350 tillsvidareanställda och 750 visstidsanställda och konsulter. Detta bidrog till omstruktureringskostnader på 657 miljoner kronor. Dessa insatser kommer fortsätta, och som en konsekvens av det förväntar vi oss en fortsatt hög nivå på omstruktureringskostnaderna under andra halvåret 2020. Detta är svåra men nödvändiga åtgärder som vi behöver vidta för att skydda verksamheten och säker­ställa att vi har förutsättningarna på plats för att komma ut ur den här krisen som ett ännu starkare SKF.

Kassaflödet under kvartalet var -838 miljoner kronor, vilket förklaras av det lägre rörelseresultatet och ett ökat rörelsekapital, vilket i sin tur påverkades av ökad försäljning under juni månad.

Våra kollegor runt om i världen gör ett fantastiskt jobb med att hålla våra fabriker och kontor så säkra som möjligt. ”Den nya verkligheten” för med sig många utmaningar för våra kunder men det gör även att våra erbjudanden inom uppkopplad över­vakning och smörjmedel blir än mer relevanta. Med vår förmåga att erbjuda distansbaserad analys och AI-baserat underhåll fortsätter vi att bidra till att maskiner roterar men utan att behöva vara på plats hos kunderna.

Osäkerheten fortsätter men vi vidtar åtgärder för att säkerställa att vi blir ett starkare bolag. Vi fortsätter att investera i innovation och automatisering och vi känner oss trygga med att vi kommer kunna svara upp mot olika scenarier på efterfrågan och fortsätta att stödja våra kunder och skydda vårt kassaflöde och finansiella styrka.”
 

Nyckeltal, Mkr Kv2 2020 Kv2 2019 Halvår 2020 Halvår 2019
Försäljning 16 599 22 488 36 684 43 766
Justerat rörelseresultat 1 565 2 856 4 137 5 576
Justerad rörelsemarginal, % 9,4 12,7 11,3 12,7
Rörelseresultat 669 2 539 2 937 5 197
Rörelsemarginal, % 4,0 11,3 8,0 11,9
Resultat före skatt 580 2 261 2 436 4 703
Justerat resultat före skatt 1 476 2 578 3 635 5 082
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering -838 1 448 1 092 2 132
Resultat i kronor per aktie efter skatt 0,75 3,32 3,5 7,09
Justerat resultat i kronor per aktie efter skatt 2,72 4,02 6,13 7,93
 

Försäljningsförändring år-över-år, %, Kv2

Organisk Struktur Valuta Totalt
SKF-koncernen -25,2 -1,0 -26,2
Industri -17,1 -0,8 -17,9
Fordon -45,4 -1,6 -47,0
 

Försäljningsförändring år-över-år, %, Halvår

Organisk Struktur Valuta Totalt
SKF-koncernen -17,1 0,9 -16,2
Industri -12,1 1,0 -11,1
Fordon -29,5 0,5 -29,0
 

Organisk försäljningsförändring per region år-över-år, %, Kv2

Europa Nord-amerika Latin-amerika Asien Mellanöstern och Afrika
SKF-koncernen -31,0 -29,8 -37,5 -10,4 -12,8
Industri --- --- --- -- ---
Fordon --- --- --- --- ---
 

Organisk försäljningsförändring per region år-över-år, %, Halvår

Europa Nord-amerika Latin-amerika Asien Mellanöstern och Afrika
SKF-koncernen -19,9 -20,9 -18,2 -10,3 -3,7
Industri --- --- --- -- --
Fordon --- --- --- --- ---
 

Marknadsutsikter och prognos

Efterfrågan för kv3 2020 jämfört med kv3 2019
De industrier och regioner där SKF är verksamt påverkas av initiativ från myndigheter och kunder kopplade till spridningen av Covid-19.

Som ett resultat av denna väsentliga nivå av osäkerhet är det inte möjligt att ge en tillförlitlig prognos på efterfrågan för det tredje kvartalet.

Prognos för kv3 2020

  • Finansnetto: -225 miljoner kronor

Prognos för 2020

  • Skattenivå exklusive effekter av avyttrade verksamheter: cirka 29%

  • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: cirka 3 300 miljoner kronor

En telefonkonferens kommer att hållas den 21 juli kl. 08:30, tel: 0856618467 (Conf ID: 3951935)

Webbplats: http://investors.skf.com/sv/rapporter-och-presentationer

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Denna information är sådan som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2020 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2019 uppgick till SEK 86 013 miljoner kronor och antalet anställda var 43 360. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar