SKF Halvårsrapport 2021: Rekordstarkt resultat

Report this content

Göteborg, 20 juli 2021

Rickard Gustafson, Vd och koncernchef:

”Under andra kvartalet levererade vi ett rekordhögt justerat rörelseresultat på 3 118 miljoner kronor (1 565) och en justerad rörelsemarginal på 15,0% (9,4%).

Resultatet är särskilt starkt med tanke på en fortsatt motvind från negativa valutaeffekter och ökade kostnader för insatsvaror. Med riskreducerande åtgärder har vi kunnat kompensera för cirka 50 procent av den här kostnadsökningen. Under dessa omständigheter har vi lyckats bra med att serva våra kunder och göra vårt yttersta för att ta vara på fler tillväxtmöjligheter.

Den organiska försäljningsutvecklingen under kvartalet var drygt 33% med en försäljning på 20 735 miljoner kronor (16 599). Försäljningen var avsevärt högre på alla huvudsakliga geografiska marknader med organisk tillväxt på 91% i Latinamerika, 40% i Europa, Mellanöstern och Afrika, 27% i Nordamerika och 19% i Asien och Stillahavsområdet.

Industriverksamheten levererade ett rekordstarkt resultat med en justerad rörelsemarginal på 18,0% (14,0%). Fordonsverksamheten genererade en justerad rörelsemarginal på 7,6% (-7,6 %).

Kassaflödet under kvartalet var 509 miljoner kronor (-838), en förbättring jämfört med både förra året och förra kvartalet.

Vi fortsätter att investera i och konsolidera vår totala tillverkningskapacitet. Sedan 2019 har vi stängt ned sex anläggningar och håller just nu på att stänga ytterligare elva. Dessvärre får vissa av dessa initiativ negativa effekter för de anställda. Vi anstränger oss för att våra anställda inte ska drabbas, men dessa åtgärder är nödvändiga för att anpassa vår närvaro och kapacitet efter kundefterfrågan, vilket ger oss tillväxtmöjligheter.

Investeringar i våra fabriker förväntas uppgå till 3,8 miljarder kronor för året, vilket är 200 miljoner högre än våra tidigare prognoser. Dessa investeringar gör oss mer flexibla och effektiva, men är också en viktig förutsättning för oss att vinna fler affärer från kunder i snabbväxande segment och regioner. Dessa investerings- och konsolideringsåtgärder har på årsbasis bidragit med 1,1 miljarder kronor av de 5 miljarder i besparingar som vi förväntar oss fram till 2025.

Vi går mot en mer hållbar framtid och har redan nu ett ambitiöst mål att uppnå noll CO2-utsläpp från vår verksamhet fram till 2030. Genom att även ansluta oss till Science Based Targets Initiative tar vi nu ytterligare steg mot att öka ambitionerna och transparensen i vår leveranskedja. Det garanterar också att våra insatser är helt anpassade efter målen i Parisavtalet.

Det rekordhöga rörelseresultatet för kvartalet är ett bevis på SKFs förmåga att driva företaget på effektivt och ändamålsenligt sätt under volatila och krävande marknadsförhållanden. Genom möjligheter att ytterligare utnyttja vår starka ställning på marknaden och att industrialisera nya erbjudanden och affärsmodeller har vi en bra plattform för framtida tillväxt.

Jag är fylld av förväntan över att få påbörja den spännande resan som vi har framför oss!

När vi blickar framåt förväntas efterfrågan förbli stark men där finns även osäkerhet relaterad till både Covid och leveranssituationen. Vi förväntar oss en organisk tillväxt på omkring 10% för det tredje kvartalet jämfört med samma kvartal 2020.”

Nyckeltal, Mkr Kv2 2021 Kv2 2020 Halvår 2021 Halvår 2020
Försäljning 20 735 16 599 40 600 36 684
Justerat rörelseresultat 3 118 1 565 5 907 4 137
Justerad rörelsemarginal, % 15,0 9,4 14,5 11,3
Rörelseresultat 2 878 669 5 577 2 937
Rörelsemarginal, % 13,9 4,0 13,7 8,0
Justerat resultat före skatt 3 040 1 476 5 626 3 635
Resultat före skatt 2 801 580 5 296 2 436
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 509 -838 -193 1 902
Resultat i kronor per aktie efter skatt 4,59 0,75 8,50 3,50
Justerat resultat i kronor per aktie efter skatt 5,11 2,72 9,23 6,13
 

Försäljningsförändring år-över-år, %, Kv2

Organisk Struktur Valuta Totalt
SKF-koncernen 33,2 - -8,3 24,9
Industri 21,7 - -7,9 13,8
Fordon 75,9 - -9,8 66,1
 

Försäljningsförändring år-över-år, %, Halvår

Organisk Struktur Valuta Totalt
SKF-koncernen 19,6 - -8,9 10,7
Industri 13,1 - -8,6 4,5
Fordon 39,2 - -10,2 29,0
 

Organisk försäljningsförändring per region år-över-år, %, Kv2

EMEA Nord-amerika Latin-amerika Asien
SKF-koncernen 39,8 27,2 91,0 19,1
Industri +++ +++ +++ +++
Fordon +++ +++ +++ +++
 

Organisk försäljningsförändring per region år-över-år, %, Halvår

EMEA Nord-amerika Latin-amerika Asien
SKF-koncernen 18,0 11,8 42,9 22,4
Industri +++ +++ +++ +++
Fordon +++ +++ +++ +++
 

Marknadsutsikter och prognos

Efterfrågan för kv3 2021 jämfört med kv3 2020
Efterfrågan för tredje kvartalet förväntas fortsätta öka jämfört med samma kvartal förra året och vi förväntar oss en organisk tillväxt på cirka 10% för tredje kvartalet jämfört med samma kvartal 2020

Prognos för kv3 2021
Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas vara cirka -150 miljoner kronor jämfört med kv 3 2020, baserat på valutakurser per 30 juni 2021.

Prognos 2021

  • Skattenivå exklusive effekter av avyttrade verksamheter: cirka 28%.
  • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: cirka 3 800 miljoner kronor. Tidigare prognos var cirka 3 600 miljoner kronor.

En telefonkonferens kommer att hållas den 20 juli kl. 08:00, tel: +46 10 884 8016 (Conf ID: 302722)

https://investors.skf.com/sv  

Aktiebolaget SKF

(publ)

Den finansiella informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 20 juli kl. 07:00.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2020 uppgick till 74 852 miljoner kronor och antalet anställda var 40 963. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar