SKF Niomånadersrapport 2019

Report this content

Göteborg, 22 October 2019

Alrik Danielson, Vd och koncernchef:

”SKF har lyckats bra med att hantera den svagare ekonomiska utvecklingen. Våra ansträngningar att minska kostnaderna har bidragit till en stark och stabil rörelsemarginal med en underliggande marginal på 11,3% under kvartalet. Vi hade högre realiserade kostnadsbesparingar än kostnadsökningar, vilket resulterade i ett positivt nettobidrag till rörelseresultatet under kvartalet.

Kassaflödet låg på 2 120 miljoner kronor (1 626) – ett starkt resultat som visar vår förmåga att skapa ett starkt kassaflöde även i perioder med minskad efterfrågan.

Omstruktureringskostnader och uppgörelser med kunder hade en negativ inverkan på rörelseresultatet med 272 miljoner kronor. En momsavräkning i Brasilien hade en positiv inverkan med 180 miljoner kronor. Det rapporterade rörelseresultatet för kvartalet var 2 288 miljoner kronor och den rapporterade rörelse­marginalen låg på 10,9% (12,2%).

Som förväntat kunde vi med en försäljning på 21 miljarder kronor konstatera en minskning i den organiska försäljningen med 3% jämfört med föregående år. Försäljningen var relativt oförändrad i Asien, något lägre i Europa, avsevärt lägre i Nordamerika och något högre i Latinamerika.

Industriverksamheten hade ännu ett starkt kvartal med en underliggande rörelsemarginal på 14,1% och en negativ organisk tillväxt på 1,4% (+9,2%). Försäljningen var relativt oförändrad i Europa och Latinamerika, avsevärt lägre i Nordamerika, medan den däremot ökade i Asien. Den rapporterade rörelsemarginalen på 14,7% (14,3%) påverkades negativt av omstruktureringskostnader och positivt av en momsavräkning.

Fordonsverksamheten hade en underliggande rörelsemargi­nal på 4,3%. Vi hade en negativ organisk tillväxt på 7,0% (+1,7%) med försäljningsvolymer som var avsevärt lägre i Nordamerika och Asien, lägre i Europa och betydligt högre i Latinamerika. Den rapporterade rörelsemarginalen på 1,1% (6,8%) påverkades negativt av kostnader som hän­förde sig till uppgörelser med kunder och omstruktureringar.

Vi förvärvade nyligen Presenso, ett företag som utvecklar AI-styrd mjukvara för industriella analyser, för att ytterligare stärka vårt erbjudande Rotating Equipment Performance. Vi fortsätter att fokusera på att utveckla vårt avgifts- och prestationsbaserade erbjudande vilket resulterat i nya kundavtal på flera av våra marknader.

Vi fortsätter också att öka andelen av regional tillverkning i koncernen med volymer som flyttas från vår fabrik i Luton, Storbritannien till Nilai, Malaysia. I Tyskland öppnade vi nyligen en eShop för fordonseftermarknaden som innebär att vi kommer närmare våra slutkunder inom fordonsbranschen på Europas största marknad.

Under fjärde kvartalet 2019 förväntar vi oss lägre volymer för koncernen, något lägre för industriverksamheten och lägre för fordonsverksamheten.”

Nyckeltal, Mkr Kv3 2019  Kv3 2018  Jan-Sep 2019 Jan-Sep 2018
Försäljning 21 039 21 341 64 805 64 521
Rörelseresultat*   2 288 2 597 7 485 8 147
Rörelsemarginal*, % 10,9 12,2 11,5 12,6
Resultat före skatt  2 044 2 344 6 747 7 552
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 2 120 1 626 4 252 4 067
Resultat i kronor per aktie efter skatt 2,84 3,35 9,93 11,37

*Inklusive omstruktureringar och nedskrivningar

Försäljningsförändring år-över-år, %, Kv3  Organisk  Struktur  Valuta  Totalt 
SKF-koncernen -3,0 -2,6 4,2 -1,4
Industri -1,4 -3,8 4,5 -0,7
Fordon -7,0 0,2 3,6 -3,2


Försäljningsförändring år-över-år, %, Jan-Sep 2019  Organisk  Struktur  Valuta  Totalt 
SKF-koncernen -1,5 -2,6 4,5 0,4
Industri 0,6 -3,7 4,8 1,7
Fordon -6,6 0,1 4,0 -2,5


Organisk försäljningsförändring per region år-över-år, %, Kv3 Europa  Nord-amerika  Latin-amerika  Asien  Mellanöstern och Afrika
SKF-koncernen -2,9 -11,4 3,8 0,8 13,4
Industri +/- --- +/- ++ +++
Fordon -- --- +++ --- +++


Organisk försäljningsförändring per region år-över-år, %, Jan-Sep 2019 Europa  Nord-amerika  Latin-amerika  Asien  Mellanöstern och Afrika
SKF-koncernen -1,3 -5,0 4,8 -0,5 -1,3
Industri +/- - + + +/-
Fordon -- --- +++ -- +++


Marknadsutsikter och prognos

Efterfrågan för kv4 2019 jämfört med kv4 2018
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli lägre för koncernen, något lägre för industriverksamheten och lägre för fordonsverksamheten. Efterfrågan förväntas bli relativt oföränd­rad i Asien, lägre i Europa, avsevärt lägre i Nordamerika och högre i Latinamerika.

Prognos för kv4 2019

  • Finansnetto: -250 miljoner kronor
  • Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas att vara cirka +250 miljoner kronor jämfört med 2018, baserat på valutakurser per 30 september 2019.

Prognos för 2019

  • Skattenivå exklusive effekter av avyttrade verksamheter: cirka 29%, tidigare prognos var 28%.
  • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: cirka 3 100 miljoner kronor, tidigare prognos var 2 800 miljoner kronor.

En telefonkonferens kommer att hållas den 22 oktober kl. 14:00, tel: 08 5069 2180 (Conf ID: SKF eller 4090618)

Webbplats: http://investors.skf.com/sv/resultatcenter

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl. 13:00.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2018 uppgick till SEK 85 713 miljoner kronor och antalet anställda var 44 428. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

SKF har lyckats bra med att hantera den svagare ekonomiska utvecklingen. Våra ansträngningar att minska kostnaderna har bidragit till en stark och stabil rörelsemarginal med en underliggande marginal på 11,3% under kvartalet.
Alrik Danielson