SKF Rapport första kvartalet 2019

Report this content

Göteborg, 25 april 2019

Alrik Danielson, Vd och koncernchef:

”Under det första kvartalet utvecklades efterfrågan som förväntat. Försäljningen uppgick till 21,3 miljarder kronor och den organiska försäljningsutvecklingen var relativt oförändrad jämfört med förra året. Kvartalets rörelseresultat på 2,7 miljarder kronor var starkt.

Vår rörelsemarginal låg på 12,5% eftersom den gynnsamma prisutvecklingen och ansträngningarna för att minska vår underliggande kostnadsbas fortsätter att ge resultat. Detta är särskilt glädjande eftersom ökade råmaterialpriser hade en negativ effekt på kvartalets resultat. Kassaflödet låg på 684 miljoner kronor (259 föregående år), vilket är en väsentlig förbättring jämfört med förra året. Vi har dock fortsatt fokus på att ytterligare förbättra kassaflödet under 2019.

Industriverksamheten redovisade en stark rörelsemarginal på 15,4% (15,0% föregående år) och en organisk tillväxt på 3%. Försäljningen ökade på alla våra huvudmarknader: Europa, Asien och Nordamerika.

Fordonsverksamheten redovisade en rörelsemarginal på 5,5% (7,7% föregående år) och en negativ organisk försäljningsutveckling på 5,9%. Verksamheten påverkades negativt av de betydligt lägre försäljningsvolymerna i Nordamerika och de lägre försäljningsvolymerna i Europa och Asien. Generellt hade vi ett bättre resultat på lastbilsmarknaden än på personbilsmarknaden i samtliga regioner, med undantag för Latinamerika där vi kunde konstatera en stark försäljning även inom personbilssegmentet.

Vi fortsätter lägga stor vikt vid att stärka balansräkningen, förbättra kassaflödet och minimera påverkan av kostnadsinflationen. Dessa ansträngningar ger resultat och jag är övertygad om att SKF har en mycket stark ställning på en marknad med vikande efterfrågan.

Under andra kvartalet 2019 förväntar vi oss volymer som är något lägre för koncernen, relativt oförändrade för industriverksamheten och lägre för fordonsverksamheten.”

Nyckeltal, Mkr  Kv1 2019  Kv1 2018 
Försäljning 21 278 20 560
Rörelseresultat   2 658 2 625
Rörelsemarginal, %  12,5 12,8
Resultat före skatt  2 442 2 425
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 684 259
Resultat i kronor per aktie efter skatt 3,77 3,77


Försäljningsförändring år-över-år, %, Kv1  Organisk  Struktur  Valuta  Totalt 
SKF-koncernen 0,3 -2,5 5,7 3,5
Industri 3,0 -3,6 6,0 5,4
Fordon -5,9 0,0 5,0 -0,9


Organisk försäljningsförändring per region år-över-år, %, Kv1 Europa  Nord-amerika  Latin-amerika  Asien  Mellanöstern och Afrika
SKF-koncernen 0,9 0,1 2,1 0,0 -8,3
Industri ++ ++ + + --
Fordon -- --- ++ -- ---

Marknadsutsikter och prognos

Efterfrågan för kv2 2019 jämfört med kv2 2018
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något lägre för koncernen med relativt oförändrad efterfrågan för Industri och lägre för Fordon. Efterfrågan förväntas bli något lägre i Europa, Asien och i Nordamerika och högre i Latinamerika.

Prognos för kv2 2019

  • Finansnetto: -240 miljoner kronor
  • Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas att vara cirka +110 miljoner kronor jämfört med kv2 2018, baserat på valutakurser per 31 mars 2019.

Prognos för 2019

  • Skattenivå exklusive effekter av avyttrade verksamheter: cirka 28%
  • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: cirka 2 800 miljoner kronor

En telefonkonferens kommer att hållas den 25 april kl. 09:00, tel: 0850692180 (Conf ID: 9198512)

Webbplats: http://investors.skf.com/sv/resultatcenter

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08:00.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2018 uppgick till SEK 85 713 miljoner kronor och antalet anställda var 44 428. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Under det första kvartalet utvecklades efterfrågan som förväntat. Försäljningen uppgick till 21,3 miljarder kronor och den organiska försäljningsutvecklingen var relativt oförändrad jämfört med förra året. Kvartalets rörelseresultat på 2,7 miljarder kronor var starkt.
Alrik Danielson