Årsredovisning 2017

Sprint Bioscience AB:s (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2017 finns nu tillgänglig för nedladdning och/eller beställning via bolagets hemsida; sprintbioscience.se.

Sprint Bioscience är ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel inom cancer och diabetes. Inom dessa områden har vi ett gediget kunnande och en världsledande position. Vi arbetar med en bred projektportfölj och utvecklar på kort tid flera parallella projekt i den prekliniska fasen, fram till att vi har identifierat en läkemedelskandidat som är redo för kliniska studier.

För att Sprint Bioscience ska kunna nå visionen att bygga ett varaktigt, lönsamt bolag är fokus på utlicensiering av egna projekt. Affärsmodellen bygger på att identifiera, starta och utveckla läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk fas fram till kliniska läkemedelskandidater och sedan med en licenstagare ta projekten vidare in i kliniska studier och utveckla ett färdigt läkemedel.

Den teknologi vi använder för att ta fram läkemedelskandidater kallas för fragmentbaserad läkemedelsutveckling, eller fragment-based drug discovery (FBDD). Det är en metod som etablerats de senaste 10 åren för att adressera svagheter med high-throughput screening. En fördel med FBDD är att screening görs med tekniker som är mer generella och fungerar på flera typer av målproteiner utan att behöva skräddarsys för varje målprotein. Screening kan därmed göras parallellt för flera olika målproteiner, ett faktum som vi använder oss av för att välja ut nya målproteiner som passar bra på vår teknologiplattform.

På Sprint Bioscience är vi inriktade på tre mål; omvandla kunskap till läkemedel som gör skillnad för patienter, skapa värde som kommer att inspirera till fortsatt stöd från våra aktieägare och bygga ett team som passionerat bedriver framgångsrik läkemedelsutveckling.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se


Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 8.30 CET.


Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se. 

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Om oss

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. I projektportföljen finns även ett program mot typ 2-diabetes. På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Vi drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.