Citat

Vi hade vid kvartalets utgång efter genomgångna emissioner och upfrontbetalningen från Deciphera en kassa på 85,7 miljoner SEK som gör att vi kan fokusera på att bygga aktieägarvärde och intäktsgenerering
Erik Kinnman, vd, Sprint Bioscience
Det här samarbetet med forskare vid Karolinska Institutet bygger vidare på den framgångsrika metod för fragmentbaserad läkemedelsutveckling som blivit Sprint Biosciences signum. Det finansiella stödet från Stiftelsen för Strategisk Forskning är väldigt välkommet, eftersom det ökar möjligheterna att utveckla förbättrade behandlingar av patienter med akut myeloisk leukemi och andra livshotande cancersjukdomar
Martin Andersson, forskningschef, Sprint Bioscience
Att hämma TREX1 är ett unikt angreppssätt med stor potential att förstärka effekten av flera av dagens behandlingsformer. Många moderna cancerläkemedel är beroende av att immunsystemet kan identifiera cancercellerna och med våra TREX1-hämmare har vi identifierat ett sätt att stoppa cancercellernas förmåga att gömma sig från immunsystemet. Vi har nu kommit till ett bra konkurrenskraftigt läge i programmets utveckling och ser fram emot diskussioner med potentiella partners.
Martin Andersson, forskningschef på Sprint Bioscience
Vi har ännu en gång kunnat identifiera ett målprotein som utgör en väldigt attraktiv startpunkt för ett nytt läkemedelsprogram. Ambitionen är att påverka tumörernas mikromiljö så att cancercellernas tillväxt hämmas och kroppens immunförsvar lättare kan bekämpa dem. Vi kommer att på ett tids- och resurseffektivt sätt driva projektet till en punkt då det kan docka in i ett internationellt läkemedelsföretags portfölj och utvecklas vidare i klinik mot marknad och cancerpatienter som har behov av nya behandlingsalternativ.
Erik Kinnman, vd, Sprint Bioscience
Med en stärkt kassa kan vi nu accelerera insatserna för att bygga ytterligare värden i våra innovativa läkemedelsprojekt.
Erik Kinnman, verkställande direktör Sprint Bioscience
...vi ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen av PETRA01-projektet.
Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience
Vi är glada att kunna lägga detta differentierade discovery-program till vår växande pipeline av läkemedel mot cancer.
Alan Rigby, vd och koncernchef, HiberCell
Vi ser att arbetet med immaterialrättsligt skydd för våra Vps34-hämmare fortsätter att ge löpande resultat. Fler godkända patent i kommersiellt viktiga länder, utöver de vi redan fått, är att vänta och det stärker vår position
Johan Lindström, chef för läkemedelskemi på Sprint Bioscience
Det är med stolthet jag ser att vi har lanserat ytterligare ett innovativt läkemedelsprojekt med hög kommersiell potential – DISA
säger Charlotte Leife, vd, Sprint Bioscience.
Vårt framgångsrika arbete med immaterialrättsligt skydd för våra Vps34-hämmare ger en god grund för fortsatt utveckling och kommersialisering. Med godkända patent i både Australien och Hong Kong fortsätter vi att expandera omfattningen av vår patentportfölj
Johan Lindström, chef för läkemedelskemi
Vi gläds åt att nya forskningsresultat nu öppnar möjligheter även inom två allvarliga cancersjukdomar som främst drabbar barn.
Martin Andersson, forskningschef på Sprint Bioscience.
Det finns ett stort behov av att öka tumörers känslighet för attacker från immunförsvaret och här kan läkemedel som hämmar proteinet Vps34 komma att spela en viktig roll. Beskedet från det europeiska patentverket är ännu ett kvitto på innovationshöjden i vårt läkemedelsprojekt och stärker dess kommersiella potential ytterligare
Charlotte Leife, vd på Sprint Bioscience
Vi är mycket glada över att kunna presentera ännu ett projekt mot solida tumörer baserat på vår väletablerade process för tidig läkemedelsutveckling. Innovationshöjden i DISA-projektet är hög och vi ser goda möjligheter att generera läkemedelskandidater som kan erbjuda betydande synergier med andra cancerterapier.
Martin Andersson, forskningschef på Sprint Bioscience
Med fyra aktiva projekt i vår pipeline... och en hög aktivitetsnivå i bolaget är förutsättningarna goda för ett långsiktigt värdeskapande.
Charlotte Leife, vd Sprint Bioscience
Immunonkologisk terapi är på snabb frammarsch men dessvärre är det endast en minoritet av patienterna som svarar på denna typ av behandling. Det finns därför ett stort behov av att öka tumörernas känslighet för attacker från immunförsvaret och här kan läkemedel som hämmar proteinet Vps34 komma att spela en viktig roll.
dr Ravi Amaravadi, MD, Sprint Bioscience vetenskaplige rådgivare
Trots att pandemin orsakat en rejäl volatilitet på kapitalmarknaden kunde vi genomföra en övertecknad företrädesemission, vilken inbringade 48,5 miljoner SEK före transaktionskostnader
säger Jessica Martinsson, vd, Sprint Bioscience
Den senaste tidens prekliniska forskningsframsteg i VADA-projektet gör det möjligt för oss att äntligen tillkännage vårt nya målprotein och vi gläds åt att nu gå in i en fas av affärsdiskussioner med potentiella samarbetspartner
Martin Andersson, forskningschef, Sprint Bioscience
Korttidspermitteringarna är nödvändiga för att säkra Bolagets finansiella stabilitet under covid-19-utbrottet, men startsträckan är kort för att åter växla upp arbetet så snart situationen tillåter.
Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Bolagets projektportfölj ska breddas. Vi har visat framgång på marknaden med de projekt vi licensierat ut och vi ser potentialen i vår affärsmodell. Emission ska säkerställa pågående och framtida projekts möjlighet att generera värde till aktieägarna
Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
De studieresultat som presenterats visar att en av våra läkemedelskandidater på ett helt nytt sätt förstärker den immunonkologiska responsen i tumörer...
Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Vi får även möjligheten att testa våra substanser i nya och avancerade inflammationsmodeller som kan ge uppslag till nya projekt.
Martin Andersson, forskningschef på Sprint Bioscience
Vi är glada att strategiska investerare som visat ett långsiktigt intresse för bolagets arbete med utveckling och utlicensiering av läkemedelsprojekt nu vill investera i bolaget.
Jessica Martinsson, vd Sprint Bioscience
Vi är glada att strategiska investerare som visat ett långsiktigt intresse för bolagets arbete med utveckling och utlicensiering av läkemedelsprojekt nu vill investera i bolaget.
Jessica Martinsson, vd Sprint Bioscience
Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare ha ett affärsmässigt fokus på våra prioriteringar så att vi både driver våra befintliga kommersiella samarbeten framåt mot nya delmålsbetalningar och samtidigt utvecklar våra egna program och sluter nya samarbetsavtal.
Jessica Martinsson, vd Sprint Bioscience
Jessicas kombination av vetenskaplig expertis, affärsmässighet och uppskattade ledaregenskaper ger företaget bästa möjliga förutsättningar att fortsätta utvecklas och bygga värde
Rune Nordlander, styrelseordförande Sprint Bioscience
Kombinationen av välkonstruerade avtal och en organisation som kan mobilisera och leverera gör att vi successivt bygger värde i bolaget.
Jessica Martinsson, t.f. verkställande direktör
De två patent som nu är på väg att bli godkända i Europa är en hörnsten i en stark global patentportfölj och höjer därmed värdet i Vps34-programmet
Jessica Martinsson, t.f. vd, Sprint Bioscience
– Framgångarna med den nya PIP4K2-substansen visar på vikten av att kunna leverera breda läkemedelsprogram till våra licens- och samarbetspartners. Vi ser nu fram emot fortsatta framsteg i projektet, vars målsättning är att förse leukemipatienter med en helt ny typ av läkemedelsbehandling.
Jessica Martinsson, t.f. vd för Sprint Bioscience.
Vi tackar Anders Åberg för det fantastiska arbete som ligger bakom att Sprint Bioscience blivit det högkvalitativa bolag det är idag.
Rune Nordlander, styrelseordförande
Samarbetet med LG Chem i vårt NASH projekt har startat bra och redan efter några månader har vi nått vårt första gemensamma prekliniska delmål.
Anders Åberg, verkställande direktör Sprint Bioscience
I och med att avtalet med LG-Chem tecknats kompenseras bolagets kostnader för NASH-projektet och ersätts av möjligheter till betydande intäkter.
Anders Åberg, verkställande direktör
Vi är mycket glada över att ha ingått avtalet med LG Chem, en perfekt partner för att vidareutveckla detta program.
Dr. Anders Åberg, vd Sprint Bioscience
Genom att kombinera Sprint Bioscience kompetens och förmåga inom fragmentbaserad läkemedelsutveckling och LG Chem Life Sciences expertis inom klinisk utveckling syftar vi till att påskynda utvecklingen av viktiga nya behandlingsalternativ för NASH och metabola syndrom
Dr. Jeewoong Son, vd LG Chem Life Sciences Company
Att vi valt rätt fokus för bolaget intygas av alla positiva omdömen vi får när vi är ute och presenterar bolagets arbete för branschkollegor.
Anders Åberg, verkställande direktör
2019 kommer att kunna bli ett genombrottsår för Sprint Bioscience där vi har möjlighet att utlicensiera ytterligare två projekt och där vi i projekten tar steg mot kliniska studier
Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Den säkrade bryggfinansiering ger oss möjlighet att fokusera på licensförhandling för STK25-projektet och förbereda bolaget för teckningsoptionslösenprogrammet, som kan inbringa 25,2 – 48,8 MSEK.
Rune Nordlander, styrelseordförande, Sprint Bioscience
Vi visar med denna överenskommelse att vår affärsmodell är stabil. Projekten vi driver i Sprint Bioscience får positiv respons av läkemedelsbranschen och vi har genom att hålla hög kvalité möjliggjort licensavtal för bolagets prekliniska projekt
Anders Åberg, verkställande direktör Sprint Bioscience
Sprint Biosciences projektportfölj är starkare än på länge.
Anders Åberg, verkställande direktör
Vi är glada över att Petra Pharma fortsätter att ge projektet högsta prioritet i deras portfölj och gör ytterligare investeringar för att gå i klinik med bästa möjliga molekyl
Anders Åberg, vd, Sprint Bioscience
Detta är ett viktigt projekt där vi satsar stora resurser. Sprint Bioscience har gett oss förutsättningarna för ett brett kemiprogram där vi nu kan välja den bästa möjliga molekylen för lyckade kliniska studier
Brian O’Callaghan, vd, Petra Pharma
Vi kan konstatera att vårt arbete lett fram till ännu ett projekt att lägga till vår portfölj av möjliga utlicensieringar med stor kommersiell potential
Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Läkemedel som slår mot vps34 kommer bland annat att kunna bredda användningen av existerande immunterapier och därmed kunna nå en betydande marknad.
Anders Åberg, verkställande direktör
Jag är stolt över våra medarbetare och glad för att vi än en gång kan informera om och visa att vårt Vps34-projekt har en stor potential som läkemedel mot cancer, där det finns stora medicinska behov
Anders Åberg, verkställande direktör Sprint Bioscience
Ett patentskydd ger oss ett försprång gentemot andra inom fältet
Anders Åberg, vd Sprint Bioscience
PIP4K2 projektet som nu går mot klinik, kan komma att bli en helt ny behandling av tidigare svårbehandlade cancerformer…
Anders Åberg, verkställande direktör
Läkemedelskandidaten som nu valts, SB02829, har i de studier som gjorts visat på mycket goda läkemedelsegenskaper och god säkerhetsprofil. Vi har stora förhoppningar i en kommande klinisk studie.
Anders Åberg, vd på Sprint Bioscience
The PIP4K2 project is the lead program at Petra Pharma. We are fully committed to take the program into clinical phase and we are convinced that it has the potential of becoming a new treat-ment for cancer patients.
Brian O’Callaghan, vd på Petra Pharma
Målet för första delbetalning nås när dessa toxikologiska studier startar. Vi räknar med att det sker i slutet av februari
Brian O’Callaghan, verkställande direktör på Petra Pharma
…Sprint Bioscience har den innovativa förmågan att förvandla idéer till säljbara projekt och på så sätt skapa värde för våra aktieägare.
Anders Åberg, verkställande direktör
Tillsammans har vi stärkt kunskapen om STK25 som ett målprotein inom behandling av T2D och NASH med både genetiska verktyg och småmolekyler. Den biologiska valideringen är nu mycket god vilket ger oss en stark utgångspunkt för den framtida utvecklingen
Anders Åberg, verkställande direktör för Sprint Bioscience