DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI

JANUARI – JUNI I SAMMANDRAG

  • Intäkter under perioden uppgick till 22,8 (23,5) MSEK
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till – 2,4 (2,1) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till -0,29 (0,29) SEK

ANDRA KVARTALET - FINANSIELL SAMMANFATTNING

  • Intäkter                      2 937 (11 452) TSEK
  • Rörelseresultat         - 9 700 (989) TSEK
  • Resultat efter skatt   - 9 646 (975) TSEK
  • Resultat per aktie        -0,96 (0,14) SEK

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Som tidigare meddelats har en patentansökan avseende biomarkörer i VPS34-projektet lämnats in.

VD HAR ORDET

Sprint Bioscience kan se tillbaka på ett positivt och intressant första halvår 2018! En viktig milstolpe var det beslut vår licenspartner Petra Pharma tog, att ta PIP4K2 projektet vidare till klinisk fas. Projektet som utlicensierades till Petra Pharma i juli 2016 fortskrider enligt plan. Efter mycket goda resultat i den prekliniska fasen valdes tidigt i våras en läkemedelskandidat för toxikologiska studier, vilket gav Sprint Bioscience den första delmålsbetalningen i projektet. Petra Pharmas avsikt är att skicka in en ansökan om godkännande för kliniska studier under fjärde kvartalet 2018. Vi följer naturligtvis utvecklingen i projektet nära och har stora förhoppningar på att det kommer att gå bra då de icke GLP toxikologiska studier som gjorts har sett mycket lovande ut. För vår del innebär det att nästa delmålsbetalning utfaller när första dosen ges i den kommande fas 1 studien, vilket beräknas ske under första kvartalet 2019.

Inom det snabbt växande och framgångsrika immunonkologifältet gör Vps34 stora framsteg och vi observerar ett tydligt ökat kommersiellt intresse. Tillsammans med en forskargrupp ledd av dr. Bassam Janji i Luxemburg har vi visat att Vps34 proteinet har en viktig funktion när tumörer undviker att upptäckas av immunsystemet. Läkemedel som slår mot Vps34 kommer bland annat att kunna bredda användningen av existerande immunterapier och därmed kunna nå en betydande marknad. Sprint Bioscience har tidigare lämnat in 6 patentansökningar till EuropeDelårsrapport Q2-2018an Patent Office (EPO) och i juli sökte vi patent för användningen av nyutvecklade biomarkörer i Vps34 projektet. Tillgång till biomarkörer är avgörande i de kommande kliniska studierna för att kunna välja ut rätt patientgrupp, vilket ökar chanserna att lyckas betydligt. Ett patentskydd ger oss ett försprång gentemot andra inom fältet.

Att utveckla framtidens läkemedel och göra skillnad för de som drabbas – detta är verklighet för Sprint Bioscience. Från starten 2009 har vi fokuserat på att vara en del av den framtida läkemedelsbranschen och idén om att kunna effektivisera och förbättra den tidiga fasen av läkemedelsutvecklingen har vi lyckats uppnå. Bevis ser vi i resultaten i PIP4K2 och Vps34 projekten och under avsnittet “Bolagsöversikt” i denna rapport, ger Petra Pharmas VD Brian O’Callaghan sin syn på vad vi lyckats leverera inom PIP4K2 projektet.

Vi grundare var redan från början övertygade om att förmågan att utlicensiera projekt innan de nått klinisk fas ger dels intäkter tidigt i en produktlivscykel men även avsevärt mindre risk sett ur ett investerarperspektiv. Vår affärsmodell bygger på ett tydligt kommersiellt fokus och vi är ute och träffar blivande partners redan i ett mycket tidigt skede. Detta ger oss ytterst värdefull information om vad läkemedelsbolagen vill inlicensiera och vad de är villiga att betala för.

Sprint Bioscience affärs- och intäktsmodell bygger på delmålsbetalningar som utfaller när konkreta och i avtal definierade mål uppnås i de projekt vi utlicensierar, samt royalties på framtida försäljning. Så föll t.ex. ca. 16 MSEK ut i en första delmålsbetalning för PIP4K2 projektet förra kvartalet, medan intäkterna under andra kvartalet varit betydligt blygsammare. Med detta, så finns en svårighet att prognostisera intäktsflödet, vilket gör att finansiering är ett område som såväl vår styrelse som jag och mina kollegor i ledningen fokuserar på. I den företrädesemission som slutfördes under april och tillförde bolaget 37,9 MSEK före emissionskostnader medverkade såväl befintliga som nya aktieägare. Vi är mycket tacksamma för det stöd och förtroende aktieägarna visar och vi ser också att tillflödet av nya aktieägare har fortsatt under de senaste månaderna, något som naturligtvis är mycket glädjande.

Jag är mycket stolt över det som vi åstadkommit hittills under 2018 och har en god tillförsikt inför framtiden. Tillsammans kan vi se fram emot en spännande höst!

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se


Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018, klockan 08.30 CET.


Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se. 

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Om oss

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Vi drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Läkemedel som slår mot vps34 kommer bland annat att kunna bredda användningen av existerande immunterapier och därmed kunna nå en betydande marknad.
Anders Åberg, verkställande direktör