Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018

Report this content

Helåret 2018 – finansiell sammanfattning

 • Nettointäkter under året uppgick till 17,9 (24,0) MSEK
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -22,1 (-10,7) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till -2,51 (-1,46) SEK

Fjärde kvartalet – finansiell sammanfattning samt händelser i sammandrag

 • Nettointäkter under kvartalet uppgick till 0,2 (2,9) MSEK
 • Rörelseresultat -10,8 (-7,2) MSEK
 • Resultat efter skatt - 10,8 (-7,2) MSEK
 • Resultat per aktie - 1,07 (-0,95) SEK
 • Den 29 oktober kommunicerade Sprint Bioscience resultat från en toxikologisk studie i bolagets Vps34-program, som visade att Vps34-hämmaren, SB02024, är väl tolererad och kommer kunna ligga till grund för en regulatorisk GLP-kontrollerad toxikologisk studie, för vidare kliniska studier.
 • Den 14 november informerade bolaget att valberedning inför Sprint Bioscience årsstämma den 15 maj 2019 utsetts. Valberedningen består av Peter Werme, representant för Första Entreprenörsfondens alla bolag, Pär Nordlund representant för eget aktieinnehav och Evitra Proteome AB, Gunnar Hesse representant för Staffan Halldin, samt Rune Nordlander, ordförande i styrelsen för Sprint Bioscience.
 • Den 15 november kommunicerade Sprint Bioscience att bolaget ingått en ömsesidig överenskommelse om en avsiktsförklaring (term sheet) för STK25-projektet med ett läkemedelsbolag verksamt inom diabetes och metabola sjukdomar och därmed inlett slutförhandlingar i projektet.
 • Den 11 december meddelades att bolaget tecknat avtal om bryggfinansering om 12 MSEK i syfte att täcka bolagets behov av rörelsekapital. Lånet löper till sista februari 2019 med möjlighet till förlängning till den sista mars 2019. Lånet upptas till marknadsmässiga villkor med en ränta om 3% per månad fram till den sista februari 2019 och 4 % för mars månad i det fall möjligheten till förlängning utnyttjas.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 13 februari informerade bolaget att lösenperioden avslutats för teckningsoptioner av Serie 2018/2019:1 som löpte mellan 28 januari 2019 – 8 februari 2019 och som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som slutfördes under mars 2018. Utfallet visar att totalt har tecknats 1 527 779 aktier till teckningskursen 17,17 SEK per aktie, motsvarande en teckningsgrad om cirka 90,76 procent. Sprint Bioscience tillförs således cirka 26,2 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till 1,2 MSEK.

Vd har ordet

Under 2018 har vi fortsatt vårt arbete med att skapa ett världsledande bolag med fokus på tidig läkemedelsutveckling. Att vi valt rätt fokus för bolaget intygas av alla positiva omdömen vi får när vi är ute och presenterar bolagets arbete för branschkollegor. Att vi håller en hög kvalité bekräftas av att våra medarbetare efterfrågas som föredragshållare och föreläsare på vetenskapliga konferenser och utbildningar.
Under året som gått har immunonkologi (IO) stått i fokus på flera sätt. Nobelpriset 2018 gick till James P Allison och Tasuku Honjo för deras upptäckt av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer. Med denna immunterapi drar man nytta av immunsystemets inneboende förmåga att angripa cancerceller och det har lett till långvarig effekt på tumörer som tidigare ansetts vara icke behandlingsbara. Det finns dock fortfarande en stor del av patienterna där effekten är mycket begränsad, men vi ser samtidigt stora utvecklingsmöjligheter. Sprint Bioscience visade redan 2017 att inhibition av autofagi med vår Vps34-inhibitor aktiverar immunförsvaret i tumören. Under 2018 har vi tillsammans med vår samarbetspartner på Luxemburg Institute of Health, dr Bassam Janji visat att våra Vps34-inhibitorer kan få de tumörer som inte svarar på existerande immunonkologiska läkemedel (s.k. kalla tumörer) mottagliga för behandling (s.k. heta tumörer). Detta pekar på en stor potential och marknad för läkemedel som hämmar Vps34 och vi ser fortsatt stort intresse från våra potentiella licenstagare.
Den globala IO-marknaden var 43 miljarder USD år 2016 och förväntas passera 100 miljarder USD år 2022 och ha en fortsatt hög tillväxt. Vår hämmare av Vps34 har en potential att ta en del av den marknaden.
Som en naturlig följd av våra satsningar inom biologin runt Vps34, har vårt kunnande inom immunonkologi stärkts och det kommer vi dra nytta av när vi fortsätter att utveckla vår projektportfölj och bygga förståelse för vad som gör ”kalla” tumörer ”heta”.
Vår samarbetspartner i PIP4K2-projektet, Petra Pharma, valde en läkemedelskandidat för kliniska studier i februari 2018. Det genererade den första delmålsbetalningen om 2 miljoner USD i projektet. Målsättningen var att starta den första kliniska studien under Q1 2019. Projektet stötte på problem under den prekliniska utvecklingen där man ser en begränsad exponering i mer avancerade djurmodeller som hund och apa. Därför beslutade Petra att välja en ny kandidat från det backup-program vi levererat. Detta försenar projektet ca 1 år och en ny kandidat kommer väljas under våren 2019 vilket även gör att nästa delmålsbetalning försenas med ca 1 år. Även om det initialt är ett bakslag för projektet så ser vi att projektet på längre sikt gynnas av beslutet. Att låta den allra bästa substansen man kan identifiera vara den kliniska kandidaten är ett klokt och modigt beslut.
Jag vet att vår samarbetspartner Petra Pharma är en kompetent och välfinansierad organisation som kommer att driva den kliniska studien vidare på bästa sätt. Jag ser fram emot att under året kunna fortsätta berätta om arbetet med att ta vårt första projekt till klinik.
STK25-projektet inriktar sig mot NASH, en allvarlig leversjukdom där det saknas behandling. Projektet ligger utanför vårt framtida kärnområde och därför vill vi få in en partner som kan ta projektet vidare. I november meddelade vi att vi tecknat en avsiktsförklaring om att ingå ett licensavtal och förhandlingarna med den tilltänkta partnern pågår. Som vi tidigare meddelat, räknar vi med, att kunna skriva på ett avtal inom kort.
I början av 2018 genomförde bolaget en företrädesemission vilket gav bolaget 37,9 MSEK före emissionskostnader. Därutöver emitterades teckningsoptioner, som tecknades till 90% och som tillför bolaget 26,2 MSEK före emissionskostnader. Vi är mycket nöjda med utfallet och vill rikta ett varmt tack till alla aktieägare som valt att teckna aktier samt nyttja sina teckningsoptioner och därmed visat sitt långsiktiga stöd till bolaget.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019, klockan 08.30 CET.


Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är Redeye; +46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att vi valt rätt fokus för bolaget intygas av alla positiva omdömen vi får när vi är ute och presenterar bolagets arbete för branschkollegor.
Anders Åberg, verkställande direktör