Återblick över 2018 och en blick in i 2019

I början av året är vi många som reflekterar över det vi uträttat och blickar in i året som ligger framför oss. Det har vi på Sprint Bioscience också gjort.

Vi driver en projektportfölj som fokuserar på området immunonkologi och tumörmetabolism. Under det gångna året har vi varit verksamma i fyra projekt; tumörmetabolism-projektet mot proteinet PIP4K2, licensierat till Petra Pharma, Vps34, ett immunonkologi-projekt, STK25-projektet som är för behandling av leversjukdomen NASH, samt ett nytt onkologiprojekt som vi etablerade under året. Vi har haft en god utveckling i samtliga projekt, vilket vi summerar samt blickar framåt. Vi har sammanfattat finansåret 2018 och Anders Åberg, verkställande direktör på Sprint Bioscience, ger sin framåtblick på 2019.   

PIP4K2: Under 2018 valde Petra Pharma en första klinisk kandidat, SB02829, för att inleda kliniska studier under 2019. Denna substans nådde dock inte önskvärda nivåer i blodet hos större djurslag, vilket indikerar en liknande situation i människa. Tack vare vårt kemiprogram fanns flera andra lämpliga substanser att välja från, för att efter utvärdering i prekliniska modeller nominera en ny klinisk kandidat under 2019. Projektet presenterades av Petra Pharma som en potentiell behandling för hematologiska sjukdomar när American Society of Hematology höll sitt årliga möte i december 2018. Projektet beräknas gå in i kliniska studier om ca 12 månader vilket då genererar nästa delbetalning.

Vps34: Projektet är det som nått längst i sin utveckling. Under de gångna två åren har vi gjort genombrott i biologin och förståelsen för den roll Vps34 spelar i immunonkologi. I samarbetet med dr. Bassam Janji i Luxemburg, har vi visat att vår substans SB02024 förhindrar tumörtillväxt i flera cancerformer genom att öka andelen immunceller i tumören. Under året genomförde vi en framgångsrik toxikologisk studie och vi sände in en patentansökan på biomarkörer för Vps34. Sannolikheten för en lyckad klinisk studie inom onkologi är dubbelt så hög för de studier som använder biomarkörer jämfört med dem som saknar sådana. Nästa steg för projektet är att inleda GLP-kontrollerade studier vilket utgör grunden för framtida kliniska studier. Som vi tidigare meddelat så har intresset för projektet ökat i samband med att vi visat på kopplingen till immunonkologi. Diskussioner förs med fler intressenter med förhoppningen att kunna utlicensiera projektet under första halvåret 2019.

STK25: I detta projekt som syftar till att behandla leversjukdomen NASH, har vi utvecklat potenta, selektiva inhibitorer. Dessa substanser profileras nu i cell-baserade modeller. Under 2018 upprättade vi en avsiktsförklaring (term-sheet) med ett läkemedelsbolag aktivt inom metabola sjukdomar. Slutförhandlingar med detta bolag pågår och vi räknar med att kunna teckna ett utlicensieringsavtal inom kort.

Nytt projekt: Under året meddelande vi att vi etablerat ett nytt projekt i vår portfölj. Detta riktar sig mot en familj av proteiner som är involverade i cellens svar på DNA-skador (DDR), cellcykel-kontroll och inflammatorisk signalering. Inhibition av detta protein har potential att hjälpa patienter med cancer i bland annat lever, njure och bukspottkörtel. Vi ser kombinationsbehandlingar med andra DDR-hämmande läkemedel eller med strålterapi som möjliga behandlingsformer. Det finns även potentiell synergi med olika immunterapier. Projektet presenterades under hösten för några utvalda läkemedelsbolag.

Det finansiella året

I syfte att stärka finansieringen av bolaget genomfördes under första kvartalet en nyemission som fulltecknades och tillförde 37,9 MSEK. Som en del i emissionen nyemitteras 5 049 890 teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 vilka berättigar till teckning av 1 683 296 aktier i början av 2019. Teckningskursen motsvarar 70 % av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen under perioden 14 – 25 januari 2019 (dock lägst 15 SEK per aktie och högst 29 SEK per aktie). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden 28 januari – 8 februari 2019. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolaget tillföras ytterligare 25,2 – 48,8 MSEK. Sista dag för handel med teckningsoptioner är 6 februari 2019. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida:
www.sprintbioscience.com/finansiell-information/foretradesemission-2018.

Valet av ny klinisk kandidat i PIP4K2 projektet innebar en försening av tidigare meddelad tidsplan och därmed även tillhörande delmålsbetalningar med cirka ett år. För att säkerställa bolagets likviditetsbehov fram till att teckningsoptionsprogrammet faller ut, tecknades i december ett avtal om bryggfinansiering om 12 MSEK. Avtalet löper till slutet av februari 2019, med möjlighet till förlängning till slutet av mars 2019. Lånet löper till marknadsmässiga villkor med en ränta om 3% per månad fram till sista februari 2019 och 4% för mars månad om möjligheten till förlängning skulle utnyttjas.

Vd Anders Åberg har ordet

Under 2018 har vi ytterligare stärkt tre projekt, PIP4K2, Vps34 och STK25, samt startat ett nytt onkologiprojekt. Vi har renoverat och anpassat våra lokaler till verksamheten och stärkt vår kompetens genom rekryteringar så att vi kan bredda vår projektportfölj. Detta möjliggör för oss att kunna utlicensiera fler projekt och därmed öka framtida intäkter.

Vi har glädjen av att starta året med en ny kollega; Karin Almqvist Liwendahl. Karin som hittills bistått oss som finansiell rådgivare, har tackat ja till tjänsten som CFO på Sprint Bioscience. Karin har tidigare haft seniora befattningar som CFO och vd hos bland annat Ericsson och Telia.

2019 kommer att kunna bli ett genombrottsår för Sprint Bioscience där vi har möjlighet att utlicensiera ytterligare två projekt och där vi i projekten tar steg mot kliniska studier.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 14 januari 2019.


Om Sprint Bioscience AB (publ)
Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är Redeye; +46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

2019 kommer att kunna bli ett genombrottsår för Sprint Bioscience där vi har möjlighet att utlicensiera ytterligare två projekt och där vi i projekten tar steg mot kliniska studier
Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience