Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

Första kvartalet– finansiell sammanfattning

  • Nettoomsättning under perioden uppgick till 4,6 (17,6) MSEK
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -6,7 (7,3) MSEK
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till -7,8 (7,1) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till -0,81 (0,94) SEK

Första kvartalet –händelser i sammandrag

  • Den 13 februari informerade bolaget att lösenperioden avslutats för teckningsoptioner av Serie 2018/2019:1 som löpte mellan 28 januari - 8 februari 2019 och som emitterades i samband med bolagets företrädesemission som slutfördes under mars 2018. Utfallet visar att totalt har tecknats 1 527 779 aktier till teckningskursen 17,17 sek per aktie, motsvarande en teckningsgrad om cirka 90,76 procent. Sprint Bioscience tillförs således cirka 26,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Den 19 mars informerade bolaget byte av Certified Adviser till FNCA Sweden AB.
  • Som meddelats tecknades i december 2018 ett avtal gällande bryggfinansiering om 12,0 MSEK i syfte att täcka bolagets behov av rörelsekapital. Lånet löpte till och med den sista februari 2019 med möjlighet till förlängning till och med den sista mars 2019. Den 27 mars informerade bolaget att lånet återbetalats i sin helhet före 1 april 2019.
  • Den 28 mars 2019 informerade bolaget att man med LG Chem Life Sciences Company (LG Chem) ingått ett samarbets- och licensavtal för forskning, utveckling och kommersialisering av Sprint Bioscience program i tidig utvecklingsfas för NASH och metabola sjukdomar.

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Den 11 april kallades aktieägarna till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 klockan 16.00 på Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge.


Vd har ordet

2019 startade bra för Sprint Bioscience. I slutet av mars kunde vi meddela att vi tecknat ett licensavtal för bolagets NASH-projekt, vårt tredje licensavtal sedan sommaren 2015. Vi är specialiserade på den tidiga delen av läkemedelsutveckling och är en högkvalificerad generator av nya idéer och prekliniska läkemedelskandidater för den globala läkemedelsindustrin.

Under 2018 hade vi ett stort fokus på att genomföra vår tredje licensaffär, den här gången med projektet som riktar in sig på NASH, en allvarlig leversjukdom där det idag saknas behandling. Sprint Bioscience får cirka 2,5 miljoner USD i accessbetalning och forskningsfinansiering under de första 12 månaderna. Sprint Bioscience står för utveckling av läkemedelskandidater och LG Chem tillför betydande resurser och stor kompetens vad det gäller att styra projektet mot en bra behandling av NASH. Utöver den garanterade ersättningen möjliggör avtalet 230 miljoner USD i prekliniska, kliniska och försäljningsbaserade delmålsbetalningar. Avtalet inkluderar även royalties på den världsomspännande försäljningen om samarbetet resulterar i godkända läkemedel. I och med att avtalet med LG Chem tecknats kompenseras bolagets kostnader för NASH-projektet och ersätts av möjligheter till betydande intäkter.

Att utveckla läkemedel är som bekant kopplat till risk och vägen från idé till färdigt läkemedel är ofta krokig och tålamodsprövande. Detta fick vår samarbetspartner Petra Pharma, som tidigare licensierat in vårt PIP4K2-projekt med läkemedelkandidater mot leukemi, nyligen erfara. Sprint Bioscience fick i februari 2018 en första delmålsbetalning om 2 miljoner USD när Petra Pharma valde en första läkemedelskandidat för kliniska studier. Dock framkom det i vidare studier att upptaget av substansen i människa inte kunde förväntas nå tillräckligt höga nivåer. Petra Pharma har valt att identifiera en annan molekyl från det back-up program som vi också levererat. Beslutet försenar projektet med cirka ett år och därmed även nästa potentiella delmålsbetalning till Sprint Bioscience. Både vi och Petra Pharma är övertygade om projektets fortsatta potential.

I och med att vi tecknat ett licensavtal för NASH-projektet kan vi fortsätta fokuseringen mot onkologi. Onkologi är ett komplext medicinskt område där man ofta måste kombinera olika behandlingar och angreppsätt för att råda bot på cancern. Det här leder till att de globala läkemedelsföretagen är på ständig jakt efter nya målproteiner och behandlingar som kan bli viktiga komponenter i behandlingsarsenalen. Området lämpar sig därför bra för vår affärsmodell där vi effektivt kan identifiera nya målproteiner och läkemedelskandidater. Vårt Vps34-projekt är ett tydligt exempel där vi identifierat ett helt nytt angreppsätt som kan bli viktigt inom den starkt växande immunonkologin. Vi ser att möjligheten för att hitta rätt partner för den fortsatta utvecklingen av projektet är god.

Vårt framgångsrika vetenskapsteam har initierat arbetet med ett nytt projekt inom onkologi vilket riktar in sig mot en familj av proteiner som är involverade i cellens svar på DNA-skador. Projektets utveckling fortgår och tidiga kontakter har tagits med några utvalda läkemedelsbolag som kan vara potentiella samarbetspartners längre fram.

Styrelsen och ledningen bedömer att finansieringen är tryggad för de kommande 12 månaderna. En långsiktig finansiell stabilitet skulle ge oss möjlighet till att öka aktiviteterna i forskningsverksamheten och därmed potentialen för framtida licensavtal. Vi utvärderar därför kontinuerligt olika möjligheter att säkra ytterligare kapital.

Vi är stolta över att vi visat att bolaget och våra medarbetare kan välja och utveckla projekt som efterfrågas av branschen. Detta konfirmeras av att vi på mindre än fyra år tecknat tre licensavtal. Vår affärsmodell sänker den ekonomiska risken för bolaget samtidigt som vi behåller möjligheter till betydande intäkter. Det är bra för våra aktieägare samtidigt som vi ser att verksamheten kan vara till stort gagn för patienter som kan få tillgång till nya och effektiva behandlingar.


För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019, klockan 07.30 CET.


Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

I och med att avtalet med LG-Chem tecknats kompenseras bolagets kostnader för NASH-projektet och ersätts av möjligheter till betydande intäkter.
Anders Åberg, verkställande direktör