Delårsrapport 1 januari – 30 september

Report this content

Januari – september i sammandrag

  • Intäkter under perioden uppgick till 26,1 (28,0) MSEK
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -11,3 (-3,4) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till -1,29 (-0,49) SEK

Tredje kvartalet – finansiell sammanfattning

  • Intäkter                       3,3   (4,5)   MSEK
  • Rörelseresultat        - 8,9   (-5,5) MSEK
  • Resultat efter skatt  - 8,9   (-5.5) MSEK
  • Resultat per aktie    - 0,88 (-0,78) SEK

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Som meddelades i början av oktober har Petra Pharma, licenspartner för PIP4K2 programmet, informerat att man beslutat ändra sitt utvecklingsfokus till en molekyl ur bolagens back-up program. Denna förändring innebär en försening av tidigare meddelad tidplan och mellanliggande betalningar med cirka ett år. Avtalet med Sprint Bioscience är oförändrat och Sprint Bioscience har enligt avtalet inte några investeringsåtaganden. 


VD HAR ORDET

Sprint Biosciences projektportfölj är starkare än på länge. Vi har ett licensavtal med Petra Pharma som driver PIP4K2-projektet med full kraft mot kliniska studier. Vi har två projekt, Vps34 och STK25 där vi ser stort intresse i läkemedelsbranschen med goda möjligheter att sluta nya licensavtal. Utöver det så har vi tidigare i höst meddelat att vi arbetar med ett nytt projekt inom onkologi. Det ser lovande ut och vi kommer snart att börja processen med utlicensiering.

Vårt leukemiprojekt PIP4K2 drivs av vår licenspartner Petra Pharma. I projektet valdes en läkemedelskandidat (SB02829) i februari 2018. Parallellt med arbetet att ta SB02829 till kliniska studier samarbetade Sprint Bioscience och Petra Pharma för att utveckla ett back-up program med andra molekyler om SB02829 inte skulle hålla tillräckligt hög kvalitet. Under den prekliniska utvecklingen av SB02829 stötte formuleringsutvecklingen på problem. Det gick inte att nå tillräckligt hög exponering i större djur för den valda läkemedels-kandidaten. Detta gjorde den till en mindre lämplig kandidat för kliniska studier jämfört med efterföljande molekyler. Petra Pharma beslutade därför att välja en ny läkemedelskandidat med förbättrade egenskaper från back-up programmet. Beslutet innebär en fördröjning av starten av den första kliniska studien med ca ett år. Samtidigt ökar sannolikheten att projektet i slutänden utvecklar ett godkänt läkemedel som når marknaden. Under det gångna halvåret har Petra Pharma och dess grundare dr. Lewis Cantley genererat ytterligare data som ökar kunskapen och värdet av PIP4 som målprotein. Projektet är Petra Pharmas huvudprojekt och huvuddelen av bolagets finansiering är dedikerad till PIP4K2-projektet.

Immunonkologi är ett område där betydande framsteg görs när det gäller behandling av cancer vilket bekräftades av årets Nobelpris. Marknaden är stor och växande men effekten är fortfarande begränsad till få patienter och tumörformer. De tumörer som inte svarar på behandling med immunonkologiska läkemedel, vilket fortfarande är majoriteten, betecknas som ”kalla tumörer”. Just nu söker läkemedelsbranschen efter ett kompletterande läkemedel som kan förändra dessa tumörer och göra dem ”heta”, dvs immunologiskt aktiva och mottagliga för dessa nya behandlings-former. Tillsammans med vår samarbetspartner dr.Bassam Janji har vi visat att Vps34-inhibition minskar cancercellers tillväxt genom att immunsystemet attackerar tumören. Nyligen visade bolag som Genentech och Pfizer på liknande resultat på en konferens i Boston där vår forskningschef deltog. Kopplingen mellan autofagi och immunsystemet stärks mer och mer i den vetenskapliga litteraturen. Det är något som vi tydligt märker i intresset för vårt Vps34-projekt. Vps34-projektet är vårt längst gångna projekt där vi har stort biologiskt kunnande samt ett brett program med sju inskickade patentansökningar.

NASH är en svår sjukdom där det saknas fungerande behandlingar. Det är en potentiellt stor marknad och intresset för att utveckla molekyler för NASH-behandling är stort. Vårt mål med STK25-projektet är att hitta en stark samarbetspartner som tillsammans med Sprint Bioscience kan driva projektet vidare mot kliniska studier. Utifrån de diskussioner vi nu för med intresserade bolag ser vi möjligheterna att hitta en samarbetspartner som mycket goda.

För den långsiktiga lönsamheten är vår förmåga att starta och utlicensiera nya projekt avgörande. Bolaget har utlicensierat två projekt och vi har två projekt, Vps34 och STK25 där vi ser stor potential. Vi meddelade i september att vi nu har utökat vår portfölj med ytterligare ett onkologiprojekt.

Bolaget gjorde en företrädesemission tidigt i våras där ett av målen med emissionen var att stärka vårt arbete med att ta fram nya projektet. Ett andra mål var att stärka Vps34 och STK25- projekten för att öka sannolikheten för att ingå licensavtal. I september meddelade vi att vi nu har ett nytt fullt resurssatt onkologiprojekt. Vi ser också ett ökat intresse för både Vps34 och STK25. Det är min bedömning att vi har goda möjligheter att sluta avtal i båda projekten.

Jag ser därför med stolthet, spänning och tillförsikt fram emot 2019. 

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018, klockan 08.30 CET.


Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Sprint Biosciences projektportfölj är starkare än på länge.
Anders Åberg, verkställande direktör