Sprint Bioscience Delårsrapport för januari – september 2021

Report this content

Sprint Bioscience AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden januari – september 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 3 augusti meddelades att bolaget licensierat sitt cancerläkemedelsprogram Vps34 till det amerikanska läkemedelsbolaget Deciphera Pharmaceuticals. Licensavtalet avser de exklusiva globala rättigheterna till läkemedelskandidater från programmet. Avtalet har ett sammanlagt potentiellt värde på upp till 277 MUSD, samt utöver det royalties på nivåer från mitten av ensiffriga till låga tvåsiffriga procenttal på försäljning av ett godkänt framtida läkemedel från programmet. Genom avtalets ingående erhöll Sprint Bioscience en upfrontbetalning om 4 MUSD, vilken intäktsredovisades under det tredje kvartalet 2021.
 • Den 21 juli beslutade en extra bolagsstämma att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att genomföra den företrädesemission som offentliggjordes 30 juni 2021. 
 • Den 6 augusti meddelade styrelsen att man med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 21 juli 2021 fastställt emissionsvillkoren och beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om 67,6 MEK. Den 16 augusti offentliggjordes prospekt för emissionen.
 • Den 2 september informerade bolaget att nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som beslutades av styrelsen den 6 augusti 2021 tecknades, med och utan stöd av teckningsrätter, till cirka 65 procent. Resterande del av företrädesemissionen, cirka 35 procent, tecknades av emissionsgaranter. Bolaget tillfördes 67,6 MSEK före transaktionskostnader. Därmed har årets nyemissioner totalt tillfört bolaget 98,8 MSEK, före transaktionskostnader.

Januari – september – finansiell sammanfattning

 • Nettoomsättning under perioden uppgick till 34,4 (15,4) MSEK
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10,5 (-24,8) MSEK
 • Resultat efter skatt för perioden uppgick till -10,0 (-28,3) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till -0,33 (-1,68) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -25,1 (-23,9) MSEK och likvida medel vid periodens slut var 85,7 (35,4) MSEK

Tredje kvartalet – finansiell sammanfattning

 • Nettoomsättning under kvartalet uppgick till 34,3 (5,2) MSEK
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 17,3 (-5,2) MSEK
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 17,6 (-6,0) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet uppgick till 0,54 (-0,36) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 16,1 (-11,2) MSEK

Denna information är sådan som Sprint Bioscience är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-27 07:30 CET.

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: erik.kinnman@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Länk till rapporten: https://www.sprintbioscience.com/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Om Sprint Bioscience

Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 747 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare royalties på försäljning.

Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi hade vid kvartalets utgång efter genomgångna emissioner och upfrontbetalningen från Deciphera en kassa på 85,7 miljoner SEK som gör att vi kan fokusera på att bygga aktieägarvärde och intäktsgenerering
Erik Kinnman, vd, Sprint Bioscience