Svårbehandlade cancerformer i fokus när Sprint Bioscience utökar projektportföljen

Sprint Bioscience utvecklar läkemedel för behandling av cancersjukdomar. Nu har bolaget förstärkt projektportföljen med ytterligare ett egenutvecklat onkologiprojekt, där behandlingen riktar sig mot en familj av proteiner bland annat inblandade i sjukdomsbilden hos patienter med cancer i lever, njure och bukspottkörtel.

Sprint Bioscience strategi är att utveckla läkemedel för behandling av cancersjukdomar, som sedan 1970-talet har mer än fördubblats i Sverige och som enligt statistik från Cancerfonden beräknas öka med 100 000 nya fall årligen. I val av nya projekt är en stor marknadspotential en viktig del av beslutet. I det här projektet ser vi möjligheter att utveckla ett läkemedel där det finns stora medicinska behov och därmed stor marknadspotential.

Detta, i dagsläget inte namngivna projekt, syftar till att ta fram läkemedel riktat mot en familj av proteiner som är involverade i cellens svar på DNA-skador (DNA-damage response, DDR), cellcykel-kontroll, metabolism i lysosomen och inflammatorisk signalering. Förhöjda nivåer av denna proteinfamilj finns i en rad cancerformer och är korrelerat till sämre överlevnad hos patienter med cancer i bland annat lever, njure och bukspottkörtel. Bland de möjliga behandlingar som kan utvecklas baserat på detta projekt kan nämnas kombinationsbehandlingar med andra läkemedel som hämmar DDR, eller i kombination med strålterapi. Det finns även potentiella synergier med olika immunterapier, till exempel check-point inhibitorer.

Vi kan konstatera att vårt arbete lett fram till ännu ett projekt att lägga till vår portfölj av möjliga utlicensieringar med stor kommersiell potential”, säger Anders Åberg, verkställande direktör på Sprint Bioscience.

Projektet kommer att presenteras för utvalda diskussionspartners på BIO-Europe i Köpenhamn i november. Detta är Europas största partnering- och nätverkskonferens som årligen arrangeras och besöks av representanter från hela den globala läkemedelsbranschen.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 september 2018, klockan 08.30 CET.


Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Om oss

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Vi drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.

Prenumerera

Citat

Vi kan konstatera att vårt arbete lett fram till ännu ett projekt att lägga till vår portfölj av möjliga utlicensieringar med stor kommersiell potential
Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience