Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

Helåret 2017 samt händelser fjärde kvartalet i sammandrag

 • Intäkter under 2017 uppgick till 33,4 MSEK (47,0 MSEK)
 • Rörelseresultatet för helåret uppgick till -10,7 MSEK (4,6 MSEK)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för helåret uppgick till -1,46 kr (0,65 kr) och antalet aktier uppgick vid periodens slut till 7 574 836. 
 • I september fattades beslut angående riktad nyemission vilken genomfördes under oktober 2017 och tillförde bolaget 11 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier ökade med 512 000 till 7 574 836 och i emissionen deltog både befintliga och nya investerare.

Fjärde kvartalet

 • Intäkter                          5 408 (13 021) TSEK
 • Rörelseresultatet         -7 229 (2 718) TSEK
 • Resultat efter skatt      -7 231 (2 756) TSEK
 • Resultat per aktie        -0,95 (0,39) SEK

Januari - december

 • Intäkter                          33 427 (47 023) TSEK
 • Rörelseresultatet         -10 668 (4 566) TSEK
 • Resultat efter skatt      -10 663 (4 541) TSEK
 • Resultat per aktie        -1,46 (0,65) SEK

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • I januari meddelande Petra Pharma Cooperation att de lämnat in 3 patentansökningar för PIP4K2 projektet.
 • I januari meddelandes att Sprint Bioscience avser genomföra en fullt garanterad företrädesemission om ca 38 MSEK före emissionskostnader under första kvartalet 2018 i syfte att kunna utöka portföljen med fler projekt samt höja värdet i befintliga.
 • För att täcka likviditetsbehovet fram till att nyemissionen är genomförd, tecknades under januari ett brygglån om 5 MSEK. 

Vd har ordet

Under 2017 har vi fortsatt vårt arbete med att bygga ett långsiktigt lönsamt svenskt läkemedelsbolag. Vi har i PIP4-projektet visat på goda effekter i modeller av AML, en vanligt förekommande blodcancer där effektiv behandling saknas. Vår kompetens inom biologi har stärkts med rekryteringar och nya samarbeten. Detta har redan genererat resultat i vårt Vps34-projekt där vi nu visat effekt i immunonklogiska modeller.

Under året har vi stärkt vår kompetens ytterligare genom utökade akademiska samarbetspartners och rekrytering av ny personal. Specialistkompetens som ges rätt förutsättningar åstadkommer resultat direkt. Inom tumörmetabolism har vi rekryterat forskare från Karolinska Institutet och inom immunonkologi har vi startat samarbete med Luxemburgs Institute of Health där vi tillsammans studerat att Vps34 hjälper tumören att undkomma immunsystemet.

För att kunna bygga ett långsiktigt och lönsamt bolag har vi tecknat ett 10-årigt hyreskontrakt. Renovering påbörjades just före årets slut och allt kommer stå klart under våren, då våra lokaler kommer vara ännu bättre anpassade för vår verksamhet.

I oktober genomfördes en riktad emission om 11 MSEK före emissionskostnader. För att kunna utöka vår portfölj med fler projekt samt höja värdet på Vps34 och STK25, bjuder vi in till en företrädesemission under Q1 2018.

I PIP4-projektet som licensierades till Petra Pharma 2016, har vi haft framgångar med lovande resultat i djurmodeller av AML, vilket är den vanligaste blodcancerformen hos vuxna. Effektiva behandlingar för AML saknas idag och vi hoppas därför att ett målinriktat läkemedel mot PIP4 kommer att bli ett värdefullt bidrag till framtida behandling av AML. Petra Pharma meddelade Sprint Bioscience i januari 2018 att tre patentansökningar skickats in som täcker tre kemiska serier. 

Vi ser framgångar i Vps34- och STK25-projekten och har bra diskussioner med potentiella licenspartners. I Vps34-projektet har vi genom att stänga av Vps34 med våra substanser, aktiverat immunsystemet för att bekämpa tumörer. Det har givit projektet en stärkt kommersiell profil. I STK25-projektet ser vi stort intresse inom NASH. Vi har valt att avsluta samarbetet med Göteborgs Universitet för att kunna snabba upp projektet och möta det ökade intresset.

De nya projekt vi arbetar med fokuserar fortsatt på gränslandet mellan tumörmetabolism, immun-onkologi och tumörens mikromiljö. Med den teknologiplattform vi byggt upp kan vi snabbt utvärdera nya målproteiner. 

Genom den emission som vi nu genomför kommer vi att satsa mer resurser på att ta fram nya projekt. Detta är en viktig del i vår strategi för att bygga ett lönsamt läkemedelsbolag.

Behovet av nya behandlingar mot cancer och metabola sjukdomar är större än någonsin. Med de två projekt vi utlicensierat har vi visat att Sprint Bioscience har den innovativa förmågan att förvandla idéer till säljbara projekt och på så sätt skapa värde för våra aktieägare.

Vi har fortsatt att stärka och bygga ett bolag med sikte på långsiktighet och lönsamhet. I PIP4-projektet har vi nu utvecklat molekyler som kan komma att bli en del av nya sätt att behandla cancer. Vår förhoppning är att kliniska studier skall kunna komma igång inom ett år. Vi går stärkta in i det nya året och genomför nu en emission för att kunna öka aktiviteterna i bolaget, framförallt inom de nya projekt som vi jobbar med.


För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se


Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 feb 2017 kl. 8.30 CET.


Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se. 

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Om oss

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Vi drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.

Prenumerera

Media

Media

Citat

…Sprint Bioscience har den innovativa förmågan att förvandla idéer till säljbara projekt och på så sätt skapa värde för våra aktieägare.
Anders Åberg, verkställande direktör