Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

Helåret 2015 samt fjärde kvartalet i sammandrag

 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -15,4 (-11,3 msek) varav fjärde kvartalet utgjorde - 4,0 msek (-3,7 msek).
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -2,37 kr (-1,75 kr) varav fjärde kvartalet utgjorde -0,61 kr (-0,57 kr).
 • Projektportföljen expanderades med två nya projekt: Cancerprojektet PIP4K2a, där även finansiering via Vinnova erhållits om 3,8 msek, varav 1 msek utbetalats. Projekt inom typ 2 diabetes tillsammans med Lundberglaboratoriet för diabetesforskning, Göteborgs universitet.
 • MTH1-projektet utlicensierades till Bayer Health Care. Enligt avtalet kan Sprint Bioscience erhålla upp till cirka 190 miljoner EUR i potentiella prekliniska, kliniska och omsättningsbaserade milstolpsbetalningar, inklusive en initial upfrontbetalning från Bayer vid undertecknandet av avtalet. Dessutom är Sprint Bioscience berättigade till royalty på den globala försäljningen.
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2015.

oktober – december 2015 (2014)

 • Intäkter 5 785 (2 238) tsek
 • Rörelseresultat -3 985 (-3 678) tsek
 • Resultat efter skatt -4 013 (-3 722) tsek
 • Resultat per aktie -0,61 (-0,57) sek

januari–december 2015 (2014)

 • Intäkter 13 453 (4 614) tsek
 • Rörelseresultat 15 357 (-11 259) tsek
 • Resultat efter skatt 15 500 (-11 464) tsek
 • Resultat per aktie -2,37 (-2,35) sek

Händelser efter rapportperiodens utgång

Två patentansökningar som täcker två kemiska serier i Vps34-projektet har skickats in till europeiska patentverket.

VD HAR ORDET

ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR

2015 var ett spännande år för Sprint Bioscience, med framgångar både kommersiellt och i våra projekt. Viktigast är avtalet om utlicensiering av MTH1-projektet till Bayer HealthCare.

Avtalet med Bayer visar att vår affärsmodell fungerar och att vi har kapacitet att starta innovativa projekt som är attraktiva för läkemedelsindustrin. Att avtalet gör skillnad märker vi inte minst när vi presenterar våra projekt på partnermöten runt om i världen. I branschen vet man att Bayer har gjort en noggrann genomlysning av företaget, vilket gör att omgivningen ser på oss med nya ögon. Avtalet är därmed viktigt både ekonomiskt och strategiskt.

I Vps34-projektet har vi utvecklat högpotenta inhibitorer som vi utvärderar inför val av läkemedelskandidat. Vi har även gjort stora framsteg i den biologiska förståelsen av cancercellers beroende av Vps34 vilket har ökat intresset för vårt Vps34-projekt.

Under årets startades PIP4K2a-projektet som vi även har börjat introducera för potentiella partners. Intresset är stort och vi för samtal med flera bolag  samtidigt som vi driver projektet framåt för att höja dess värde. Projektet har även erhållit finansiering från Vinnova i deras program ”Innovationsprojekt i företag”.

I samarbete med Lundberglaboratoriet för diabetesforskning vid Göteborgs universitet har vi startat ett projekt inom ett nytt terapiområde, typ 2-diabetes. Ett kemiprogram har påbörjats och vi  ser med spänning fram emot de första molekylerna vi kan testa tillsammans.

I augusti flyttade vi till nya lokaler i Novum, Huddinge, vilket gett oss möjlighet att rekrytera fler läkemedelskemister och cellbiologer. Detta gör att vi kan ta projekt från start till läkemedelskandidat i våra egna laboratorier.

Vi är alla stolta över det vi åstadkommit 2015. För 2016 ser jag fram emot ett minst lika spännande år där vi bland annat kommer att starta upp och driva ett antal nya projekt. Vi ska fortsätta leverera enligt plan och enligt vår affärsmodell som visat sig fungera väl.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i Stockholm. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nadaq First North listan och handlas under kortnamnet SPRINT.
Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Erik Penser Bankaktiebolag, www.penser.se. 

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Nu kan vi ta projekt från start till läkemedelskandidat i våra egna laboratorier.
Anders Åberg, vd på Sprint Bioscience