Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

Helåret 2016 samt fjärde kvartalet i sammandrag

 • Rörelseresultatet för helåret uppgick till 4,6 Mkr (-15,4 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde 2,7 Mkr (-4,0 Mkr).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för helåret uppgick till 0,65 kr (-2,37 kr) varav fjärde kvartalet utgjorde 0,39 kr (-0,61 kr).
 • En riktad nyemission genomfördes i mars 2016, som tillförde bolaget 19,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Två patentansökningar som täcker två kemiska serier i Vps34-projektet har skickats in till europeiska patentverket. 
 • Från den 4 maj handlas Sprint Bioscience aktie på First North Premier.
 • Beslut fattades 4 juli, att inte driva tumörmetabolismprogrammet mot MTH1 vidare efter att prekliniska data utvärderats. Samarbetet med Bayer har ändå varit en ekonomiskt lönsam affär för Sprint Bioscience.
 • Licensavtal tecknades för PIP4K-projektet den 7 juli. Sprint Bioscience AB (publ) och Petra Pharma Corporation, New York, USA ingick ett samarbets- och licensavtal för forskning, utveckling och kommersialisering av bolagets PIP4K-projekt inom tumörmetabolism. Enligt avtalet kan Sprint Bioscience erhålla upp till cirka 240 miljoner USD i delmålsersättningar inklusive en initial ersättning om 3 miljoner USD. Sprint Bioscience är även berättigade till royalty på den globala omsättningen av alla produkter som genereras inom samarbetet.
 • På den extra bolagsstämman i december beslutades om emission av teckningsoptioner till personalen och en styrelseledamot. Se vidare Not4.

Fjärde kvartalet 

 • Intäkter                                                                                   13 021 (5 785) TSEK
 • Rörelseresultat                                                                         2 718 (-3 985  TSEK
 • Resultat efter skatt                                                                   2 756 (-4 013) TSEK
 • Resultat per aktie                                                                            0,39 (-0,61) SEK

Januari – december

 • Intäkter                                                                                  47 023 (13 453) TSEK
 • Rörelseresultat                                                                        4 566 (-15 357) TSEK
 • Resultat efter skatt                                                                  4 541 (-15 500) TSEK
 • Resultat per aktie                                                                           0,65 (-2,37) SEK

Händelser efter rapportperiodens utgång

I januari meddelande bolaget att ett samarbete kring autofagi har inletts samt att Sprint Bioscience har erhållit medel från Stiftelsen för Strategisk Forskning för en industridoktorand som skall studera autofagins roll i tumörutveckling.

VD HAR ORDET

Mot en ny nivå

Även 2016 blev ett år då bolaget har stärkts och vuxit. Vi tecknade vårt andra licensavtal i juli för vårt PIP4K2-projekt med Petra Pharma, ett bolag som ägs gemensamt av ett antal av de stora läkemedelsbolagen. Vi flyttade från First North till First North Premier under våren, vilket är en förberedelse för att ytterligare växa bolaget. Vi har ökat om-sättningen och gör ett positivt resultat, vilket är mycket glädjande. Detta går i linje med vår långsiktiga ambition att bygga ett lönsamt bolag.

Som ett led i vår avsikt att växa bolaget handlas vår aktie sedan maj 2016 på First North Premier. En flytt till huvudlistan ser vi som en del i dessa planer.

I juli licensierade vi PIP4K2-projektet till Petra Pharma. Sprint Bioscience utvecklar projektet vidare tillsammans med Petra Pharma. Genom att projektet även tillförs resurser både inom kemi och biologi via externa laboratorier, kan det drivas med hög hastighet framåt mot nästa mål, att välja kandidat för toxikologiska studier.

2016 års Nobelpris i medicin och fysiologi, satte fokus på cellens återvinningsprocess (autofagi) och därmed även vårt projekt, Vps34, vilket vi är väldigt glada och stolta över. Projektet gör framsteg och vi har nu med våra selektiva föreningar påbörjat studier för att bredda indikationsområdet till andra cancerformer. Bröstcancer är bara en av många cancerformer där autofagi-inhibition kan vara effektivt.


Bukspottkörtelcancer är ett annat exempel. När det gäller kombinationsbehandlingar finns ett stort behov av läkemedel som motverkar resistens och förhindrar resistensutveckling.

Vårt STK25-projekt som syftar till att hitta en ny behandlingsmetod för typ 2-diabetes, fick under året extra resurser. Vårt samarbete med dr Margit Mahlapuu och Lundberg Laboratoriet för diabetesforskning i Göteborg, erhöll ett anslag från Vinnova för att utvärdera substanser i biologiska system.

Ett nytt samarbete startades upp; tillsammans med Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) vid Karolinska Institutet, ska vi utvärdera läkemedelskandidater för be-handling av akut myeloid leukemi (AML), en av de vanligaste formerna av blodcancer. Samarbetet möjliggör för oss, att i ett tidigt stadie identifiera patientgrupper som kan komma att dra nytta av ett framtida läkemedel.

Sprint Bioscience är ett bolag som bygger för framtiden, där målet är att bli ett långsiktigt och lönsamt läkemedelsbolag. För att genomföra detta, är det viktigt för oss att hela tiden starta nya projekt. Vi har under året formaliserat vårt arbete med att utvärdera och starta nya projekt.

Genom att vara långsiktiga och bygga en portfölj av projekt för licensiering, skapar vi värde för våra aktieägare. Under året har vi dessutom sjösatt ett optionsprogram där våra anställda får möjlighet att ta del av de värden vi bygger. Mina medarbetares yrkesstolthet och skicklighet kommer att ta oss långt och inger hopp om att vi i framtiden ska kunna ge patienter ett bättre liv.

Anders Åberg
Verkställande direktör 


För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se


Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 8.30 CET.


Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Erik Penser Bank, www.penser.se. 

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Taggar:

Om oss

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Vi drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Mina medarbetares yrkesstolthet och skicklighet kommer att ta oss långt. Det inger hopp om att vi ska kunna ge patienter ett bättre liv.
Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience